9
Soo nana gi tubootabuena nadooa'adoopu, oona po-kumaba katu. Soo Te Pabe'e umu pumme nakatzimodu-no oona meadabena oo poonne. Numme oo nakatzimodu ka Te Pabe'e mee tubenga, “Haga suda tumadugu-kwi esoo nana gi tubootabuena nadooa'adoopu, masoo nana haa'a puusoo suda tumaduguse, pute umu oo naanapua'amu?” Soo Te Pabe'e yise mee ne netamma, “Esoo nana gi tubootabuedu, suda oo tumaduguna gi oo-matoosoo kodyu, oo naanapua'amu suda tumaduguna gi oo dooa'a-matoo kodyu. O'nona eka gi tubootabuedu namabesakuse mu numu oo poonnese ka Te Naa nesookwuga'e. Tamme sakwa ka Te Naa nuka yaatoo tayadu nakabetsea. Pudusoo nu nabatsase gi mu-no'yookwu. Nu ka yaa teepu-kooba'yoopunnena ka mu numu tummatzina, umu ka Te Naa-witu nakasopedakwadookwu.” Soo Te Pabe'e yise ka teepu-koobatoo toohese ka tu huutsenoko ka pasakwabu mayuase, ka gi tubootabuedu nana popo'a-kooba oo matzabekuhoo. Soo Te Pabe'e yise meeoo oo netamma, “U sakwa meahoose ka patzona Siloam mee naneadu-kwi nabakomamitooa.” Soo gi tuboodabudu nana yise ka oonahoo nabakomamitooase, besa tubootabuena kodyu petuuoosoo. Mu numu uga, ka gi tubootabue oo poonnedu mee nana'unakwe, “Yow haa'a too'e, esoo nana uga oona po-kumaba katuna numu tumasumudoo tuunguyidu?” Susumudu numu meeoo nana'unakwe, “Aha mow oosoo nana.” Susumudu yise punno'o mee, “Gi esoo oosoo nana, oo-wa'nesoo sukwe tabuadu.” Soo nana yise mee unne, “Nu yow soo nana gi uga tubootabuedu.” 10 Umu yise mee oo tubenga, “How manise u tubootabue mane?” 11 Oosoo mee mu nanekwegea, “Sumu'yoo nana Jesus mee naneadu, pasagwabu e popo'a-kooba matzabekuse, yise ka patzona Siloam-witoo e bakomami tuungu. Nu ka bakomamitooase, besa tubootabue mani.” 12 Umu yise meeoo oo tubengasoo, “Hano yise oosoo nana meahoo?” Oosoo uga gi tubootabuedu nana besa manena yise meeoo, “Nu gi oo sopedakwatoo.”
13 Umu numu yise ka mu Jew nananesootuhidu numu Pharisee mee nananeadu-matoo ka nana bika. 14-15 Ka nanesootuhi tabeba-wi ka nana besa namabesakuse, mu Pharisee mee oo tubenga, “How manise u tubootabue mani?” Oosoo mee mu nanekwegea, “Soo Jesus tu huutsepu ka teepu noko pasagwabudoose e popo'a-kooba oo matzabekuhoose oo-koobatoo yise e bakomami tuunguse, nu yise bakomamitooase, yaatu poonne mani.” 16 Susumudu mu Pharisee-matu mee unakwe, “Soo Jesus tookwa gi besa'hoo pooha-gana ka te nanesootuhi tabeba-wi numu mesoo mabesakute, masoo tookwa gi ka Te Naa-nakwana kemmadu.” Susumudu mu Pharisee-matu yise mee'e punno'o unakwe, “Ekow nana mow besa oo mayugwese oosoo tookwa Te Naa besa pooha hee-ga'yoo.” Umu yise oo-koobatoo nananepetukute. 17 Umu yise, ka uga gi tubootabuedu nana mee tubenga, “Ha'yoo u ka nana ume mabesakudu-kwitu soobedya?” Oosoo mee mu nanekwegea, “Oosoo oo kaaheno Te Naa yadooawabe.” 18 Mu Pharisee gi oo naka'oedyukute, ka nana uga gi tubootabuena. Umu yise oo naanapua'amu-witoo tuta'ya. 19 Umu oo naanapua'amu nabi petuse, mu Pharisee mee, ka oo naanapua'amu tubenga, “Esoo haa'a mumme dooa? Yaa haa'a oosoo gi tubootabuena nadooa'adoodu? Ha'oo manese meno'o tubootabue mane?” 20-23 Mu Jew numu moohedu mooasoo mee tunetammapu, “Numme tooe haga tooe ka Jesus Te Pabe'e naka'oedyukudu ne Jew nanesootuhi nobe-kwikoo tayakwunihookwu.” Umu oo naanapua'amu ka mu Jew numu moohedu-ma suipunne, ka meeoo mu tunetamma. “Soo Jesus ne dooa mabesaku,” mee tu unnikwu-ma suipunne. Mu oo naanapua'amu mee mu nanengwegea, “Numme oo sopedakwadoo, esoo ne dooa oe manakwanasoo. Pana numme gi oo sopedakwatoo ka hownnekoo oo namabesakuse, ka ooka mabesakudu tuwazoo. Mooasoo masoo ewa tomopu, makowsoo tubenga.” 