John ka Te Pabe'e Jesus Te Naa Tooa'a-witu Numu oo Tuukwena
1
1-2 Gisoo ka teepu namadabue soo Te Pabe'e mooasoo o. Soo Te Pabe'e ka Te Naa-baa ka Te Naa-wa'ne'yoonasoo. Soo Te Naa ka Te Pabe'e no'oko hemma matabue tuungu. Soo Te Pabe'e yise ka ooosapa nummennummekwuse no'oko numu kootabuakute Tu Besa Pooha-ma.
5-15 Soo Te Pabe'e kootabuapunnena, togano-wi numu mesoo kootabuakute. Soo suta'yoo togabu-witu gi oo matzooeku-wa'ne'yoo. Soo Te Pabe'e tamme-baa petuse gi haa'noto tamme-nagakwi nummennumme. Soo Te Pabe'e ka tubetse kootabuadu ka mu numu yaa teepu-koobatu haneku petu. Soo Te Pabe'e ooosapa besa tusooyugwedu, numu besa matugu tuwazoo ka kaahenotu ooosapa tuwazoo waha. Numme ka Besa Poohabe poonne, soo Te Naa ka Tu Besaa Tooa'a ooka sootuhi. Soo nana John mee naneadu ka Te Naa tamme-tamme tutayana ka Te Pabe'e-witu mu numu oo tuukwe tuungu. Saa'a mu numu yise ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukukwu. Soo John yise ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi paba yadooase mee unne, “Yow esoo nana puwitu mumme e tuukweyina.” Mu yise mee unakwe, “Tooe esoo nuga kwannga'apana esoo ka Te Tubetse Pabe'e-notu esoo ka ooosapa gwetzoinnummekwuse. Ooonne'yoona tamme sakwa yise oo nakabetsea.” Soo John gi Te Pabe'e, oosoo ka Te Pabe'e-witu numu sukwe tuukwekwu. Ka mu numu meeoo tuukwekwu soo Te Pabe'e numu magwetzoikwu.
Tooe soo Te Pabe'e o'nosoo ka teepu matabuese sapa, ka tu nanumu-baa petuse, susumudu umu-matu gi oo heesoobedya. Umu ka Te Pabe'e naka'oedyukudu suu'mu, Te Naa doodooamu manepetugakwu. Gi tamme hownnekoo tammesoo namagwetzoa'e soo Te Pabe'e ka gwetzoibu te sootuhikwu. Numme ka nanabesa oo pooha manena poonne. 16 Soo Te Pabe'e no'oko hemma hee-gana, yise ewahoo nasootuhipe te sootuikwu. 17 O'nosoo soo Moses ka te nanamooatupu tuukwe'e, mee mu saa'a ka Te Naa-witu nakadooa. Saa'a yise soo Te Pabe'e Jesus te tuukwe soo Te Naa unu te soobedya. Soo Te Pabe'e togesapa te tuukwe. 18 Gi haga ka Te Naa poonnedu, oo Besaa Tooa'a Jesus suu'mu ooosapa oo-no'yoodu oo sopedakwadoo. Soo Te Pabe'e ka Te Naa witu te tunesootabue.
19 Mu Jew numu nanesootuhi moohedu Jerusalem-witu ka mu naana-matu yise ka mu tutummatzidu-no ka John-matoo nataya mee yise oo tubengu. “Haga u? U haa'a Te Pabe'e? U haa'a yow oosoo nanetammadu?” 20 Soo John mee mu nanekwegea, “Gi nu.” 21 “U haa'a Elijah?” mee tuwazoo umu oo tubengu. Soo John yise meeoo, “Nu gi Elijah.” Umu yise tuwazoo oo tubenga, “U haa'a Te Naa yadooawabe numme-matoo oo tutayana o'nosoo nanetammadu?” “Gi!” mee soo John. 22 Umu yise meeoo oo netamma, “Haga yise u? Ha'yoo saa'a numme mu numu numme tayadu tuukwedooa? U sakwa uusoo nakwitu ne tuukwe.” 23 Soo John mee mu nanekwegea, “Nu yow soo nana Te Naa'a Pooha-tookwi, numu-wana nobe-ga'yoo mu numu nu-baa petudyana nu meeoo mu netamma,
‘Ka suda mu tumaduguna nematzagakwuni, ka Te Pabe'e pudusoo petukwuna tugana'a tzage'e manekena ne mu numu tunesootabue.’
Ka Te Naa yadooawabe, Isaiah mee naneadu e manena nanemamakwupu-witu oo nabotugupu.”
24-28 Mu Jew nanesootuhidu-nagatu Pharisee mee nananeadu, ka mu Jew numu moohedu-nagatu-no ka John-matoo nataya. Ka baa hooodu Jordan mee naneadu-kwi soo John baa-wi numu matzakayakwe, ka Bethany mee naneadu tzage'e'yoona. Mu Pharisee meeoo ka John netamma, “U gi Elijah, u gi Te Pabe'e, u gi tuwazoo Te Naa yadooawabe-matu, how yise manena u numu baa-wi matzakayakwe? Hownnekoo pooha tooha-kwi, yise haga mu numu baa-wi u matzaka tuungu?” Soo John yise mu nanekwegea, “Nu ka mu numu, baa-wi sukwe matzaka. Soo Te Pabe'e mu-noo'yoopana mu gi oo soopedakwatoo-wa'ne'yoo.”
