20
Awamooasoo togesoo tu toganopunne, ka tu nasateno'o, Mary Magdalene oo natugu-wi petuhooga, oo poonne soo tupe namanonooepu-ga'yoo ka teepu tawagana-kobenatu. Soo Te Pabe'e tookoo kadoo'oo oetu. Numme-baa tanomane petuhoo numme Simon Peter-no, mee ne tuukwe, “Umu ka Te Pabe'e tookoo hanehoogapu-ga'yoo, nu gi o sopedakwadoo pukwi ooka mu hanena.” Numme, John, yise Peter-no memeakwate oo natugu-witoo. Numme nanosoo tatanomanega, pana nu ka Peter tusoowunihooka, nu oe mooe petuhooga. Pana nu gi oe ega. Nu oetu sukwe tomoema petugase, oo poonne ka wanapu pukwi oo natoputoepu. Soo Simon Peter petuhoogase, oe egahookase ka mu wanapu o kwakwape mu poonne. Soo wanapu oo wo pukwi namabutoo dapepu besa namasoomedapu oo tzage'esoo hape. Nu yise oe egase, o poonnena oo naka'oedyukute Te Pabe'e namayodapu. Pana numme gisoo oo nakasopedakwatoo ka Te Naa unnepu, soo Te Pabe'e namayoda tu ya'e-wikoo mee'e. 10 Numme yise nobe-witoo kokodyuka.
11 Mary Magdalene ka pukwi o natugupu-kobena'yoona yaka. Yagana yise, ka pukwi oo natugupu-witu tooe poonnennumme. 12 Waahoo toha kakasa-gakoo poonne oe mu yugwe, sumu'yoo ka Te Pabe'e tsotugu tabepu-wi, sumu'yoo yise o tatugudapepu-wi. 13 Umu yise ka Mary tubengu, “Mogo'ne, how manena u yaka?” Soo Mary mee mu nanekwegea, “Umu ka Te Pabe'e tookoo hanehoogapu-ga'yoo. Nu yise gi o sopedakwatoo oo pukwi'yoona.” 14 O'no yise nakwumunase, ka Te Pabe'e poonne o oo wunu, pana gi oo posopedakwatoo. 15 Soo Te Pabe'e meehoo oo netamma, “Mogo'ne, how manena u yaka? Haga u wate?” Soo Mary ka tumasuape mabetseadu mee oo soobedyana, mee oo netamma, “U ka oo haneoogase e tuukwe'e, hano u oo hane? Nu oo hanekwu.” 16 Soo Te Pabe'e meehoo oo netamma, “Mary.” Soo Mary oo-tamme nakwumunase, ka mu Jew numu apeka-wikoo oo ne'a, “E Pabe'e.” 17 Soo Te Pabe'e yise meehoo oo netamma, “Gi e tzamapana. Nu gisoo ka Te Naa-matoo kodyuka'a. Mease, umu nuka nakatzimodu tuukwe, nu ka Te Naa-matoo kodyukakwu.” 18 Soo Mary Magdalene yise numme Te Pabe'e nakatzimodu-matoo mease, numme tuukwe'e, “Nu ka Te Pabe'e poonne.” O'no yise ka numme o netammapu ne tuukwe'e.
19 Oogow togano numme Te Pabe'e nakatzimodu nanano ka nobe-wi natzepunoo'e, numme ka mu Jew numu moohedu-ma suina. Soo Te Pabe'e numme-baa tabua-petuse, mee ne netamma, “Besa'yoo.” 20 Yise ka tu mi ne tzapoonnekute, ka pukwikoo tu nataboosahoopu noko. Numme tubetse besa sokwama ka Te Pabe'e poonnese. 21 “Besa'yoo,” mee soo Te Pabe'e ne netammasoo. “Ka Te Naa meeoo nuka netamma, nu yaa ekaoo teepu-kooba petu. Nu punno'o mu tuukwe, mana tooe hano tooe ka mu numu nu-witu tuukwemo.” 22 Numme-koobatoo songaha'ase, meeoo unakwe, “Nu ka E Besa Pooha-matu-ma mu sootuhikwu.” 23 Soo poohabe, ka mu numu suda tumaduguna puma mu nematzagakwunikwuna. Soo Te Naa yise ka suda mu tumaduguna soomu'wakwu. Mu ka gi mu tuukwena, umu gi hownnekoo ka suda tu tumaduguna nematzagakwuni-wa'ne'yoo. Soo suda mu tumaduguna yise umu-matoosoo kodyukwu.
24 Sumu'yoo numme tunakatzimodu-matu Thomas* mee naneadu gi numme-no, ka Te Pabe'e numme-baa petuse. 25 Numme tunakatzimodu ka Thomas meehoo tuukwe, “Numme ka Te Pabe'e poonne.” O'no yise oosoo meehoo, “Nu ka oo mi-wi tawagadu poonnese, oe tzetuguse, ka tutokwatenoo tu'uadoopu-kooba matuguse suu'mu, nu oo naka'oedyukukwu.” 26 Sumu nasatese, numme tunaka'oedyukudu ka nobe-wi sumuhoo, o'no soo Thomas numme-no. Tooe ka mu natzakwuna'a natzepunoo'e sapa, soo Te Pabe'e numme-baa petuse, mee soo unakwe, “Besa'yoo.” 27 Yise soo Te Pabe'e ka Thomas mee netamma, “Ka e mi poonnese, mi tzetuguse, o'no sakwa u e tubetse naka'oedyuku.” 28 Soo Thomas yise gisoo ka Te Pabe'e tzamana o naka'oedyuku. Thomas meeoo, “U Ne Tubetse Pabe'e. Nu u-matoo nanesootuhikwu.” 29 Soo Te Pabe'e yise meehoo oo netamma, “U ka e poonnese suu'mu e naka'oedyukute. Mu numu gisoo e poonnedu oo sukwe naka'oedyukuyina unusoo nasootuhiyakwe.”
30 Soo Te Pabe'e ewa nanabesa nanasoogwuga'e pooha manakwe ka numme tunakatzimodu punoko, ewa'yoo oo manepu gi nabo'otugu. 31 Pana esoo mee na'unnedu nu botugu, o'no mu oo naka'oedyukukwu, soo Jesus Te Tubetse Pabe'e, ka Te Naa Besaa Tooa'a. Mu yise ka oo naka'oedyukuna mu ooosapa gi moobekwa-ga gwetzoimokwu.
* 20:24 Thomas mu Waha-matu mee tuwazoo oosoo nane'a.