6
1-4 Saa'a ka tamano tu manegese soo Te Pabe'e ka numme tunakatzimodu-no, ka banunadu Galilee* mee naneadu natsemangega. Numme ka giba-matoo poyase, oona aata'a. Umu ka mu tuoegoedu oo mabesakute oo poonnese ewa'yoo numu oo nageka. Soo Te Pabe'e ka pukwi'yoona tu kemmapu-witu wesase, ewahoo numu tu nakwi kemma mu poonne. 5-6 Soo Te Pabe'e tu manekwuna sopedakwatoona, ha'yoo saa'a soo Philip unnedooa mee soonammena, ka Philip mee tubenga, “Hanoko nadukadu tamme tumuse, noko umu numu makakwu?” Soo Philip oo nanekwegease meeoo oo netamma, “Soo nana tooe hemma tooe how yugwe, pumme tukapu puma tu tumuna suu'mu hee-ga'yoo, pana, oosoo gi toge'yoo, ka mu ewow numu makakwuse, ka tukapu ewa nanenaga.” Sumu'yoo punno'o ka Te Pabe'e nakatzimodu-matu Andrew mee naneadu mee unakwe, “Esoo naatse manegeoo tukaba-ga'yoo, waahoo tutukutsekoo pakwe noko. Nagutza huutse'yoo, gi tamme no'oko mu numu maka-wa'ne'yoo.” 10 Soo Te Pabe'e meeoo, “Ka mu numu ka pooega-kooba aata tuungu§.” 11 Soo Te Pabe'e yise ka mu manegeoo tutukutsekoo tukaba hemmahoose, ka Te Naa-matoo nanesootuhikooha. Ka numme pumme nakatzimodu yise hemehoose, noko mu numu aatadu ne maka tuungu, ka tutugutsekoo pakwe ooosoo tuwazoo ooosoo yugwe. 12 Numu no'yoona togekoo yise tukahoo, ka noko numu wutzu'mese, soo Te Pabe'e numme tunakatzimodu mee netamma, “Noko ka tukapu nagupenidu masumudoo. Gi ka tukapu nahadyugwepana.” 13 “Numme sumumano wahamatsebooekudu (12) kawona kaanoku, ka tukapu nagupeni-ma, o soo manege'yoo tutukutse'yoo tukaba.”
14 Mu numu ka Te Pabe'e besa tumadabuehoose, oo poonnese mee nananetamma, “Yow esoo Te Pabe'e Te Naa nayadooawabe. Wuna'me tamme ka Te Naa nakawutooepunne, ka yaa teepu-koobatoo ka Te Pabe'e oo tayakwuse.” 15 Soo Te Pabe'e oo sopedakwadoo, ka mu numu-kooba katudu oo nemayugwekwuse, ooonne'yoona mu ma'wukase puu suu'mu oona ka giba-matoo meahoo.
16 Ka yongona tu manepetuse numme oo nakatzimodu ka banunadu-kwitoosoo kodyuka. 17 Ka tu toganokase sapa, soo Te Pabe'e gisoo numme-baa kodyu petu. Numme yise ka sake-wi kuase, ka Capernaum-witoo natsemangega. 18 Unu hukwa petuse, soo baa unu bayutsungakooha. 19 Numme banamoo-kwitoo natsemangega, o ne manikese numme ka Te Pabe'e poonne ka baa-koobakwi, oo kemmano'o ka sake tzage'e oo manikese numme sui. 20 Soo Te Pabe'e mee ne netamma, “Nu yow, gi suipana.” 21 Numme yise ka sake-wi oo netzatsebooase yabesoo ka bakumana petuga, Capernaum tzage'e.
22 Oogow awamooa mu numu ka banunadu oowenapa'yoona mee nananetamma, “Soo Te Pabe'e umu pumme nakatzimodu-no sumuoo sake-ga'yoo. Ka togano tamme mu poonne ka mu tunakatzimodu ka sake-wi mu mea'ase. Soo Te Pabe'e gi umu-no.” 23 Kukumma'yoosoo sake punno'o o ka Tiberias mee naneadu-wi'yoona kemmadu, ka oona etze'e Te Pabe'e pukwi'yoona nanesootuhina, mu numu pukwikoo oo makapu tzage'e petugadyakwe. 24-25 No'yoona mu numu oo poonne soo Te Pabe'e umu pumme nakatzimodu-no gi o, ewa'yoo numu yise ka sake-wi kuase ka Capernaum-witoo natzemangekase, ka Te Pabe'e watega. Umu ka Te Pabe'e mayuse meeoo oo tubenga, “Hannano u natsemangeke?” 26 Soo Te Pabe'e mu numu ewana nanekwegea, “Nu togesapa mu tuukwe. Mu numu ewana ka tseako'ena suu'mu e wategena, ka tukapu suu'mu soogwina. Gi umu ka nanabesa e pooha manena poonnese e wate. 27-28 Gi ka nasoo'awunudu paba sooyugwepana, mu sakwa ka tukapu pumme numu nakugwetzoinnummena paba sooyugwe. Soo Te Naa nuka pooha-maka. Nu ookow tukapu puma mu nakugwetzoinnummena mu sootuhikwu.” Umu numu ewana yise oo tubenga, “Hownnekoo yise numme ka Te Naa nakabetseakwu?” 29 Soo Te Pabe'e mu nanekwegea, “Nuka naka'oedyuku mee'e soo Te Naa unnena yaatoo e taya, o'no mu oo nakabetseakwu.”
