15
Pilatosva'ea eagwera Jesus'ga pe
(Mateus 27.1-2, 11-14; Lucas 23.1-5; João 18.28-38)
Ypyhajive judeus'g̃a mog̃itahara'g̃a jatykatykaa'javi ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a xava'eve'g̃a pavẽi judeus'g̃a mbo'ehara'g̃a pavẽi. Igwete g̃a nhaporemo g̃a jatykai nahanahã ti tireko Jesus'ga a'ero javo. Igwete g̃a Jesus'ga kwarukari ga rerogwovouka governador'ga pyri Pilatos'ga pyri. Igwete Pilatos'ga ei Jesus'ga pe:
—Nde ko judeus'g̃a nduvihavuhuhetero ereko naerũ?
Igwete Jesus'ga ei:
—Ndehe ko ere poha.
Igwete ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a imbojambojatehei Jesus'ga rehe. Emo Jesus'ga nonhi'ĩkwepygi g̃a onhi'ĩpotare'yma g̃waramo g̃a pe. Igwete Pilatos'ga ea'javi ga pe:
—Nerenhi'ig̃ihũ nde g̃a pe naerũ? ei ga. Erehendu nde g̃anemimbojaruhua ejihe, ei ga Jesus'ga pe novĩa.
Emo Jesus'ga nonhi'ĩkwepygi ga no. Nurã Pilatos'ga nhimomby'ai ga rehe.
Pilatosva'ea ojukauka Jesus'ga
(Mateus 27.15-26; Lucas 23.13-25; João 18.39–19.16)
6-11 Kiro he'yjuhuve'g̃a nduri javo Pilatos'ga pe.
—Páscoa japoa nanani nde cadeiapypeve'ga mbopiro'yi ga mohema cadeia hugwi oreremimbotarimo. Emohemuka ga kiro a'ero, ei g̃a Pilatos'ga pe.
Igwete Pilatos'ga ei g̃a pe:
—Tamohemuka ti ga a'ero – kiroki ga pe g̃a ei judeus'g̃a nduvihavuhuhete'ga, ei ga. Ga mohema pe pepota a'ero? ei ga g̃a pe.
A'ea Pilatos'ga ei he'yjuhuve'g̃a pe. A'ereki ga e'i oyvyteri pe: “Ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a onhimyrõ reki Jesus'ga rehe,” ei ga. “Nurã g̃a ga pyhygukari ga reruruka ji pyri,” ei Pilatos'ga. Nurã ga ei he'yjuhuve'g̃a pe: “Gamohema pe pepota?” Emo ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a omomymomyi he'yjuhuve'g̃a Barrabás'ga pe pe'ji javo. A'ea ja Barrabás'ga oko cadeia pype ojipe'g̃a pavẽi. A'ereki g̃a otavuka gwuvihava'ga pe. Igwete Barrabás'ga gwuvihava'gareheva'ea jukai. Emo ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a omomyi he'yjuhuve'g̃a Barrabás'ga pe pe'ji javo Pilatos'ga pe. Nurã g̃a eg̃a'ei ga pe:
—Barrabás'ga koi emohemuka ore ve, ei g̃a ga pe.
12 Igwete Pilatos'ga ea'javi g̃a pe:
—Oro ga – kiroki ga pe pe ei oreruvihavuhuhete'ga – marã po ti ji ga rerekoi nehẽ naerũ?
13 —Ekutuguka ga yva rehe ga mbovyruka tomano ga, ei g̃a onhi'ig̃a mbuhua ga pe.
14 —Maranuhũrame ti ji ga kutugukari naerũ? Marã tuhẽ garekote'varuhua naerũ? ei Pilatos'ga g̃a pe.
Igwaigwavete reki g̃a onhi'ig̃a mbuhuri ga pe a'ero.
—Embovyruka tuhẽ ga.
15 Nurã Pilatos'ga Barrabás'ga mohemukari tonhimohẽ ti g̃a ji rehe javo. Igwete ga Jesus'ga nupanupãukari ipira apopyra pyvõ ga mondovo soldados'g̃a po pe tokutu g̃a ga yva rehe a'ero javo.
Soldadosva'ea gwerekomemua Jesus'ga
(Mateus 27.27-31; João 19.2-3)
16 Igwete soldados'g̃a Jesus'ga rerohoi okihavuhua pype governador'ga rongaruvihava pype. Igwete g̃a jara'g̃a mbuhurukapavi tirekomemua ga javo. 17 A'ero g̃a imongiukari ga pe tapy'ynhapig̃wag̃ahiva'ea nanongara huvihava'g̃a omongi javo ga pe. Igwete g̃a ipovãpovani yhypoa hatiuhũva'ea onhatimag̃atuva'ea apovo inog̃a Jesus'ga akag̃a rehe ag̃a huvihava'g̃a akanitara javo tehe jupe. 18 Igwete g̃a eg̃a'ei ga pe:
—Ejoryjory ti judeus'g̃a nduvihavuhuhetero, ei g̃a ga pe ga rerekomemuamo.
