4
Mu Jew nananesootuhidu Pharisee mee nananeadu, ka Te Pabe'e nuusookweta. Umu ka mee tunakana, ewa'yoo numu ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyuku manemena. Numme Te Pabe'e-matoo natunedyooemodu, ka numu baa-wi matzakadyakwe, soo Te Pabe'e gi baa-wi numu matzakadu. Numme ka Te Pabe'e-no ka teepu Judea mee naneadu-kwi'yoona mea'ase, ka Galilee mee naneadu-kwitoosoo kodyuka, soo Te Pabe'e ka mu Pharisee pumme nuusoogweda oo sopedakwadoona. Ka oonow meana, numme ka teepu Samaria mee naneadu-toogoo me'a. Ka Samaria-wi numme ka Sychar mee naneadu-kwi petuga.* 6-8 O'nosoo ka Jacob pahoda-kwi numme petuga, ka kwinga'a sogo mease, gi nadamanese. Ka tabeno tu manekese numme ka Te Pabe'e oo tamawuse, tukapu tumuga. Soo sumu'yoo mogo'ne baa-witoo kemmana oo-baa petuoo. Soo Te Pabe'e mee oo netamma, “Nu unu puudya'e nu baa soogwa'e.” Soo Samaritan mogo'ne mee ka Te Pabe'e netamma, “U Jew numu pana u nuka Samaritan numu banekwikute.” (Mu Jew numu ka mu Samaritan, gi petzabedu, gi unu mu yadoo'edu.) 10 Soo Te Pabe'e mee ka Samaritan mogo'ne netamma, “U ka e pooha-gana gi sopedakwadoona gi ka E Naa ume sootuhikwuna tuwazoo, u sakwa uga ka oo tubengase soo Te Naa sakwa ka baa puu-ma nagwetzoidu u bamaka.” 11 Soo mogo'ne yise mee oo netamma, “U gi tugapu-gana, gi too u wetooa-ga'yoo, soo pahodape tuwow tookapu'yoo. Hownnekoo yise u eka baa puma nagwetzoidu hanekwu? 12 U haa'a ka te namooatupu Jacob ooonakwa besowsoo pahodape-ga'yoo? Soo Jacob ne pahodakupu puma ookowsoo gwetzoina, umu oo doodooamu yise oo kootsoo punno'o puma gwetzoina.” 13 Soo Te Pabe'e yise mee oo nanekwegea, “Tooe haga tooe ka ekow baa hebedu puudya'ekwusoo. 14 Pana eka nuga pumme bamakana gi puudya'e-wa'ne'yoo. Oosoo eka baa, nuga pumme bamagana nanagatoo hebese, oosoo patzona-wa'ne gi pasa-wa'ne'yoo, numu ooosapa gwetzoinnummekwu.” 15 Soo mogo'ne yise mee ka Te Pabe'e netamma, “U sakwa e bamaka, o'no nu gi puudya'ena gi yaatu bidya petuya'ekwu.” 16 Soo Te Pabe'e yise mee oo netamma, “Ka u kooma bihoodooase yaasoo pepetuhoo.” 17-18 Soo mogo'ne mee oo netamma, “Nu gi kooma-ga'yoo.” Soo Te Pabe'e yise mee oo netamma, “U togesapa tuukwe'e, ka meeoo unnena, ‘Nu gi kooma-ga'yoo,’ mee. U manegeoo koomamu-gapu. Soo nana meno'o puno u nobe-gana gi u kooma.” 19 Soo mogo'ne yise mee ka Te Pabe'e netamma, “Meno'o nu u sopedakwatoo u tookwa sumu'yoo ka umu Te Naa nanayadooawabe-matu. 20 Umu ne nanamooatupu ekow giba-kooba'yoona nanesootuha'e, pana mu Jew yise meeoo tunetamma, ‘Tamme sakwa Jerusalem-wi'yoona nanesootuhi.’ Haga yise toge-koo?” 21-24 Soo Te Pabe'e mee oo nanekwegea, “Mu Samaritan numu nanesootuhi pana, togesoo gi oo nakasopedakwadoo. Numme ka Te Naa sopedakwatoo oosoo ka Te Pabe'e-no numme Jew-matu magwetzoipu. Mu numu tooe hano'yoona tooe nanesootuhikwu. Pudusoo mu tunaka'oedyukudu ka kaaheno Te Naa-matoo nanesootuhikwu, ka oo besa pooha pumme tummatza'e. ‘Yooonnekoo nu-matoo mu kaaheno nanesootuhiyakwe,’ mee'e soo Te Naa te netamma. Soo Te Naa unu pooha-gana ooonne'yoona tamme tooe hano'yoona tooe sakwa ka oo pooha-masoo oo-matoo nanesootuhi.” 25 Soo mogo'ne yise mee oo netamma, “Nu oo sopedakwatoo soo Te Pabe'e yise pudusoo petukwu. Ka saa'a petuse oosoo no'okosoo hemma kaaheno te tuukwekwu.” 26 Soo Te Pabe'e yise mee oo netamma, “Nu mooasoo yow. Nu Mu Pabe'e.”
