25
Soo Te Pabe'e meeoo tuwazoo unakwe, “Nu ka nuga kodyu petukwu-kwitu mu natugwengakwu. Mu sumumano'yoo (10) sususu'a ka nana wutooedu-wa'ne'yoo ka na'ewa tukakwu-kwitoo pumme oo bikakwuse. 2-4 Manege'yoo umu-matu ka mooasoo oo nakana ka tu tukootabuakunoo besa mabetsapunnena oo wutooepunne ewow yoohoo oo-kumabasoo hanepunne. Umu manege'yoo punno'o oo nakapunnedu gi tu tugootabuagunoo mabetse'a, oo sukwe wutooepunne. Soo nana gidya'e manegena umu oo wutooedu utuigana yise no'yoona utuihooga. 6-7 Togabeno umu nanetupoonne mee natuukwehoo, ‘Pudusoo soo nana petuookwu, tzage'e manegena yosuhoose oo-no mea'a mu ka tooe mooasoo namamakwupunne.’ No'yoona mu sususu'a yosuhoose tu tukootabugunoo mabetsabekooha. Mu gi oo-toogoo namabetzapepunnedu sukwe kemmadu ka tu tukootabuakunoo togega'a mu tu pupua'amu punotu too'e yoohoo natuungu. Umu pupua'amu yise mee mu nanekwegea, ‘Gi! Esoo yoohoo sumuna gi toge tamme-too toge'yoo. Mu sakwa muusoo yoohoo tumuhoo.’ 10 Ka mu sususu'a yoohoo tumugase, soo mu wutooena nana petuhoo. Mu sususu'a mooasoo nuummabetsabepunnedu ka nana-no mea'a ka tu na'ewa tukakwu-kwitoo. Ka oe mu petugonnogase soo natzakwona'a natzadumahoose natseponoehoo.
11 Saa'a umu yoohoo tumumodu yise saa'asoo ka natzakwona'a-wi too'e petugonno. Mee'e too'e unakwe, ‘Ne tutzakwonaku.’ 12 Oosoo nana yise mee mu nanekwegea, ‘Mu mooasoo saa'asoo manasoo manemo. Manakwinga'a-witoosoo mea'a.’
13 Nu Mu Pabe'e ookow nana-wa'ne'yoo. Mu sakwa namabetzapepunnena nu-no mea ka tooe hannano tooe mumme e bi petugase.”
14 Soo Te Pabe'e mee'e tuwazoo mu natugwenga, “Sumu'yoo numu puu ka meakwuse, ka hemma how pumme yugwekudu hemma nemanekuka. Ka tu'eyaedu meeoo netamma, ‘Gi u'wepana.’ 15 Ka sumuoo pumme tummatzidu manegeoo oa tupe oo heme, ka sumuoo pumme tummatzidu waahoo oa tupe oo heme, sumuoo tummatzidu sumuoo oa tupe oo gea. O'no soo nana mea. 16 Soo oo tummatzidu ka manegeoo nahemedu hee-ma tumuna oo-masoo too tumuwununa sumumano (10) oe mama'e petuga. 17 Soo tummatzidu ka waahoo nahemedu punno'o manegeoo nahemedu-kwa'nesoo manese watsu oo mama'e petuga. 18 Soo oo tummatzidu ka sumuoo nageadu yise ka teepu-tooha oo sukwe kooohoo. 19 Ka saa'a soo nana kodyu petuse mu pumme tummatzidu namatoo bi. 20 Ka umu tu hemepu-witu soosopedakwatoona soo oo tummatzidu manegeoo nahemekadu oo makodyuse yise manegeoo too oo-koobakwisoo oo heme. 21 Soo nana meeoo oo netamma, ‘U punno'o besa manepu-ga'yoo u manegeoo nanakumma'akoosoo numu nemadabuekwu. Nu ewahoosoo u hanekukwu. U besa soonammekwu, yaa manakwana u nu-baa'yoona.’ 22 Soo sumu'yoo oo tummatzidu punno'o ka waahoo oa tupe nahemedu meeoo ka nana netamma, ‘U waahoosoo oa tupe e hemese, nu onoko tzanabedose meno'o watsukwuoo oa tupe u makodyukukwu.’ 23 Soo nana meeoo oo netamma, ‘U tookwa punno'o tubetse besa manepu-ga'yoo. U besa e nakabetsea tooe ka huutsekoo ume e hanekuse sapa. Nu ewahoosoo u hanekukwu. U punno'o besa soonammekwu, yaa manakwana u nu-baa'yookwu.’ 24 Soo tummatzidu punno'o ka sumuoo oa tupe nageadu meeoo ka nana netamma, ‘U nenadu'yana. U ooosapa tooe hema soogwidu tooe gi numu tummatzipana. 25 Nu ka u-ma suina gi oo sookwatzekuna teepu-tooha ka oa tupe kooohoo. Yaa'a yise soo u oa tupe.’ 26 Soo nana yise meeoo oo netamma, ‘U unu suta'yoo, unu toetzebu. U mooasoo e sopedakwadoo ka e u manekwuna ka e tusoogwipunne. 27 U sakwa ka e oa tupe uga wutumase, o'no oosoo ewasoo manekwu.’ 28 Ka oa tupe oo-makoo gwuuse ka nana sumumano (10) oa tupe makodyupu nagea. 29 Soo tooe haga tooe ka pumme tu geana besakoo mabetseana ewowsoo nageakwu. Soo tooe haga tooe yise ka gi besa oo mabetseana oosoo umu-makoo nahanekwu. 30 Soo gi besa tummatzidu ka unu togano-kwitoo natayakwu ka gi besa nanasoonamme-kwitoo.