30 Umu numu yise meeoo oo netamma, “Sumu tuwazoo besa u tumadina ne tzapoonneku, o'no numme u naka'oedyukukwu. 31 O'nosoo soo Te Naa puu umu te nanamooatupu tukaba makamena. Soo Te Naa unnepu mee nabotugu,
‘Te Naa pa'anakwana tukaba puma mu nakugwetzoinnummena mu maka, umu yise oo tuka.’ ”
32 Soo Te Pabe'e mee mu netamma, “Nu togesapa mu tuukwekwu, soo Moses gi ka mu nanamooatupu ka tukaba puma mu nakugwetzoinnumme maka. Pana meno'o soo Te Naa ka tukaba pummetusoo puma mu nakugwetzoinnummena-ma mu sootuha'e. 33 Nu yow soo tukaba Te Naa-nakwana kemmadu. Soo Te Naa ekow tukaba-ma mu sootuhikwu, nu ka Te Naa-nakwana kemmapu, puma mu namagwetzoikwuna.” 34 Umu numu yise mee ka Te Pabe'e netamma, “Meno'o manakwana u sakwa ooosapa 'yoonnekoo tukaba-ma ne sootuhi.” 35 Soo Te Pabe'e yise mee mu netamma, “Nu yow soo tukaba mu sootuhikwudu ooosapa puma mu gwetzoimokwuna. Soo numu nuka naka'oedyukudu gi kumma'akoosoo tooe hownnekoo tukapu sookwi-wa'ne'yoo. Soo numu nuka naka'oedyukudu gi puudyi-wa'ne'yoo ka nuka nanetzakwiya'ena. 36 Pana mumme e tuukwe-kwa'nesoo, mu ka nanabesa e tuyugwena poonnepana mu gi e nakabetsea. 37 No'yoona umu Te Naa tutzeana, nuka naka'oedyukute. Nu yise gi mu tsasoopedya-wa'ne'yoo. 38 Nu ka Te Naa-baa'yoona kemma, nuka oo tunetammakuna mayohokwuse, gi nuusoo meeoo tusooyugwena. 39 Soo Te Naa ka umu pumme naka'oedyukudu tuikwuna gi petzabena. Nu saa'a ka yaa teepu-koobasoo kodyu petuse, no'oko umuoo nuka naka'oedyukudu, mu tuipu tuwazoo mayosudooa. 40 Soo Te Naa no'obatusoo numu nuka naka'oedyukuna, ooosapa gwetzoimokwuna soogwidu. Nu ka kodyu petuse umuoo tuipu mayosukwu.”
41-42 Umu Jew numu nanesootuhidu, yise ka Te Pabe'e nanetzamekute ka Te Pabe'e meeoo unakwe, “Nu yow ka tukapu-wa'ne'yoo numu puma nakugwetzoinnummena, Te Naa-baa'yoona kemmadu.” Umu Jew numu nanesootuhidu yise ka Te Pabe'e meeoo, “U, Ne Naa-witu esaya'e. U sukwe Jesus, ka Joseph tooa. Numme ka u naanapua'amu sopedakwatoo.” 43 Soo Te Pabe'e yise mee mu netamma, “Gi e nanetzamekupana. 44 Gi mu numu puusoo e naka'oedyuku-wa'ne'yoo. Soo Te Naa mu numu sootuhidyina umu nuka suu'mu naka'oedyukudu Te Naa doodooamu manekekwu. Nu ka petuse saa'a umu nuka nagemodu, mayosukwu, tooe mu tuipu sapa.
45 Soo Te Naa yadooawabe o'nosoo mee tubotugu,
‘Soo Te Naa saa'a no'oko numu tunedyooedooa.’
Tooe haga tooe numu ka Te Naa unnena nakana, yise oo naka'oedyukudu, saa'a nu-matoo kemmadooa. 46 Gi haga ka Te Naa poonnedu, nu suu'mu ka Te Naa poonne ka oo-baa'yoona kemmapuna. 47 Nu togesapa mu tuukwekwu, no'yoona mu tunaka'oedyukudu ooosapa gwetzoimokwu. 48 Nu yow soo tukapu-wa'ne'yoo puma numu nakugwetzoinnummena, ooosapa numu puma gwetzoimokwuna. 49 Umu te nanamooatupu puu, ka sukwe nadukadu-ma namagwetzoimo'o, ka Te Naa pumme makana. Soo tukapu sukwe nawutzu'me, gi numu tubetse magwetzoa'e. 50-51 Nu yise yow soo puma numu tubetse gwetzoina tukapu-wa'ne'yoo, nu ka Te Naa-manakwana kemmadu. Esoo tukapu nugasoo tookoo-wa'ne'yoo, tooe haga tooe ka nuka tookoo tukase, ooosapa gi mobegwa-gakoo gwetzoimokwu. Nu ka mu-koobatoo nabatsase, o'no yise mu ooosapa gwetzoimokwu. Nu yaahoo soo tukapu numu puma nakugwetzoinnumme, nu puma mu gwetzoikwuna.”