27 Numme ka Te Pabe'e ka mogo'ne-no yadoo'adyakwe oo poonnena umu-baa petuoogonno. Ha'ooga manena ka mogo'ne yadooedyakwe? Mee numme sookama pana gi mu tubenga. 28-32 Soo mogo'ne ka tu bano'osa mawuoogase ka tu nobe-witoo kodyuhooka. Numme ka Te Pabe'e mee netamma, “Mooasoo numme tukapu tumuhoodooa, yaatu tuka.” Soo Te Pabe'e mee ne netamma, “Nu atamasoo gwetzoidu.” 33 Numme yise mee nananetamma, “Haga gina tukapu a makahoodooa?” 34 Soo Te Pabe'e yise mee unakwe, “Nu ka E Naa tunetammana nakabetseana gwetzoa'e. 35-38 Mooasoo ewa'yoo ka Te Naa besa unnepu-witu mu numu tunedyooe. Ooonne'yoona meno'o mu numu mumme wutoo'e, ka Te Naa besa unnepu pumme tunedyooekwudu. Nu yise meeoo mu netammakwu mu numu nu-kwitu tuukwe, o'no ewa'yoo numu e naka'oedyuku manepetukwu, yise soo Te Naa gi mobegwa-ga mu sootuhikwu. Mu ka 'yoo mu manekwi nasootuhikwu. Mu yise ka mu numu ka Te Naa unnepu mooe tunedyooedu-no besa sokwamakwu ka mu numu nuka naka'oedyukuna mu nasootuha'e.”
39 Toge, o'no soo mogo'ne ka petuoogase ka tu nanumu mu Samaritan numu, mee netamma petuga, “Kemmase ka nana wegeadooa oosoo no'oko e manepu gi nekwatsekute. Nu oo naka'oedyukute o oosoo Te Pabe'e.” Ewa'yoo numu yise ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyuku mane. Mu numu yise ka Te Pabe'e-baa petuhooga. 40 Mu Samaritan numu yise mee ka Te Pabe'e netamma, “U sakwa yaa numme-baasoo.” Soo Te Pabe'e yise waha tabeno umu-baa. 41 Ka Te Pabe'e unnepu nakase ewa'yoosoo numu tunaka'oedyuku mane. 42 Umu ka mogo'ne mee netamma, “U ka Te Pabe'e-witu ne tuukwese numme tunaka'oedyuku mane, ka mooe'ugasoo numme ka nummesoo oo poonnese, oo nakana numme yise tubetse tunaka'oedyuku mane.”
43 Waha tabe mease soo Te Pabe'e ka teepu Galilee mee naneadu-kwitoo mea. 44 Mooasoo soo Te Pabe'e ne tuukwe'e ka Te Naa nayadooawabe nananumu gi ooka mu naka'oedyukuna. 45 Ewa'yoo Galilee numu mooasoo ka tu pooha na'ewatuka-kwikoo ka Jerusalem-witu nanabesa ka Te Pabe'e pooha tumadugupu poonne. Ooonne'yoona ka Galilee-wi ka Te Pabe'e petugase mu numu besa oo matuku. 46 Soo Te Pabe'e yise ka Cana-witoosoo kodyu petu. Soo numu moohedu tooa oona ka Capernaum-witu tuoeya'e. 47 Soo numu moohedu ka Te Pabe'e ka teepu Galilee-wi petuna nakase, ka Te Pabe'e-baa petuse mee oo netamma, “E dooa unu tu'oedyuina ya'ega'a ona Capernaum-wi. U sakwa kemmase oo mabesakudooa.” 48 Soo Te Pabe'e mee oo netamma, “Mu gisoo tunaka'oedyukute. Mu ka nanabesa e pooha manepu poonnese suu'mu oo naka'oedyukukwu.” 49 Soo numu moohedu nana ka Te Pabe'e meeoo netamma, “U sakwa meno'osoo nu-no kemma, gisoo ka e tooa ya'e.” 50 Soo Te Pabe'e mee oo netamma, “U sakwa kodyuka, u tooa mooasoo gwetzoikwu.” 51 Soo numu moohedu ka Te Pabe'e naka'oedyukuse meahoo, togesoo ka oona tu nobe-kwitoo oo mea, soo oo tummatzidu nana oo wegeahoodooase mee oo tuukwe'e, “U tooa mooasoo besa manepu.” 52 Soo numu moohedu ka pumme tummatzidu nana mee tubenga, “Hannano'o besa mani?” Oosoo yise oo nanekwegea, “Etze'e toge tabeno kadoo'e.” 53 Soo nana oetu soomayuhoo, ka oona nokwikoo ha'yoo soo Te Pabe'e meeoo e netamma, “U tooa mooasoo besa namagwetzoipu.” Soo numu moohedu nana ka mu tu nobe-kwitu numu-no, ka Te Pabe'e naka'oedyuku mane. 54 Yow esoo wahasoo ka Te Pabe'e nanabesa pooha tumadugupu, ka teepu Galilee-kooba'yoona. Gi haa'no'yoose ka teepu Judea mee naneadu-kwi'yoona oo kodyu petuse.
* 4:5 Ka o'nosoo soo te namooatupu Jacob ka tu dooa Joseph ooka tubewa makapu. 4:46 Ka mu baa atsa baa mama'e.