Ka Paul Mooe Tubona Mu Corinth-witu Tunaka'oedyukudu-matoo
1
Nu, Paul, Te Naa tunetutzeana Te Pabe'e yadooawabe, ne tubona ka e pua Sosthenes-no. Esoo mu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu, ka Corinth mee naneadu-witu-matoo nabodu Te Naa tunetuutzeapu numme-wa'nesoo. Numme meeoo mu nanesootuhikute, “Soo Te Naa Te Pabe'e-no mu sootuhise, mu magwetzoikwu.” Nu ooosapa Te Naa besa sooyukwe ka besa Te Pabe'e-toogoo mu nasootuhise. Mu no'obatumasoo nasootuhipu ka Te Pabe'e mane-wi. Soo Te Pabe'e mu sootuhi, mu yise tuwazoo no'oko hemma waha, yise no'oko hemma mu nakasopedakwadoona. No'yoona soo mumme ne tuukwepu ka Te Pabe'e Jesus-witu oo manepunne. Mu yise besa pooha nasootuhipu ka Te Pabe'e besa podo meadabena oo-baa mu petuga-matoo tooe. O'no yise mu tubetse besa'yookwu ka Te Pabe'e mumme tunemadabueku-kwa'ne. Tamme Te Naa-ma nasoonatza'e oosoo te netutzeapuna. Tamme yise ooosapa ka Te Pabe'e Jesus-no'yookwu. Oosoo te nemabetseakwu.
10 E nanumu, meno'o nu mu tuukwe'e nanano tuunoyugwena, o'no mu gi nanasukwesoo nanatumoo'ookwu, tamme ka no'yoona Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna. 11 E nanumu, soo mogo'ne Cloe mee naneadu nanaumu-matu mee e tuukwe, “Mu nanahana nananepetukute,” mee. 12 Mee nu tunakana susumudu mu-nagatu mee unakwe, “Numme Paul nakabetseadu,” susumudu punno'o mee'e, “Numme Apollos nakabetseadu,” yise susumudu punno'o meeoo, “Numme Peter nakabetseadu,” yise sumubaatu punno'o meeoo, “Numme Te Pabe'e suu'mu nakabetseadu.” 13 Tamme no'yoona Te Pabe'e naka'oedyukudu gi nana'ata'yoosoo, tamme no'yoona nanakwa'ne'yoosoo. Nu, Paul, gi mumme magwetzoidu, nu ka gi numu-koobatoo nabatsapuna. Mu baa-wi namatzaka ka Te Pabe'e nakabetseana, gi mu nuka tumayohokute. 14 Nu besa soonamme ka waahoosoo nanana suu'mu, mu-nagatu baa-wi matzakase* 15 Nu gi mu numu meeoo unnena petzape, umu baa-wi mu matzaka ka Paul-wi tunakabetseana mee'e. 16 Nu tookwina ka mu Stephen nanadooamu baa-wi matzakapu tuwazoo, pana nu gi haga kumma'akoosoo sooma'yu baa-wi e matzagapu. 17 Soo Te Pabe'e mu-matoo e ta'ya, ka besa na'unnedu mumme e tuukwe tuunguna, gi nagutza baa-wi numu e matzaka tuunguna. Nu mu tuukwe'e ka Te Pabe'e pooha-toohakwi, gi nugasoo unnena. Soo nuga unnena gi pooha-ga'yoo, pana soo Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsapu, suu'mu pooha-ga'yoo.
18 Mu numu kadoo'oo namayugwekwudu meeoo sokwama, “Soo Te Naa unnepu Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsapu-witu gi oo nakaheesoobedya.” Tamme Te Naa-toohakwi namagwetzoidu oo sopedakwatoo soo Te Naa unnepu unu pooha-ga'yoo. 19 Soo Te Naa unnepu nabotugudu meeoo,
“Nu ka unu soonammedu mee nasooyugwedu numu, ooka yadooadu tuwazoo, gi he-toogoo mayugwekwu.”
20 Soo Te Naa mooasoo ka unu sokwamadu mee naneyugwedu numu unnena gi he-toogoo mayugwepu. Gadoo'oo haga numu-matu unu soonammedu, ewa natunedyooepu, no'oko ka teepu-koobatu namanewununa sopedakwadoodu, ka Te Naa kumisoo. 21 Soo Te Naa tooe gi mu sokwama tumapu'a sapa, puusoo soo Te Naa nakwitu mu tunedyooe. Oosoo Te Naa numu magwetzoi umu besa ka tunaka'oedyukuna ka Te Pabe'e-witu pumme tu tuukwe'e, tooe susumudu numu gi hemma heesoobedya mee mu unakwe sapa. 22-23 Tamme ooosapa mu numu tuukwe'e ka Te Pabe'e tamme-koobatoo oo nabatsana tooe ka susumudu mu Jew numu gi ooka naka'oedyukute sapa. Susumudu mu Jew numu ka Te Naa pumme tzapoonneku tuungu, ka gi Te Naa unnena nakatoge soobedyana ka nanabesa oo pooha manena. Susumudu mu gi Jew numu Te Naa unnepu gi naka'oedyukute yise meeoo sokwama soo unnepu gi hee. 24 Tamme numu Te Naa tunetutzeapu, namekoosoo mu Jew numu yise mu gi Jew numu-nagatu oo sopedakwadoo soo Te Naa unnepu Te Pabe'e-witu tubetse unu pooha-ga'yoo. 25 Soo Te Pabe'e ka Te Naa-witu nakasopedakwadoona te sootuhipu. Soo Te Pabe'e tubetse unu soonammedu.
26 E pupua'amu, mu haa'a oo sooma'yu ka hownne'yoo uga tamme ka Te Naa gisoo naka'oedyukuna. Huu'yoosoo tamme-nagatu uga sokwamadu ka mu numu unu sokwamadu-nagatu. Huu'yoosoo tamme-nagatu numu moohedu yise huu'yoosoo ewow hemma hee-ga'yoo. 27-28 Soo Te Naa tamme numu gi maawa'nekoo soobedyana te netutze'a, tamme numu ooonakwasoo sootatzenguna. Ka numu ooonakwasoo nasooyugwedu umuoo ka Te Naa-nakwana gi natatzenga. 29 Soo Te Naa tu dooamu te matabue, o'no tamme gi tammesoo nana'unakwe Te Naa-kobena'yoona. 30 Te Naa te sootuha'e tamme ka Te Pabe'e-tooha'yoona tamme Te Naa doodooamu manepu ka Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsapu. Soo Te Pabe'e te magwetzoipuna, besa te matabuepu. Ka 'yoo manepunnena tamme ka Te Pabe'e-toohakwi sokwama tabu'apuna. 31 Esoo nabotugudu tubetsetu nayadooadu.
“Tamme sakwa Te Pabe'e suu'mu netubetsea.”
* 1:14 Crispus-no Gaius mee nananeadu.