52 Mu Jew numu puusoo nananepetukukooha mee nana'unnena, “Ha'oo haa'a puusoo tu tookoo-matu tzapookana te makakwu, tamme pute yise oo tukakwu?” 53-54 Soo Te Pabe'e yise mee mu netamma, “Nu kaaheno mu tuukwe, nu yow mu Pabe'e. Tooe haga tooe nuka naka'oedyukudu ooosapa nu-no'yookwu. Nu ka tukapu numu puma nakugwetzoinnummekwuna. Soo e puupe ka baa mu hebena, puma mu namagwetzoina. Soo tooe haga tooe soogwetzoidu nu-ma suu'mu gwetzoikwu. Nu ka kodyu petuse mu tuiputoo'e saa'a namayosudooa. 55 Soo e tookoo tubetse tukapu-wa'ne'yoo, yise e puupe punno'o tubetse baa-wa'ne'yoo. Nu-mamma ooosapa numu gwetzoimokwu. 56 Tooe haga tooe ka e tookoo tukadu, yise ka e puupe hebedu ooosapa nu-no'yoopunne. 57 Soo Te Naa yaatoo e tayase, nu yise ka Te Naa pooha-toohakwi mu-baa gwetzoinnumme. Tooe haga tooe ka e naka'oedyukuna, nu e pooha-ma mu sootuhikwu, o'no yise mu ooosapa gi mobegwa-gakoo gwetzoimokwu. 58 Nu yow oo soo tukapu, puma numu nakugwetzoinnummekwuna, ka Te Naa-manakwana kemmadu. Tooe haga tooe nu-no'yoopunnedu ooosapa gwetzoinnummekwu. Soo tukapu te nanamooatupu pumatu tukapu, gi haa'noto numu magwetzoidu. Pana nu yow gwetzoibu mu sootuhikwudu.”
59 Soo Te Pabe'e, meeoo mu numu netammadyakwe tooesoo ka nanesootuhi nobe-wi'yoona, ka Capernaum-wi'yoona. 60 Ewa'yoo numu ka Te Pabe'e nakapunne pana gi oo nakatugu yise mee nananetamma, “Esoo nana tamme tunedyooena unusoo namanena nanaka'oedyukukwu.” 61 Soo Te Pabe'e oo sopedakwatoo umu gi oo nakasopedakwadoo, ka oo unnewununa. Soo Te Pabe'e meeoo, “Mu sakwa gi nasootookepana, ka meeoo mumme e netamma. 62 Mu sakwa sumuna gi oo naka'oedyuku tooe e poonnepana, ka Te Naa-matoosoo e koyukase. 63 Mu numu gi puusoo namagwetzoi-wa'ne'yoo. Soo Te Naa-suu'mu mu magwetzoikwu. Soo nuga unnepu putoogoo ka Te Naa Besa Pooha mu naka'oedyukuna suu'mu mu sootuhikwu, o'no yise mu ooosapa gwetzoimokwu. 64 Pana susumudu mu-matu gi e naka'oedyukute.” 65 Soo Te Pabe'e yise mee mu netamma, “Nu mooasoo mu tuukwepu, soo numu gi puusoo nama e naka'oedyuku-wa'ne'yoo. Soo E Naa mee e netamma, ‘Mumme nu-kwi tunaka'oedyuku mayugwe,’ ” mee.
66 Ewa'yoo numu gi oo naka'oedyukuna yise tu nonobe-witoo kodyuka. 67 Soo Te Pabe'e yise numme sumumano wahamatsebooekudu (12) pumme nakatzimodu mee tubengu, “Mu haa'a punno'o e nasoomenakwu?” 68 Soo Simon Peter yise ka Te Pabe'e nekwegea, “Numme ooosapa u-no'yookwudu. U ooosapa kaaheno ne tunedyooennumme. Numme ka gwetzoibu besa nakasoobedya. 69 Numme u naka'oedyukuna, oo nakasopedakwatoo u yow Ne Tubetse Pabe'e.” 70 Soo Te Pabe'e yise mee ne netamma, “Nu mumme sumumano wahamatsebooekudu (12) netutzea. Pana sumu'yoo mu-nagatu ooosapa gi nu-no'yoopunne.” 71 Ka nana Judas Iscariot mee naneadu soo Te Pabe'e netammana meeoo. Tooe soo Judas sumumano wahamatsebooekudu (12) tunakatzimodu-nagatu pana soo Judas ka saa'a umu Te Pabe'e ooowemota mani, ka umu wohonedu-tamme mane, umuoo ka Te Pabe'e batzakwu mee tunetammana.
* 6:1-4 Mu Greek numu Tiberias mee oo ne'a. 6:1-4 Mu Jew numu pooha ewa tukakwuna tzage'esoo manegena. 6:8 Simon Peter wanga'a. § 6:10 Ewa'yoo (5000) mu momoko'ne-no dooake punno'o ewa'yoo.