John ka Gaius-matoo Tubona
1
Nu mu nanesootuhi tunedyooedu ka e besa pua'a Gaius-matoo tubokwu. Togesapa u e besa pua'a. Ka ooosapa u manenokwuna nu u nanesootuhikute, o'no soo Te Naa ka besa u nanesootuhi me'a besakoosoo u sootuhikwu. Susumudu umu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu nu-baa petudyipunne yise mu e nobenedyidu-makoo nu meeoo tunaka, u e tooe tuukwe'e, u toge kaaheno Te Naa besa podo meadape. Ka umu e besa pupua'amu Te Naa besa podo me'a, mee nu mu nakana besa mu-matoo nakasoonamme.
E pua'a, u besa manakwe. Ka mu wakwawa'a mu-baa petuse ka Te Naa besa unnepu mumme mu tunedyoo'e u sakwa tubetse besa mu matugu. Mu u-baa nobenemodu ka kodyu petuse besa u-kwitu nemadabue, u besa mu matugu ka Te Naa tamme tunetammaku-kwa'nesoo. Oosoo besa'yoo ka besa mu matuguna, umu manatooe ka Te Pabe'e besa unnepu wahammo'o. Umu gi ka mu gi tunaka'oedyukudu natummatzi tuungu. Ta sakwa ka mu nanesootuhibu numu tunedyooedu maka, ka yoo manena ta ka Te Naa togesapa unnepu mu tuukwe tummatza'e.
Mooasoo nu mu tunaka'oedyukudu-matoo tubo pana soo Diotrephes mee naneadu gi ne nakabetse'a, oosoo ka puu mooe nadatsungakwu mee tusooyugwena. 10 Nu ka mu-baa petugase nu mu tuukwekwu oosoo nana numme-witu esaya'e. Ooosoo tuwazoo gi ka mu nanesootuhibu nu-mu tunedyooedu mu-baa petuna petzape. Oosoo nana ka mu numu nanesootuhibu tunedyooedu tu nanumu umu tummatza'e, mu ne'yooikuhooyakwe. Ka nanesootuhibu mu numu tunedyooedu mu maka, ka mu-no tuwazoo mu nanesootuha'e mu tayahooyakwe.
11 E pua'a Gaius, ta sakwa gi ka Diotrephes-wa'ne suda tumatugupana. Soo tooe haga tooe besa tumatugudu tookwa Te Naa doodooamu. Soo tooe haga tooe suda tumatugudu tookwa gi Te Naa sopedakwadoo. 12 No'yoona numu meeoo, soo Demetrius besa kaaheno numu tunedyooedu. Nu punno'o u tuukwe'e oosoo kaaheno numu tunedyooedu u yise namekoosoo ne sopedakwatoo numme gi esagoedu. 13 Nu ewasoo u tuukwe penipana gi ooka e sukwe bona petzape. Sumuna saa'a nu u-baa petugakwu. O'no saa'a ta oetu nanatuukwedooa.
14-15 “Ka Gaius sootuhi,” mee nu ka Te Naa-matoo u nanesootuhikuyakwe. Ta pupua'amu yaatu u nemayuyakwe. Nu punno'o ka umu e pupua'amu u-baatu nemayuyakwe.