31 Ka Te Naa Besa Pooha tooha-kwi e petuse ka mu nuka tummatzidu toha kakasa-gakoo-no, nu saa'a ka mu numu nemadabuedooa ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi. 32 No'obatusoo numu saa'a nu-baa e koobena manepetuse, nu yise mu tapokase mu nuga dooamu sukwesoo hanekwu.
33 Nu ka mu nuga dooamu e tumadinakwa hanekwu ka mu susutakoo numu e oenakwa hanekwu. 34 Ka umu e tumadinakwatu nu mee netammakwu, soo Te Naa namatoo mu bise Te Naa mu doodooamu-gakwu mu sootuhise, mu ooosapa Te Naa-baa'yookwu. Te Naa o'nosoo oo nemamakwupu gisoo ka teepu matabuena. 35 Mu nasootuhikwu ka e tzuaya'e e makase, e bamaka ka e puudyi, e nabaa'yookute tooe e wawa'a sapa. 36 Mu pukwi e namasooana e heemaka ka ooka e soogwa'e. Mu e tuoeya'e e mabetsea. Mu nu-baa nobe'ne ka e nakwutuma. 37 Mu bebesa'yoo numu mee unnekwu, ‘Hannano'o numme u poonnena, u maka ka u tzuaya'e, yise ka u puudya'e u bamaka? 38 Hannano'o numme u nabaa'yookute tooe u wawa'a sapa? Hannano'o pukwi u namasooana numme u heemaka ka ooka u soogwa'e? 39 Ka u tuoeya'e haa'a u mabetse'a? Hannano'o u nakwutuma u nobe'ne?’ 40 Nu mu tuukwekwu, ‘Mu ka umu e doodooamu-nagatu besa matuguna mu nuka besa matugudu-kwa'ne manepunne.’
41 Nu ka umu e oenakwatu yise mee netammakwu, ‘Mu sakwa nu-baa'yoona mea'a. Mu ka gi tookedu goso-witoo meakwu, ka sutakoo yise too ooka tummatzidu-no ka suta-too namadabuedu-kwitoo mu mea'akwu, ka gi e tummatzina ka mumme e soogwa'e. 42 Mu gi e maka ka e tzuaya'e. Mu gi e bamaka ka e puudya'e. 43 Mu gi e nabaa'yookute ka wawa'ana mu-baa e petugase. Mu pukwi e namasooana gi e heemaka, ka ooka e soogwa'e. Mu gi e mabetsea ka e tuoeya'e, ka e nakwutuma gi e nobe'ne.’
44 Nu oo sopedakwadoo umu punno'o mee e nanekwegeakwu, ‘Numme gi u nabaa'yookudu ka gi hannano'o u poonnena. Gi too u hee-makadu ka gi u poonnena, tooe u tuoeya'e sapa, tooe u nakwutuma sapa, gi hownnekoo u tummatzi ka gi u poonnena.’
45 Nu mee mu nanekwegeakwu, ‘Nu togesapa mu tuukwekwu. Mu gi nuka tummatza'e-kwa'ne manepunne ka umu e doodooamu gi tummatzina. 46 Mu gi he-toogoo besa'yoo mee mu soobedyana. O mu suta'yoo numuna soo suda mu tumatuguna mu-matoosoo kodyukwu. Umu bebesa'yoo numu punno'o ooosapa Te Naa-baa'yoona besa nasootuhikwu.’ ”