18
Numme Te Pabe'e nakatzimodu ka Te Pabe'e mee'e tubenga, “Haga saa'a ka numme-matu numu oooonakwa besa'yoo ka numme Te Naa-baa ne petugase?” Soo Te Pabe'e yise ka tuutsekoo tuha'akoo tzakwuhoose umu-naga oo tzakwunukuhoo. Yise mee unakwe, “Nu kaaheno mu tuukwekwu, mooe'ugasoo mu nanekwahakwu oo nematzagakwunikwu, mu yise tutugusekoo dooake-wa'ne'yookwu. O'no yise mu ka Te Naa-baa petugadooa.
Mu ka tuha'a-kwa'ne manekoo petuse, mu gi numu oooonakwa besa'yoo mee nasooyugwena. Soo tuha'yoo yise e tubetse nakatzimodu-kwa'ne'yoo. O'no yise mu numu-oooonakwa besa'yookwu ka Te Naa-baa'yoona. Mu ka nuga dooamu pua'a-gana, o'no mu nuga pua'a tuwazoo.
Soo tooe haga tooe ka umu nuga dooamu suta-kwitoo kwasenona ka mu tuma'emukwase, oosoo oo tuma'emukwana oo-matoosoo kodyukwu. Mu yaa'a teepu-koobatu numu ewa'yoo gi toge-tamme nakwasenodu, saa'a mu tuma'emukwana mu-matoosoo kodyukwu. Nu sakwa e-mi sukwe tseka'a yise gi ka suda namanedu mahane. Besa'yoo ka sumuoosoo mi-gana Te Naa-baa petugase, gi waahoo mi-gana ka ooosapa nikatu-kwitoo wue. Nu sakwa e kuku sukwe tseka'a ka gi togekoo podo meana. Besa'yoo ka sumuoosoo kuku-gana Te Naa-baa petugase, gi waahoo kuku-gana ka ooosapa nikatu-kwitoo wue. Nu sakwa tuwow e pooe sukwe tsepata ka gi togekoo soopoonnena. Besa'yoosoo ka sumuoosoo pooe-gana Te Naa-baa petugase, gi waahoo pooe-gana ka ooosapa nikatu-kwitoo wue. 10-11 Mu sakwa gi e dooamu matu suda matugupana mu toha kakasa-gakoo, Te Naa tummatzidu, ooosapa Te Naa-baatu, e dooamu mabetseana mu nanesootuhiku.
12 Mu sakwa ekow nakasopedakwatoo, soo nana puu ka ewow tu seepu hee-gana, sumuoo watzekuse, oosoo ka mu ewow tu seepu ma'wukase ka sumuoo watekakwu. 13 Yise ka oo mayuse ka mu ewow gi nawatzekudu oooonakwasoo besa oo-matoo soonammekwu. 14 Soo Te Naa punno'o ooosoo tamme-koobatoo ka umu pumme dooamu nawatsekukwuna gi petzape.
15 Ka tunaka'oedyukudu-matu suda pumme matuguse, u sakwa oo tuukwe gi numu nakana. Oosoo ka u nakabetseana, o'no u oo magwetzoikwu. 16 Pana ka gi ume oo nakabetsea, u sakwa sumuoo tooetoo waahoo u pupua'amu-matu bikase onosoo apegea. O'no mu numu u-notu u nakase oo wahakwu. 17 Oosoo ka gi mu nakabetseana, mu sakwa ka mu nanesootuhidu-baa petugase oo waha. Ka gi mumme oo nakabetsea, mu sakwa oo tsasoopedya.
18 Nu kaaheno mu tuukwe, mu ka sumuoo numu meeoo neyugwese, soo Te Naa te pa'anakwatu punno'o ooosoo. 19 Nu tuwazoo sumubatu kaaheno mu tuukwekwu, ka waahoo mu nagatu ka Te Naa-matoo nanetsagwayina, soo Te Naa mu nakasootuhikwu. 20 Ka waahoo tooetoo pihoo nanano sumuse ka nuka mu naka'oedyukuna nu-matoo mu nanesootuha'e nu umu-no'yookwu.”
21 Soo Peter yise ka Te Pabe'e mee tubenga, “Ne Pabe'e, huu sakwa nu ka e pua'a suda nuka matugu oo soomu'wa'yi? Natakwatsukwu (7) haa'a?” 22 Soo Te Pabe'e meeoo oo nanekwegea, “Tooe hano sapa oo matuadyigena yise ka ooka oo nemakodyukuyakwe tamme sakwa ooosapa punno'o oo soomu'wano.
23 Soo numu-kooba katudu puu ka mu pumme tummatzidu kutzina oo soogwa'e. 24 Sumu'yoo nana ka numu-kooba katudu-baa nabi petu, tubetse ewow oo nakutzikudu gi hownnekoo oo tumanagakute. 25 Soo numu-kooba katudu yise meeoo oo netamma, ‘U nodukwa, u doodooamu, no'oko hemma u hee-ga-ma u tumukwu, u ka gi hownnekoo punowsoo e tumanagaku-wa'ne manepunnena.’ 26 Soo nana ka numu-kooba katudu meeoo netamma, ‘U sakwa e sootuhina, gi nuga hemma-ma tumupana. Nu sakwa tooe hownnekoo dooe no'oko punowsoo u tumanagaku.’ 27 Soo numu-kooba katudu oo nakasootuhise meeoo oo netamma, ‘Gi hownne'yoo tooe u ka gi punowsoo e tumakodyukupana. U sakwa meno'o nobe-witoosoo kodyuka.’
28 Soo nana ka numu-kooba katudu tutuha soobedya yise mease sumuoo numu tapoegea huutsekoo pumme nakutzikudu. Oo-ma tzakaduse oo tooe matsongakwadyabe. ‘U sakwa ka nuka u nakutzikuna e tumanagaku,’ mee oo netamma.
29 ‘Nu gi hownnekoo meno'o u tumanagaku-wa'ne'yoo pana nu saa'a no'oko tooe hownnekoo tooe ooka u makodyukudooa. U sakwa tutuha e soobedya.’
30 Pana oosoo gi tutuha oo soobedyana ka nana wutuma tu nakutzina oo tumanaga-witoo tooe. 31 Mu numu-kooba katudu tummatzidu ka nana manena poonnena suda oo soobedya. Umu ka numu-kooba katudu-baa petugase ka nana manena oo tuukwe'e.
32 Soo numu-kooba katudu ka nana nabatoo bise, meeoo oo netamma, ‘U suda manakwe. Nu mooasoo meeoo u netammapu, “Gi hownne'yoo tooe u gi ka u nakutzina tumanagapana.” 33 U puu ka u pua'a gi tutuha soobedya ka ume oo nakutzikute. U sakwa tutuha mu numu u soobedyana sootuhi, nu puu tutuha u soobedyana u sootuhipu.’ 34 Soo numu-kooba katudu ka sutakoo nana besa tu matugukwuna gi petzabepana oo wutuma tuungu, no'oko tu nakutzina oo tumanaga-witoo tooe. 35 Tamme ka te pupua'amu suda tamme matugupu gi soomu'wana soo te tuma'emukwana tamme-matoosoo kodyukwu.”