19 Ojopy'rupy'ru g̃a ga akanupanupamo yvyra pyvõ. Onyvunyvũ g̃a ga rehe. Igwete g̃a nenypy'andurundurugi ga pyri timbohete ga javo tehe. 20 Nahã g̃a ga rerekomemui. Aerẽ g̃a hekyi ig̃wag̃ahiva'ea ga hugwi gapiretea mongirukara'java ga pe. Igwete g̃a ga rerohoi tikutu ga yva rehe kiro javo.
Okutu ahe Jesus'ga yva rehe ga mbovya
(Mateus 27.32-44; Lucas 23.26-43; João 19.17-27)
21 Kiro g̃a Jesus'ga rerohoi cidade hugwi. Nanime Simão'ga ruri cidade pe. Ga ko cidade de Cirenepeva'ero. Alexandre'ga ko gara'yra'ga Rufo'ga pavẽi. Kiro Simão'ga ruri nhuhũa hugwi. A'ero soldados'g̃a herohoukarahai Simão'ga pe yva Jesus'ga jukahava rupiara. 22 Igwete g̃a Jesus'ga rerohoi ga rerogwovo yvytyruhua arimo Gólgota arimo. Gólgota pe nhande ei Aheapindava. 23 Igwete g̃a imondoi ga pe vinho mohag̃a pavẽi mirra pavẽi tahahyyme ti ga pe javo novĩa. Emo ga ndo'ui. 24 Igwete g̃a ga nog̃i yva rehe ga kutukutuga hehe. A'ero g̃a ga mbovyri ga mo'ama. Kiro soldados'g̃a ipyhygi Jesus'ga pira tima'ẽ ti javo. A'ero g̃a imombori ita'java'ea dados'java'ea ji koha javo jupe. Nahã g̃a ima'ẽi tapy'ynhapira ojohupeupe.
25 Nove horas rupi g̃a ga kutugi yva rehe. 26 Igwete g̃a ikwatijari g̃anemimbojaragwera Jesus'ga rehe. “Agwa'ga ko judeus'g̃a nduvihavuhuhete'ga,” e'i ikwatijara. Nahã g̃a ikwatijari imbojaragwera yva raygwera rehe ikutuga ga arimo yva rehe inog̃a.
27 Igwete soldados'g̃a mokonhava'ea jukai ojipea rehe yva rehe ahe monguva no. A'ereki ahe ko governo movahiuhũva'ea. Igwete g̃a ahe mbojogwovai Jesus'ga rehe ahe mo'ama.
[ 28 Na tuhẽ Tupana'ga rembikwatijarukara ga mombe'unhog̃wenondei hako. A'ereki omombe'u g̃anhi'ig̃a ga pe. “Oko te'varuhu ko ga,” ei g̃a ga pe, e'i ikwatijara hako. Na tuhẽ reki g̃a ei Jesus'ga pe a'ero.]
29 Igwete g̃a – kiroki g̃a okwa ga pyvõ – g̃a nhakambovavagi ga rerekomemuamo ga mbotegweteavo ga rerekovo. Igwete g̃a ei ga pe:
—Eh! Ere tuhẽ nde raikwehe: “Tamondurunduru ti nhandejatykahavuhua mokõi herokia japopava irũa,” ere nde raikwehe novĩa, ei g̃a. 30 Epopoakaro g̃waramo ejy ti yva hugwi a'ero teremanoyme ti, ei g̃a Jesus'ga pe ga rerekomemuamo.
31 Na jitehe ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a ga rerekomemui onhi'ig̃a ojohupe judeus'g̃a mbo'ehara'g̃a pavẽi. Igwete g̃a ei:
—Ojipe'g̃a ga nomomanoukari. Emo re ki ga omano kiro a'ero! ei g̃a ojohupe. 32 E'i tehe ga ojive: “Tupana'ga ji mbuhuruka yvya koty. Ji ko g̃anduvihavuhuhetero israelitas'g̃a nduvihavuhuhetero ako,” e'i tehe ga ojive, ei g̃a. Na ga jyvi kiro yva hugwi a'ero, ei g̃a. Ga jyvame po ti nhande ga repiagi ga rerovia nehẽ! ei g̃a ojohupe.
Igwete ahe Jesus'ga mbotegwetei no – kiroki ahe o'ã yva rehe omanomo Jesus'ga pyri.
