11
Soo Te Pabe'e yise ka mu waha matsebooekudu (12) pumme nakatzimodu tunedyooemakwuse, ka teepu Galilee mee naneadu-witoo mease mu numu nonokadu-kwi nanesootuhibu mu tunedyooemena.
Soo John nakwutumana ka Te Pabe'e manepu-kwitu naka, yise ka mu tu pupua'amu-matu ka Te Pabe'e-matoo ta'ya mee mu tutubengatuunguna, “U haa'a yow Te Pabe'e, pute soo Te Pabe'e saa'a petukwu?” Soo Te Pabe'e mee'e mu nanekwegea, “Mu sakwa ka John tuukwe ka mu poonnena, mu nakana tuwazoo. Ka umu gi tutubootabuedu numu tubootabue manese, mu toyomodu numu besa numme manese, mu gi nakatakedu numu nakadake manese, mu numu uagoedu besa maneyakwe, mu tuipu numu namayodasesoo, yise ka mu tutuha manedu numu ka Te Naa besa unnepu natuukwese. Mu ka ooosapa e naka'oedyukuna gi nu-ma nasookwina, besa nasootuhikwu.”
Ka mu John pupua'amu kodyukase, soo Te Pabe'e ka John-witu mu numu tuukwe, “Ka o'nosoo nuga-kobenasoo mu numu oona giba-ma ka John-baa petugayakwe, soo John yise gi waha-tamme tusooyugwedu nana. Hemma mu poonnekwu mee mu sokwamana oo-matoo mea? Mu besa namasooadu, besa namadabuedu nana poonnekwu mee haa'a mu sokwama? Mu numu besa nanamadabuedu ka numu-kooba katudu nobe-witu.
Soo John o Te Naa nayadooawabe, ookow Te Naa nayadooawabe mu nakakwuse oo-baa petuga'a. Soo John ka umu o'nosoo Te Naa nanayadooawabe oooonakwa besa'yoo. 10 Soo John ka Te Naa besaa nayadooawabe. O'nosoo ka John-witu nabotugupu-ga'yoo soo Te Naa meeoo e netammapu-ga'yoo, ‘Ume-kobenasoo ka teepu-koobatoo nu e nayadooawabe tayakwu ka mu numu ume petukwu-kwitu tunesootabue tuunguna.’ 11 Nu mu tuukwe soo John no'oko numu oooonakwa besa'yoo. Pana saa'a soo gi maawane'yoo numu Te Naa-tooha manedu ka John oooonakwasoo nasootuhikwu.
12 Soo John baa-wi numu matzakadu ewow numu baa-witoo ka suda mu tutumatuguna patamatzakakwuna'e. Umu ka Te Naa besa unnepu naka'oedyuku manekeyakwe. 13-14 No'yoona o'nosoo mu Te Naa nanayadooawabe ka Elijah nuga-kobenasoo wahagena. Mu sakwa oo naka'oedyuku soo John ka Elijah-wa'ne'yoo, oosoo nu-kobenasoo petukwu. 15 Mu sakwa besa oetu nakapunne.
16 Nu mu-witu natugwengakwu. Mu doodooake-wa'ne'yoo gi besa mu pupua'amu-no tu'ate'a. Mu puapua'amu sumuna mee mu netamma, 17 ‘Numme mu tunekwukukwu. Numme saa'a nugagonnodooa, mee mu unnese, pana mu gi oo-toogoo manakwe. Mu ka suda ne sokwama, gi numme-no sakwa'e. Mu e unnepu gi heesoobedya.’
18 Soo John puu ka petuse, gi unu tuka, gi tuwazoo atsa baa hepe, umu yise meeoo ka John-witu netamma, ‘Soo John sutakoo pooha-ga'yoo numu poohadu.’
19 Ka nuka mu-baa petugase mee tuwazoo mu e nesootze'ma, ‘Oosoo nana ewa tukana, umu suda tutumatugudu pupua'amu-ga'yoo.’ Umu besa'yoo numu ka Te Naa unnepu nakasopedakwadoona, ‘Besa'yoo,’ mee unnekwu.”
20 Soo Te Pabe'e yise ka mu numu tooe tuukwe ka mooe'ugasoo pukwi'yoona nanabesa tu pooha manepu, umu ka tooe nanabesa oo pooha manepu poonnese sapa, gi oo soo'oedyukuna gi ka suta tu tumatuguna nematzagakwuna'e. 21 Soo Te Pabe'e mee unakwe, “Mu numu ka mu Chorazin noko Bethsaida mee nananeadu-wi nonobe-ga'yoo mu tuma'emukwana mu-matoosoo kodyukwu. Nu mu too'e tuukwepana mu gi tunaka'oedyukute, ka suda mu tumatuguna gi mu nanekwahakwuna'e. 22 Mu ka o'nosoo umu sutakoo numu ka mu Tyre noko Sidon mee nananeadu-witu oooonakwasoo suta-kwi manekwu ka saa'a Te Naa numu nemadabue-wi oo manepetuse. Umuoo otuoo numu sakwa uga ka besa e pooha manepu poonnese, umu sakwa sumuna ka suda tu tumatuguna nanekwahakwunise, tunaka'oedyuku mane. 23 Mu numu yaa'a ka Capernaum-witu unu besa'yoo mee naneyugwe. Pana mu ma'emukwana mu-matoosoo kodyukwu. 24 Ka o'nosoo tu namane-kwa'ne'yoosoo soo suta'yoo puu ka Sodom mee naneadu-matoo kodyuse, umu nakootzasooa. Mu sumuna umuoo oooonakwa suda namatugukwu ka saa'a Te Naa numu nemadabuekwuse soo suta'yoo mu-matoosoo kodyukwu.”
25 Soo Te Pabe'e punno'o tubetse besa soonammena meeoo nanesootuha'e, “Ne Naa u no'okosoo hemma ka teepu-koobatu yise ne pa'anakwitu tuwazoo nemadabue. U tubetse besa'yoo u ka umu u dooamu ka besa etzaga u unnepu nakasopedakwadookwuna mu sootuhipuna tooe gi unu mu natunedyooe sapa. Umu unu natunedyooepu gi gea u unnepu nakasopedakwatoo. 26 Yooonnekoo u tusooyugwe-kwa'ne.” 27 Soo Te Pabe'e yise ka mu numu mee netamma tuwow, “Soo E Naa no'okosoo hemma e sopedakwatoona e sootuhipu. Oosoo suu'mu e sopedakwatoo. Nu punno'o ka E Naa sopedakwatoona nu ka numu oetu nakasopedakwadookwuna mu mesoo tuukwe.”
28 Soo Te Pabe'e yise ka mu numu mee netamma, “Mu numu ka gi manese, suda sokwamana sakwa nuka nanetzakwiya'e, o'no nu mu pewu-witu sootuhikwu. 29 Mu sakwa ka e unnepu oo nakana, oo naka'oedyuku, nu ka besa'yoona, gi paba nasooyugwe. 30 Mu ka e unnepu etzaga mesoo nakabetseanona, o'no saa'a mu besa sokwamakwu.”