18
Mooasoo soo Te Pabe'e ka tumasuape-naga'yoona nanesootuhi. Soo Te Pabe'e yise ka nanesootuhi-makwuse, ka numme pumme nakatzimodu-no ka duaga Kidron mee naneadu-too me'a. O numme ka tumasuape-naga mane-petuga. 2-3 Mu Pharisee numu ka numu-koobatoo yadooadu-no, ka mu tukwutumadu ka Judas Iscariot namoohe tuunguna. Soo Judas oo sopedakwatoo ka tumasuape-naga, pukwi'yoona mu nanesootuhidyina, ka Te Pabe'e ooosapa onatoo meayakwe ka numme pumme nakatzimodu-no. Soo Judas ka mu tukwutumadu ka Te Pabe'e-matoo bihooka. Umu ewahoo tukootabuakunooo, tsegesa noko wehe hehemana. Soo Te Pabe'e mooasoo oo sopedakwatoo ka tu namanekwuna, yise umu-matoo mease, mu tubengu, “Haka mu wate?” 5-6 Umu oo nanekwegea, “Ka Jesus Nazareth-wi'yoona kemmadu numme wate.” Soo Te Pabe'e meehoo, “Nu yow oosoo.” Umu no'yoona ka suise, petapenooyooese, ka teepu-koobatoo abedihoo. Judas togesoo umu-no. Soo Te Pabe'e mu tubengusoo, “Haka mu wate?” Umu oo nanekwegea, “Ka Jesus Nazareth-witu kemmana numme wate.” Soo Te Pabe'e yise meehoo, “Mooasoo nu mu tuukwe, ‘Nu yow oosoo.’ Mu ka nuka watena, umu e nakatzimodu tzama'wu.” Soo Te Pabe'e meehoo unakwe, o'no soo e unnena kaaheno'yookwu, “Nu gi sumuhoo watzekute ka umu nuka naka'oedyukudu-matu.” 10 Soo Simon Peter yise ka tu tsegesa gwuuhoose, ka nana Malchus* mee naneadu tumadinakwatu ka oo naka wuka'akwunihoo. 11 Soo Te Pabe'e yise ka Peter mee'e netamma, “Maka u wehe namasootugu. Nu ka Te Naa nuka netamma-kwa'nesoo manekwu.”
12 Mu Jew-no Roman tukwutumadu ka Te Pabe'e tzakunahoo ka oo wutumakwuse. 13 Umu ka nana Annas mee naneadu-matoo oo tzakahooka. Soo Annas ka numu-koobatoo yadooadu, Caiaphas mee naneadu yahe. 14 Soo Caiaphas mooasoo ka mu Jew numu ka Te Pabe'e-witu tuukwepu, “Oosoo nanenagakwu, sumu'yoosoo nana no'oko numu-koobatoo nabatsakwuse.”
15 Ka Te Pabe'e togesoo ka Annas nobe-witoo nabigena, soo Simon Peter sumuhoo Te Pabe'e nakatzimodu-no mu-nakwi memeadape. Soo Te Pabe'e nakatzimodu ka Annas sopedakwatoo, yise ka Te Pabe'e-nosoo ka Annas nobe-kobenatoo meahoo. 16 Soo Peter ka natzakwona'a-kumaba tooe wunu-petuga. Sumu'yoo numme Te Pabe'e nakatzimodu-matu kodyuse, ka mogo'ne ka natzakwona'a-wi tunekwegedyudu yadooebetuse, oosoo yise oe ka Peter tza'egahoo. 17 Soo mogo'ne ka natzakwena'a-wi ka Peter tubengu, “U-ha'a sumu'yoo mu Jesus nakatzimodu-matu?” Soo Peter mee oo nanekwegea, “Nu gi umu-matu.” 18 Unu utzutzuna, mu numu tummatzidu ka mu tukwutumadu-no puuwanakoo pedana, oe yoo'e. Soo Peter umu-baa yoo'e. 19 Soo Annas ka Te Pabe'e tubengu ka numme pumme nakatzimodu-witu, yise ka numu oo tunedyooe-witu tuwazoo. 20 Soo Te Pabe'e mee ka numu nehanedu moohedu nanekwegea, “No'yoona numu ka pukwitu pumme e tunedyooena sopedakwatoo. Umu ooosapa e nakayakwe, ka mu numu e tunedyooe ka nanesootuhi nobe-wi'yoona. Nu gi mu watze-tunedyooe. 21 Mu gi nugasoo tubengu-wa'ne'yoo. Mu sakwa tooe haka tooe nuka nakadu tubengu. Umu oo sopedakwatoo ka e unnena.” 22 Sumu'yoo tukwutumadu yise ka Te Pabe'e kobitu matatse'e. Soo tukwutumadu oo nesagwiku, “U sakwa gi ka tamme moohedu suda nanekwegeapana.” 23 Soo Te Pabe'e yise meeoo, “Ka e esaya'e, u sakwa kaaheno e waha. U sakwa yise gi nuka matatze'epana, ka kaaheno e unakwe.” 24 Soo Annas yise togesoo natzakunadu ka Te Pabe'e ka Caiaphas-matoo taya. Oosoo ka numu-koobatoo yadooadu.
