Es 12. Gabiddel.
Di Kaynicha Es Faloahra Henn
Dess sinn di kaynicha funn di lendah es di Kinnah-Israel ivvah-kumma sinn im greek, un iahra land gnumma henn uf di east seit fumm Jordan Revvah vo di sunn ufkumd. Di lendah funn di zvay kaynicha uf di east seit henn funn em deich funn Arnon glangd biss nuff an da Berg Hermon, un awl di lendah funn di east seit funn Arabah.
Ayns funn di kaynicha voah da Sihon, da Amoritish kaynich es in di shtatt Hesbon glaybt hott. Sei kaynich-reich hott glangd funn Aroer am end fumm deich Arnon un funn di middel fumm deich biss nivvah an di grikk Jabbok. Sell is an di lein mitt di Ammoniddah iahra land. Dess nemd dihelft funn Gilead ei.
Sei kaynich-reich hott aw's east end funn Arabah eignumma fumm Say Kinnereth zumm Say funn Arabah, da Sals Say. No gayt's funn Beth-Jesimoth on sauda biss unna an da Berg Pisga.
Da annah kaynich voah da Og, da kaynich funn Basan. Eah voah ayns funn di letshta Rephiddah. Eah hott in di shtett Astharoth un Edrei gvoond.
Eah voah da kaynich ivvah da Berg Hermon, ivvah Salcha un ivvah gans Basan, so veit es di lein mitt di leit funn Gessur un Maacha. Eah voah aw kaynich funn dihelft funn Gilead nunnah biss an di lein mitt em Sihon, da kaynich funn Hesbon.
Da Mosi, em Hah sei gnecht, un di Kinnah-Israel henn dee kaynicha gebodda im greek. Un da Mosi, em Hah sei gnecht, hott dee lendah zu di Rubeniddah, di Gadiddah un zu di halb-shtamm fumm Manasse gevva.
Nau dess sinn di kaynicha im land, es da Joshua un di Kinnah-Israel ivvah-gnumma henn im greek uf di west seit fumm Jordan Revvah, funn Baal-Gad in di Valley funn Lebanon biss an da Berg Halak nuff geyyich Seir. Da Joshua hott dee lendah fadayld unnich di shtamma funn Israel un hott si gevva fa iahra lendah sei—yaydah shtamm zu seim dayl.
Dee lendah voahra di hivla un west funn di hivla, di Jordan Valley un unna an di hivla nohch, un di drukka vildahnis lendah in di saut. Dee lendah voahra di haymeda funn di Hethiddah, di Amoriddah, di Kanaaniddah, di Pheresiddah, di Heffiddah un di Jebusiddah.
Iahra kaynicha voahra, da kaynich funn Jericho un da kaynich funn Ai, nayksht an Beth-El;
10 da kaynich funn Jerusalem, un da kaynich funn Hebron;
11 da kaynich funn Jarmuth, un da kaynich funn Lachis;
12 da kaynich funn Eglon, un da kaynich funn Geser;
13 da kaynich funn Debir, un da kaynich funn Geder;
14 da kaynich funn Horma, un da kaynich funn Arad;
15 da kaynich funn Libna, un da kaynich funn Adullam;
16 da kaynich funn Makkeda, un da kaynich funn Beth-El;
17 da kaynich funn Thappuah, un da kaynich funn Hepher;
18 da kaynich funn Aphek, un da kaynich funn Lasharon;
19 da kaynich funn Madon, un da kaynich funn Hazor;
20 da kaynich funn Simron-Meron, un da kaynich funn Achsaph;
21 da kaynich funn Thaanach, un da kaynich funn Megiddo;
22 da kaynich funn Kedes, un da kaynich funn Jokneam an Karmel;
23 da kaynich funn Dor, in di hivla funn Dor, un da kaynich funn di leit funn Gilgal;
24 un da kaynich funn Thirza.
Es voahra ayna dreisich kaynicha alles zammah.