24 Umu numu moohedu yise ka nana uga gi tubootabuedu nabatoosoo bihoo tuwazoo. Umu yise mee oo netamma, “U sakwa ka Te Naa-matoo nanesootuhi gi ka Jesus-matoo. Numme oo sopedakwatoo soo Jesus suda tumadugu.” 25 Pana soo uga gi tubootabuedu meeoo mu nanekwegea, “Sumuna oosoo too'e suda tumadugudu, nu gi oo sopedakwadoo, pana nu oo sopedakwatoo, nu uga gi tubootabuedu, pana meno'o nu yaatu mesoo poonne.” 26 Umu yise mee oo tubenga, “Ha'oo soo Jesus u sootunagase u yaatu mesoo poonne?” 27 Oosoo mee mu nanekwegea, “Mooasoo nu mu tuukwe, pana mu gi e naka'oedyukute. Ha'oo manena mu ookowsoo e tubengayakwesoo? Mu haa'a punno'o ka Jesus nakatzimokwu mee sokwamana, mee sumu tutubengadyakwe?” 28 Umu yise ka nana nakasagwa'ekuhoo yise meeoo oo netamma, “U ka sutakoo nana naka'oedyukuna meeoo unakwe. Pana numme puu ka Moses unnepu naka'oedyukute. 29 Soo Moses yise uga, o'nosoo Te Naa yadooawabe. Numme ka Jesus gi Te Naa nayadooawabe mee oo unakwe sapa, gi oo naka'oedyukute.” 30-33 Soo nana yise mee mu nanekwegea, “Gi hannano'o hagaa 'yoonnekoo nana tunadooa'adoo-kwi manakwanasoo gi tubootabuedu mabesakudu. Soo Jesus ka gi tubootabuedu numu mesoo mabesakuna, oosoo kaaheno ka Te Naa ma'yoona kemmadu. Oosoo gi suta'yoo nana mee pumme netamma-wa'ne. Soo Jesus ka Te Naa nakabetseadu, ooonne'yoona oosoo ka Te Naa pooha-toohakwi numu mabesakute. Ooonne'yoona sakwa mu oo sopedakwadoo, soo Jesus, Te Naa yaatoo tutayana mee'e nu.” 34 Mu Pharisee ka uga gi tubootabuedu nanekwegea, “U puu ka u nadooa'adoo-kwi manakwana tubetse suta'yoo. Gi hownnekoo u ne tunedyooe-wa'ne'yoo.” 35 Soo Te Pabe'e ka oekoo ka nana natayakwunihoose oo naka, oo watega, soo Te Pabe'e ka oo mayuse mee oo netamma, “U haa'a ka Te Naa Tooa'a naka'oedyukute?” 36 Soo nana yise mee ka Te Pabe'e nanekwegea, “Aha, nu ookow naka'oedyukute. Pana nu gi oo poonnedu, haga oosoo?” 37 Soo Te Pabe'e Jesus yise meeoo, “Nu yow soo U Pabe'e Te Naa Tooa'a.” 38 Soo nana yise mee unakwe, “Nu u naka'oedyukute.” Soo nana yise Te Pabe'e-matoo nanesootuhikooha. 39 Soo Te Pabe'e mee unakwe, “Nu yaa teepu-kooba petu, ka umu gi Te Naa-witu nakasopedakwatoodu ka Te Naa pudu unnepu tunedyooegena, o'no saa'a umu besa oetu nakasopedakwadookwu. Susumudu mu-matu mooasoo oo nakasopedakwadoodu besa manepunne mee nasooyugwe pana, mu gi eka mumme e tunedyooena nakasopedakwadoo.” 40 Mu Pharisee-matu ka Te Pabe'e meeoo unakwe oo naka. Umu yise ka Te Pabe'e meeoo netamma, “Numme gi ka Te Naa-witu nakasopedakwadoo, mee haa'a u unnena meeoo?” 41 Soo Te Pabe'e mee mu nanekwegea, “Soo numu gi oo nakasopedakwadoodu, gi mu tuma'emukwana umu-matoosoo kodyu-wa'ne'yoo. Pana mu yise ka Te Naa-witu nakasopedakwadoo mee naneyugwedu soo mumme tuma'emukwana yise mu-matoosoo kodyukwu.”