Jesus'ga omano
(Mateus 27.45-56; Lucas 23.44-49; João 19.28-30)
33 Ahaji katu igwehetei kwara ipyryrymame. Ypytunahimba hete g̃agwyri pe nhaporemo imonga'aruga. Três horas rupi kwara imbokojahua'javi. 34 Três horas rupi jitehe Jesus'ga onhi'ig̃a mondoahyahivi Tupana'ga pe.
—Eloí, Eloí, lemá sabactani? ei ga.
A'ea ko: “Tupana, Tupana, ajiko hete ji nde rehe. Maraname nde pohiri ji hugwi?”
A'ea Jesus'ga ei ga pe. 35 Jararamo pevove'g̃a g̃wendu ganhi'ig̃ahyahiva novĩa. Emo g̃a e'i tehe:
—Pehendu. E'i po ga Eliasva'ea pe tuhu ti ga ji pyri ji pokoga javo, e'i tehe g̃a ojohupe.
36 Igwete ojipe'ga nhani ipyhyga jyruhu'iva'ea imondeva vinho pype tajahiva'ea pype herua. Igwete ga ipimombygi yvyra rehe imbovya imondovo Jesus'ga juru pe topyte ga javo. Igwete ga ei jara'g̃a pe:
—Tihepia na'ẽ ti Eliasva'ea rura ga mbojyva naerũ, ei ga.
37 Igwete Jesus'ga hapukajahivi omanomo.
38 Nanime g̃ajatykahavuhua pype tapy'ynhapira hovapiakava itararagi mbytera rupi yvatea hugwi ojyva ua yvyvo. 39 Jesus'ga rovai pyteri pe soldados'g̃a nduvihava'ga ami. Igwete ga hepiagi gamanoa.
—Tupana'ga ra'yra tuhẽ po ahe, ei ga javo.
40-41 Irupe kunhangwera'g̃a hepiagi gamanoa no – kiroki g̃a ohooho Jesus'ga rupi. Galiléiapeve'g̃a gwyra rupi ga horame g̃a hoi ga rupi imondomondovo mbatera ga pe jipi. G̃a ko Maria Madalenahẽa Saloméhẽa no Mariahẽa no. Hẽara'yra'g̃a ko José'ga Tiago'ga no ipyahuve'ga. Ojipe'g̃a pevo u gamanoa repiaga onhimongyavo no kunhangwera'g̃a – kiroki g̃a uhu Jerusalém me Jesus'ga rupi.
Ono ahe Jesus'ga ra'oa ita kwaruhua pype
(Mateus 27.57-61; Lucas 23.50-56; João 19.38-42)
42 Kiro ka'aru hete. A'ero judeus'g̃a imboavujikweri mbatera. A'ereki g̃a e'i: “Ko'emame ko sábado. A'ea rupi po ti nhande ndiaporavykyi mbatera apovo,” ei g̃a. 43 Igwete José'ga cidade de Arimatéiapeve'ga ndopojihuvi ogwovo Pilatos'ga pyri oporanduva Jesus'ga ra'oa rehe. José'ga ko judeus'g̃a mog̃itahara'g̃a pyteripeve'ga. Ojipe'g̃a e'i ga pe pyry hete ga javo. Ymya ga Cristo'ga rura pota toko ti ga nhanderuvihavuhuhetero javo. Igwete ga ndopojihuvi oporanduva Jesus'ga ra'oa rehe.
—Taroho ti Jesusva'ea ra'oa yva hugwi? ei ga Pilatos'ga pe.
44 Igwete Pilatos'ga ei oyvyteri pe: “A'iti re po ahe manojipei?” Igwete ga ga mbuhurukari ojipyri soldados'g̃a nduvihava'ga javo ga pe.
—Omano Jesusva'ea a'ero?
45 —Omano tuhẽ ko ahe, ei ga imombe'gwovo ga pe.
Henduvame ganhi'ig̃a Pilatos'ga ei José'ga pe:
—Eroho ti ahera'oa a'ero.
46 Igwete José'ga hoi ipyhyga tapy'ynhapipyryva herogwovo Jesus'ga ra'oa pyri. A'ero José'g̃a gara'oa mbojyvi yva hugwi imamana tapy'ynhapira pyvõ. Igwete g̃a gara'oa rerohoi herokia itaruvihavuhua kwaruhua pype imbogwaipyra pype inog̃a heja. Igwete g̃a hovapytymi ikwaruhua itauhua moanhana imohina jurukwari pe. 47 Maria Madalena'g̃a gwepia gara'oa nongava. Mariahẽa gwepia no – kiroki hẽa Tiago'g̃a yhẽa.