25 Saa'a tuwazoo umu-matu ka Peter meehoo tubengu, “U-ha'a sumu'yoo mu Jesus nakatzimodu-matu?” Soo Peter yise meehoo, “Gi, nu gi umu-matu.” 26 Soo Peter pudutse'e sumuhoo nana naka wuka'akwunihoo. Oo nanumu yise mee ka Peter netamma, “Nu u poonne u ka Jesus-no oona ka tumasuape-kwi.” 27 “Nu gi o,” mee soo Peter, o'no yise soo kwe'na'a kwu'a yagakooha.
28 Mooasoo mu Rome numu-kooba katudu ka Pilate netutzea, Jew numu oo moohe tuunguna. Oogow mooo'a awamooasoo, mu Jew numu moohedu ka Te Pabe'e Jesus Caiaphas-makoo tzakahooka, ka Pilate nobe-witoo. Tooe haga tooe gi ka mu wawa'a nobe-wi tzoonooa, ka gi umu-wa'ne'yoonosoo, ka hemma nayongotuka gi oo tuka, ka oo nabeatsegana, ka tu tumayohope meeoo na'unakwe. Umu Jew numu moohedu ka Pilate nobe-wi gi tzoonoo'a. 29 Soo Pilate umu-matoo tsebooekese, mu tubengu, “Ha'oo suda esoo nana manakwe?” 30 Umu oo nanekwegea, “Esoo ka suda tumaduguse, numme u-matoo a bike.” 31 Soo Pilate mee mu netamma, “Mu sakwa mummesoo tumayohope-too a nemadabue.” Mu Jew numu moohedu ka Pilate meeoo netamma, “Soo numme Jew tumayohope meeoo, numme oo mesoo batsa, pana mu Roman numu moohedu ne wutumakwu, ka numu ne batsase.” 32 Esoo 'yoo manepunne. O'no yise saa'a soo Te Pabe'e tu unne-kwa'nesoo sunngabe namadabue-ma nataposase, nabatsakwu.
33 Soo Pilate ka tu nobe-wisoo ekeahoogase, ka Te Pabe'e tubengu, “U-ha'a mu numu-kooba katudu?” 34 Soo Te Pabe'e mee ka Pilate nanekwegea, “Nu ka mu Jew numu Pabe'e, nu gi ka numu-kooba katudu mee mu nea-kwa'ne'yoo.” 35 Soo Pilate yise mee Te Pabe'e netamma, “Nu gi Jew numu. U ka mu Jew numu Pabe'ena, how manena yise umu nu-matoo u taya? Ha'oo suda u tumadugu?” 36 Soo Te Pabe'e mee ka Pilate nanekwegea, “Mu Jew numu u-matoo e ta'ya, umu e nakatzimodu gi nu-koobatoo nago'e. Nu saa'a mu numu-kooba katudu manekwu, ka Te Naa-baa petugase.” 37 Soo Pilate yise oo tubengusoo, “U-ha'a numu-kooba katudu?” Soo Te Pabe'e oo nanekwegea, “Nu yaahoo Mu Tubetse Pabe'e. Nu yaa teepu-koobatoo nadooa'adoo, ka mu numu ka kaahenotu tuukwekwuse. Soo tooe haga tooe ka kaahenotu soonakadu sakwa e nakapunne.” 38 Soo Pilate tutubengu, “Hee esoo kaahenotu?” Gi ka pumme oo nanekwegeakwuna wutoo'e, ka mu Jew numu moohedu-matoo tzebuegase, mee unakwe, “Gi nu suda a tumaduguna mamakoo nemama'yu. 39 Soo ne tumayohope ka tu na'ewa tukano'o, sumu'yoo mu nakwutumadu-matu natzama'wuyakwe. Mu haa'a eka mu-kooba katudu e tzama'wutuungukwu?” 40 Mu numu yise ka Te Pabe'e wohonena mee unne, “Gi, ka Barabbas tzama'wu.” Unu tutuhadu ka Barabbas mee nane'a.
* 18:10 Malchus numu-koobatoo yadooadu tummatzidu.