29-33 Ooga mooa soo John ka Jesus Te Pabe'e poonne, pudamme oo kemma. Soo John yise Te Naa Besa pooha-toohakwi meeoo, “Yowsoo Te Pabe'e. Yow esoo nana mu numu nanasuda mamanena-koobatoo nabatsakwudu. Soo Te Naa ka mu numu baa-wi e matzaka tuungudu mee tuwazoo e netamma, ‘U ka mu Pabe'e posopedakwadookwu, ka E Besa Pooha-ma oo pooha nasootuhise. Soo E Besa Pooha yise ooosapa ka mu Pabe'e-naga'yookwu. Soo Te Pabe'e yise saa'a ka mu tunaka'oedyukudu ka E Besa Pooha-ma punno'o sootuhikwu.’ Nu ooosapa meeoo mu netammano'o, ‘Soo Te Pabe'e pudusoo petukwu.’ Tooe oosoo e wannga'a natubanga pana yow esoo Te Tubetse Pabe'e numu-koobenatusoo. Gisoo nu Te Pabe'e posopedakwadoo, nu mu numu baa-wi matzakakena, ooonne'yoona mu Jew numu oo nakasopedakwadoo ka Te Pabe'e pudusoo petukwuna.” Soo John yise mee unakwe, “Nu ka Te Naa Besa Pooha poonne, pa'anakwana, kwe'na'a tubongo wueketu-kwa'ne tabuakese ka Te Pabe'e-naga manipetu. 34 Nu ka Pooha Nasootuhipe poonne, nu yise mu tuukwe oosoo Te Tubetse Pabe'e.”
35 Ookow moooa soo John waahoo umu putoohakwi natunedyooemodu-no oona konnopunne. 36 Ka Te Pabe'e pumoopa oo sogome'a oo poonnese, John mee mu netamma, “Mow masoo Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsakwudu.” 37 Waha'yoo umu natunedyooemodu-matu oo nakahoose, ka Te Pabe'e-nakwi memeahoo. 38 Soo Te Pabe'e wesase mu poonne ka tu nakwi mu memea'a. Soo Te Pabe'e yise mu tubengu, “Hemma mu?” Umu yise meehoo, “Hano u tooiyakwe?” 39 Soo Te Pabe'e mu nanekwegea, “Nu-no kemmase muusoo oo poonnekwu.” Umu yise, oo-no memea, oonaa oo pukwi'yoo-witoo. O'no tabeno umu gi haa'no oona oo-baa'yoopunne.* 40-41 Sumu'yoo mu waha-matu natunedyooemodu Te Pabe'e-nakwi meadu, Andrew mee naneadu, Simon Peter pabe'e ka tu wanga'a-baa petuoogase oo tuukwe, “Numme ka Te Pabe'e-no nanatapoegea.” 42 Ka Simon yise Te Pabe'e-baa bi petuooga. Ka mu pepetuoogase soo Te Pabe'e ka Simon poonnese mee oo netamma, “U yow, Simon. Yaa mana-kwana'a nu Cephas mee ka u tubetse tunaka'oedyukute u neakwu.”
43 Oogow mooo'a soo Te Pabe'e ka teepu Galilee mee naneadu-witoo meakwu, mee tusooyugwe. Soo Philip mee naneadu punno'o o. Soo Te Pabe'e mee ka Philip netamma, “U sakwa nu-no mea.” 44-45 Soo Nathanael mee naneadu oonow nobe-ga'yoo. Soo Philip yise ka Nathanael mayuse oo tuukwe'e, “Numme ka Te Pabe'e tapoega, soo Moses ka Te Naa yadooawabe-no o'nosoo oowetuoo botugu. Oosoo Jesus mee'e nane'a, o soo Joseph tooa'a, ka Nazareth mee naneadu-wi'yoona kemmadu.” 46 Soo Nathanael yise mee unakwe, “Gi besa'yoo numu suu'mu, ka Nazareth-wi'yoona kemma.” Soo Philip yise meehoo, “Kemmase uusoo nama oo tapoegea.” 47 Soo Te Pabe'e ka Nathanael poonne, meeoo yise, “Yow esoo Te Naa-wi tunaka'oedyukudu. Esoo gi suda tusooyugwedu.” 48 Nathanael yise mee tutubengu, “Hownnekoo u e sopedakwatoo?” Soo Te Pabe'e mee oo nanekwegea, “Nu oona sunnga-toohakoo u pooha poonne gisoo ka Philip ume ba'e.” 49 Soo Nathanael yise mee unakwe, “U yow Ne Pabe'e, u ka tamme Jew numu-kooba katukwutu.” 50 Soo Te Pabe'e yise meeoo, “Nu u pooha poonnena mee e unakwe u haa'a e naka'oedyukute? 51 Nu kaaheno mu tuukwe, mu saa'a ka Te Naa nanabesa oo tumada'e oo poonnekwu. Mu nuga mane-too ka Te Naa sopedakwadoo petugakwu, o tutusooyugwena, tuwazoo.”
* 1:39 Watsukwi ka tabakatu ona yongo-witoo tooe. 1:42 John Tooa. 1:44-45 Soo Philip ka Bethsaida mee naneadu-wi'yoona kemmadu ka Andrew noko Peter-wa'nesoo.