15
Soo Te Pabe'e numme pumme nakatzimodu mee netamma, “Nu puu toesabooe namasua-kwa'ne'yoo, soo oo pooetooana mesoo nadukadu. Soo Te Naa puu ka tumasuadu ooka mabetseadu-kwa'ne'yoo. No'yoona yise mu nuka naka'oedyukudu, ka tumasuape ma'na-wa'ne'yoo. Soo tooe haga tooe gi ka Te Naa nakabetseadu, ka toesabooe gi pooetooa-kwa'ne'yoo. Soo Te Naa ookow tsega'akwunise oo wunikwu. Mu numu ka Te Naa nakabetseadu ka toesabooe ewow besa pooetooa-kwa'ne'yoo. Soo Te Naa puu ookow mabetseana oosoo besasoo pooedoo'a. Mu ka tumasuape ma'na besa pooetooadu-kwa'ne'yoo, mu ka mumme e tuukwena naka'oedyukuna. Gi nu oemota manepana, nu yise punno'o gi mu ooowemota mane-wa'ne'yoo. Soo toesabooe ma'na-matu gi puusoo pooetoo-wa'ne'yoo, ka toesabooe-ma'yoona suu'mu. Yooonnekoo mu gi muusoo besa tumadugu-wa'ne'yoo, mu nu-no'yoona suu'mu, besa tumudugukwu. Umu mu-naga-kwitu nu-no'yoodu ka Te Naa nakabeatsedu. Tooe haga tooe nu oemota manegadu, gi besa tumadugu-wa'ne'yoo. Tooe haga tooe gi nu-no'yoodu, ka tumasuape ma'na-wa'ne nawunikwu, oosoo ka pasase, natapo'wokese, natunikwu. Mu ka nu-no'yoona ka mumme e tunedyooena nakabetseana, mu ka Te Naa-matoo nanesootuhina, oosoo yise mu nakasootuhikwu. Mu numu ka besa mu manakwe mu poonnena mee unnekwu, ‘Oosoo tookwa Te Pabe'e-matoo nanesootuhidu,’ umu yise mee tuwazoo unnekwu, ‘Te Naa besa'yoo,’ mee. Nu besa mu soobedya, ka Te Naa nuka soobedya-kwa'ne. Nu-no meadabe, o'no nu ooosapa besa mu soobedyakwu. 10 Nu puu ka Te Naa nakabetseana, oosoo ooosapa besa e soobedyakwu. 11 Nu tubetse besa soonammena nu eka mu tuukwe, o'no mu punno'o tubetse besa sokwamakwu. 12 Nu besa mu soobedya, ooonne'yoona nu mee mu netamma, yooonnekoo sakwa mu besa nanasoobedyamo. 13 Tooe haga tooe ka tu pua'a-koobatoo mesoo nabatsadu, tookwa tu pua'a besa soobedya. 14 Tooe haga tooe nuka nakabetseadu puu nuga pua'a, nu sakwa oo-koobatoo mesoo nabatsa. 15 Mu nuka sukwe tummatzimodu yaa manakwana e besa pupua'amu tuwazoo. Soo sukwe tutummatzidu puu gi ka pumme tu tunetammakukwudu manekwuna sopedakwadoo. Nu ka no'oko hemma ka Te Naa mumme e tuukwe tuunguna mu tuukwena ooonne'yoona mu tookwa e pupua'amu. 16 Mu gi e netutzease nu yow Mu Pabe'e, pana nu mu netutzease o'no mu ka Te Naa nakabetsea, mu yise e wanga'amu. Nu ka Te Naa mu nakabetsea tuungu, o'no yise soo besa mu tumadugupu gi mobegwa-gakwu. Mu e naka'oedyukudu yise, ka e nanetsagwaya'ena, soo Te Naa yise no'oko mu nekwina mu sootuhikwu. 17 Nu yise mee mu netamma, ‘Besa nanasoobedya,’ mee.
18 Ka mu gi tunaka'oedyukudu numme wohonedu gi mumme mu petzabekwuse, mu sakwa oo soomayu ka mooasoo nuka mu mooe wohonena. 19 Nu ka meno'o mu wanga'amu natubanga. Ooonne'yoona mu gi tunaka'oedyukudu gi mu petzape mu gi umu-matu. Umu puusoo nanasoobedya. 20 Mooasoo nu mu tuukwe soo nuka nagedu nu-kwa'nesoo namadugukwu. Ka nuka tu wohone-kwa'nesoo, umu mumme wohonekwu. Ka gi nuka mu naka'oedyuku-kwa'ne, umu gi mumme naka'oedyukukwu. 21 Umu ka gi Te Naa yaatoo nuka tayadu sopedakwadoona, ooonne'yoona umu gi e naka'oedyukuna mu wohonekwu. 22 Ka gisoo umu e tunedyooe umu gi oo sopedakwatoo ka suda tumaduguna, pana meno'o umu oo sopedakwadoo, saa'a yise soo suda mu tumaduguna umu-matoosoo kodyukwu, ka gi mu nanekwuha. 23 Soo tooe haga tooe gi e heesoobedyadu ka Te Naa gi heesoobedya tuwazoo. 24 Tooe umu numu e mabesakute e poonnepana, umu meno'o ka Te Naa nokosoo ne woho'ne. Nu umu oe neyugwe ka gi nuka mu naka'oedyukute. 25 O'nosoo soo Te Naa yadooawabe mee tubotugu,
‘Tooe gi suda e tumadugu sapa umu e woho'ne,’
ka Te Naa yadooawabe unne-kwa'nesoo.
26 Nu saa'a ka Te Naa-baa petugase, ka oo Besa Pooha-matu yaa teepu-koobatu sootuhi tuungudooa. Soo Te Naa Besa Pooha kaahenotu mu tunedyooekwu, yise ka mu numu nu-kwitu tuukwekwu. 27 Ka mu numu e tunedyooe manakwana, mu e nakatzina ooosapa e nageno'o. Ka 'yoo hemma manepunne, mu punno'o mu numu nu-kwitu tuukwemokwu.”