Es 8. Gabiddel.
Di Leit Es Mitt Em Ezra Ganga Sinn
Dess sinn di evvahshti funn di families un iahra nohch-kummashaft es mitt miah funn Babylon nuff an Jerusalem ganga sinn im Kaynich Artaxerxes sei reich:
funn di kinnah fumm Pinehas voah da Gersom;
funn di kinnah fumm Ithamar voah da Daniel;
funn di kinnah fumm Dawfit voah da Hattus;
funn di kinnah fumm Sechania es funn di kinnah fumm Parosh voahra, voah's da Sacharia, un mitt eem voahra 150 mennah es ufkshrivva voahra im nohch-kummashaft buch;
funn di kinnah fumm Pahath-Moab voah em Serachia sei boo, da Eliehoenai, un mitt eem voahra 200 mennah;
funn di kinnah fumm Satthu voah em Jahasiel sei boo, da Sechania, un mitt eem voahra 300 mennah;
funn di kinnah fumm Adin voah em Jonathan sei boo, da Ebed, un mitt eem voahra 50 mennah;
funn di kinnah fumm Elam voah em Athalia sei boo, da Jesaia, un mitt eem voahra 70 mennah;
funn di kinnah fumm Sephatia voah em Michael sei boo, da Sebadia, un mitt eem voahra 80 mennah;
funn di kinnah fumm Joab voah em Jehiel sei boo, da Obadia, un mitt eem voahra 218 mennah;
10 funn di kinnah fumm Bani voah em Josiphia sei boo, da Selomith, un mitt eem voahra 160 mennah;
11 funn di kinnah fumm Bebai voah em Bebai sei boo, da Sacharia, un mitt eem voahra 28 mennah;
12 funn di kinnah fumm Asgad voah em Hakkatan sei boo, da Johanan, un mitt eem voahra 110 mennah;
13 funn di kinnah fumm Adonikam voahra di letshta un si henn Eliphelet, Jeuel un Semaia kaysa. Mitt eena voahra 60 mennah;
14 funn di kinnah fumm Bigvai voahra da Uthai un da Sabbud, un mitt eena voahra 70 mennah.
Da Ezra Shikt Fa Lefiddah
15 Ich habb si no fasammeld am revvah es noch Ahava lawft, un miah voahra datt fa drei dawk. Vo ich gegukt habb unnich di leit un preeshtah habb ich kenn Lefiddah kfunna datt.
16 No habb ich kshikt fa da Elieser, da Ariel, da Semaia, da Elnathan, da Jarib, da Elnathan, da Nathan, da Sacharia un da Mesullam, dee es foah-gengah voahra, un aw fa da Joiarib un da Elnathan es teetshahs voahra.
17 Ich habb si zumm Iddo kshikt es da foah-gengah voah an Kasiphia. Ich habb eena ksawt vass zu sawwa zumm Iddo un sei breedah es di tempel-gnechta voahra an Kasiphia, so es si uns deenah bringa fa's haus funn unsah Gott.
18 Veil di gnaydich hand funn unsah Gott uf uns voah, henn si uns en mann gebrocht mitt eisicht es funn di kinnah fumm Machli voah. Da Machli voah em Levi sei boo un da Levi voah em Israel sei boo. Deah mann es si zu uns gebrocht henn hott Serebia kaysa un mitt eem voahra achtzay funn sei boova un breedah.
19 Anri Lefiddah voahra da Hasabia un da Jesaia es em Merari sei boova voahra. Es voahra zvansich funn eena mitt iahra boova un breedah.
20 Si henn aw 220 tempel-gnechta gebrocht, sohwichi es da Dawfit un di evvahshti ufkokt henn fa di Lefiddah helfa. Iahra nayma voahra awl nunnah kshrivva.
Si Henn Kfasht Un Gebayda Es Gott Si Heeda Soll
21 No habb ich en fasht ausgevva datt am Revvah Ahava so es miah uns daymeedicha fannich unsah Gott, un een frohwa fa uns un unsah kinnah aus di kfoah halda uf em vayk mitt awl unsah sach.
22 Ich habb mich kshemd da kaynich frohwa fa greeks-gnechta un geil-reidah fa uns aus di kfoah halda funn unsah feinda uf em vayk, veil miah ksawt katt henn zumm kaynich, “Di gnaydich hand funn unsah Gott is uf awl selli es een sucha, avvah sei shteikah zann is geyyich awl selli es een falossa.”
23 So henn miah kfasht un gebayda zu unsah Gott un eah hott uns keaht.
24 No habb ich zvelf funn di evvahshti preeshtah raus kshteld, da Serebia un da Hasabia un zeyya funn iahra breedah.
25 Un ich habb eena's silvah un gold raus gvohwa, un aw's annah sach. Dess voah da opfah fa's haus funn unsah Gott es da kaynich, sei roht-gevvah un sei evvahshti, un aw gans Israel datt gevva katt henn.
26 Ich habb 24 tons silvah raus gvohwa un fadayld unnich eena, silvah ksharra es 7,500 pund gvohwa henn, 7,500 pund gold,
27 20 goldichi shisla es en 1,000 gold-shtikkah veaht voahra un zvay glitzahrichi bronze shisla es so keshtlich voahra es gold.
28 No habb ich ksawt zu eena, “Diah sind heilich zumm Hah, un's ksha is aw heilich; un's silvah un gold sinn frei-villichi opfahra zumm Hah, da Gott funn eiyah foah-feddah.
29 Vatshet si un haldet si biss diah si raus veeyet fannich di evvahshti preeshtah un Lefiddah un di foah-gengah funn di leit funn Israel an Jerusalem, in di shtubba fumm haus fumm Hah.”
30 No henn di preeshtah un Lefiddah's gold un silvah mitt di heilicha ksharra gnumma es raus gvohwa voahra fa an's haus funn unsah Gott nemma in Jerusalem.
31 Uf em zvelfda dawk fumm eahshta moonet henn miah naus kshteaht fumm Ahava Revvah fa noch Jerusalem gay. Di hand funn unsah Gott voah ivvah uns, un eah hott uns keet funn di feinda un rawvah uf em vayk.
32 So sinn miah in Jerusalem kumma un miah henn datt groot fa drei dawk.
33 No uf em fiahda dawk im haus funn unsah Gott henn miah's silvah, gold un's ksha raus gvohwa un henn's in di hend fumm preeshtah Meremoth gevva es em Uriah si boo voah. Em Pinehas sei boo da Eleasar voah bei eem un so voahra di Lefiddah, em Jesua sei boo da Josabad un em Binnui sei boo da Noadia.
34 Alles voah gnambaht un gvohwa un di gvicht voah nunnah kshrivva an selli zeit.
35 No henn di kfangana es zrikk kumma sinn brand-opfahra gopfaht zumm Gott funn Israel: 12 bulla fa gans Israel, 96 shohf-bekk, 77 lemmah, 12 gays-bekk fa en sind-opfah—awl dee voahra en brand-opfah zumm Hah.
36 Si henn aw em kaynich sei breefa ivvah-gedrayt zumm kaynich sei ivvah-saynah un govvenahs in di lendah west fumm Euphrates Revvah. Dee evvahshti henn no di leit un Gott sei haus kolfa.