3
E nanumu, nu mu sukwe yadooe, mu numu sukwe nagedu e yadooe-kwa'nesoo, gi ka umu Te Naa Besa Pooha nakabetseadu-kwa'ne. Mu pudu nadooamudoodu oonga'a-wa'ne'yoo. Umu puu gi ka unu nayadooadu nakasopedakwadoo pudu nadooa'adoodu oonga'a-wa'ne, sukwe petze suu'mu, gi ka a tookoo tuka. Mu gisoo kumma'akoosoo na'unnepu-too namabetzape, ka gisoo mu oo nakasopedakwadoona tuwazoo. Mu gisoo ka Te Naa besa podo mea. Mu togesoo nanahana, nana ooonakwa nasooyukwe nanatamme. Ooonekoo mu nasoopetakwatoo mu gi Te Naa podo me'a, mu numu mu sukwe nage.
Susumudu mu-nagatu meeoo unakwe, “Numme Paul nakabetseadu.” Susumudu punno'o meeoo, “Numme Apollos nakabetsea.” Mu ka meeoo nanahana mu numu sukwe nake. 5-6 Numme Apollos-no gi Mu Pabe'e, numme Apollos-no ka Te Pabe'e sukwe tummatzidu, numme yaahoo a nanetutzeana mu-matoo natayadu. Nu mooe'ugasoo mu tuukwe ka Te Pabe'e-witu. Ka saa'a soo Apollos unusoo oetuooo mu tunedyooekwu, pana soo Te Naa suu'mu ooka mu nakasopedakwadookwuna mu tunedyooekwu, ka Te Pabe'e-witu. 7-9 Numme yise ka Apollos-no nawa'ne'yoosoo, numme ka Te Naa tummatzidu. Tamme Te Naa nakabetseadu suu'mu nanakumma'amasoo nasootuhikwu, ka besa te mane-kwi.
10 Mu ka Te Naa nobe-kwa'ne'yoo, nu ka tupe tzatuoona ka Te Naa pukooba nobe-dookwuna. Mu nu penakwa kemmadu Te Naa yadooawabe oo-koobasoo nasootuhikwu saa'a tuwazoo ka numu besa tunedyooena. Soo besa na'unnedu Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsapugana ka nobe pukooba katu-kwa'ne'yoo. 11 Gi hanotu mu atasoo na'unnedu naka-wa'ne'yoo, nu mooasoo ka Te Pabe'e nabatsapu-witu mu tuukwepu, ka togesoo mu-baa'yoona, mu sakwa oo naka'oedyuku. 12-15 Soo numu natunedyooena ka numu tummatzina, ka besow tupe namadabuedu-kwa'ne'yoo. Soo Te Pabe'e ka tamme tunedyooedu tamme mu tunedyooepu-makoosoo nesootunagakwu. Soo te natunedyooena besa'yoo ka numu tummatzina, soo Te Naa besa podo nameadu besa'hoo tupe-kwa'ne'yoo, goso sapa gi how oo yugwe-wa'ne'yoo. Owetuoo yise Te Naa te tubetse sootuhikwu. Soo te natunedyooena ka gi numu tummatzina gi besa'yoo, o'no oosoo wahabu, wobe yise hooope-kwa'ne'yookwu. Oosoo puu ka nihoose kootzasooakwu. Soo gi besa numu natunedyooena, gi ka goso-wi'yoona namatzatsebooe-wa'ne'yoo, gi hee nagoopenikukwu. Tamme sukwe namagwetzoikwu, gi tamme nasootuhikwu.
16 Tamme ka tunaka'oedyukuna soo Te Naa Besa Pooha tamme-naga'yoona, tamme ka Te Naa nobe-kwa'ne'yoo, mu sakwa ekow nakasopedakwadoo. 17 Tamme ka tammesoo gi besa'yoona, soo Te Naa kadoo te mayugwekwu. Soo Te Naa Besa Pooha gi tamme-naga-wa'ne'yoo. Soo Te Naa ka umu gi totsaba-gakoo numu-naga suu'mu.
18 Mu sakwa gi nasoo'emukwapana. Ka tooe haga tooe mu-nagatu unu soonamme mee oo nasooyugwe sapa, gi sakwa oosoo meeoo nasooyugwepana, ka tu tusopedakwadoo-ma sakwa oosoo gi nasootza'mepana. Soo Te Naa gi ooka besa sooyugwe. Oosoo ka gi meeoo nasooyugwena oosoo soonammetabuakwu. 19 Soo Te Naa umu unu sokwamedu mee nasooyugwedu ka teepu-koobatu, “sagwamanakwe,” mee mu nemadabue. Oosoo togesapa nabotugu, soo Te Naa unnepu,
“Soo Te Naa oo sopedakwatoo ka umu unu sokwamadu numu, mu numumu nemoo'agadu. Oosoo yise suda mu tumatuguna umu-matoosoo kodyukwu.”
Yise meeoo tuwazoo,
20 “Soo Te Naa oo sopedakwatoo, mu unu sokwamadu numu tusooyugwena gi hee.”
21 Gi yise umu-ma nana'unnepana. 22 No'yoosoo hee Te Naa tumadabuena tamme tummatzikwudu: nu Paul, Apollos, yise Peter, ka teepu-kooba togesoomodu, mu tuipu, meno'o namanedu tooetoo saa'a a namanekwuna no'yoona namadabuepu te tummatzikwuse. 23 Tamme namadabue ka Te Pabe'e nakabetseakwudu, soo Te Pabe'e yise punno'o Te Naa nakabetseadu.