Es 13. Gabiddel.
Adninga Veyyich Aussatz
Da Hah hott no kshvetzt zumm Mosi un em Aaron, un hott ksawt,
“Vann di haut funn ebbah sei leib ufkshvild adda en grind grikt adda en veisah blakka grikt, un's drayt zu aussatz uf sei haut, dann soll eah zumm preeshtah Aaron adda zu ayns funn sei boova gebrocht sei.
Da preeshtah soll da vay blakka uf di haut ivvah-gukka, un vann di hoah veis gedrayt sinn, un da vay blakka gukt es vann's deefah veah es di haut, dann is es aussatz. Vann da preeshtah's moll ivvah-gegukt hott soll eah een unrein haysa.
Avvah vann da veis blakka uf sei haut nett gukt es vann's deefah veah es di haut, un di hoah sinn nett veis gedrayt, no soll da preeshtah een eikshpatt halda fa sivva dawk.
Uf em sivvada dawk soll da preeshtah een viddah ivvah-gukka, un vann eah saynd es da blakka geblivva is vi difoah un nett graysah vadda is uf di haut, dann soll eah een eikshpatt halda fa nochamohl sivva dawk.
No uf em sivvada dawk soll da preeshtah een viddah ivvah-gukka, un vann da blakka may dunkel is un nett graysah vadda is uf di haut, dann soll da preeshtah een rein haysa; es is yusht en grind. Da mann muss no sei glaydah vesha un eah is rein.
Avvah vann da blakka graysah vatt uf di haut noch demm es eah sich gvissa hott zumm preeshtah un voah kayld kaysa, dann muss eah viddah zumm preeshtah gay.
Da preeshtah soll een ivvah-gukka un vann da blakka uf di haut graysah vadda is, dann soll da preeshtah een unrein haysa, es is aussatz.
Vann en mann aussatz hott, soll eah zumm preeshtah gebrocht sei.
10 Da preeshtah soll een ivvah-gukka, un vann di haut ufkshvulla un veis is, un di hoah aw veis sinn, un's is roh flaysh vo's kshvulla is,
11 dann is es folshtendich aussatz uf sei haut, un da preeshtah soll een unrein haysa. Eah brauch een nett eishpadda veil eah shund unrein is.
12 Vann aussatz veidah ausbrecht ivvah di haut, so veit es da preeshtah sayna kann, un's gayt gans ivvah em mann sei leib funn sei kobb biss an sei fees,
13 dann soll da preeshtah een ivvah-gukka, un vann's ivvah sei gans leib is, soll eah een rein haysa. Mitt demm es sei haut gans veis gedrayt is, dann is eah rein.
14 Avvah vann roh flaysh sich veist uf eem, dann is eah unrein.
15 Da preeshtah soll's roh flaysh ivvah-gukka un soll een unrein haysa. Es roh flaysh is unrein; es is aussatz.
16 Avvah vann's roh flaysh sich drayt un's vatt viddah veis, no soll eah zumm preeshtah gay.
17 Da preeshtah soll een ivvah-gukka, un vann di vayya blakka veis gedrayt sinn, dann soll da preeshtah een rein haysa; eah is no rein.
18 Vann ebbah en kshveah uf di haut hott es hayld,
19 un da blatz vo da kshveah voah veis un kshvulla is, adda en veis-rohtlichah blakka is, no soll's gvissa sei zumm preeshtah.
20 Da preeshtah soll's ivvah-gukka, un vann's deefah gukt is es di haut, un di hoah veis gedrayt sinn, dann soll da preeshtah een unrein haysa. Es is aussatz es ausgebrocha is vo da kshveah voah.
21 Avvah vann da preeshtah's ivvah-gukt, un's sinn kenn veisi hoah datt, un is nett deefah es di haut un nett blayich, no soll da preeshtah een eikshpatt halda fa sivva dawk.
22 Vann's graysah vatt uf di haut, dann soll da preeshtah een unrein haysa; es is aussatz.
23 Avvah vann da blakka geblivva is vi difoah un is nett graysah, dann is es yusht en meik fumm kshveah, un da preeshtah soll een rein haysa.
24 Vann ebbah en gebrendah blakka uf di haut hott un's drayt rohdlich-veis, adda's kumma veisi blakka nei in's roh flaysh vo's gebrend voah,
25 no soll da preeshtah da blakka ivvah-gukka, un vann di hoah veis gedrayt sinn, un's gukt es vann's deefah veah es di haut, dann is aussatz ausgebrocha vo eah gebrend voah. Da preeshtah soll een no unrein haysa; es is aussatz.
26 Avvah vann da preeshtah's ivvah-gukt, un's sinn kenn veisi hoah im blakka, un's is nett deefah es di haut un is may dunkel vadda, no soll da preeshtah een eishpadda fa sivva dawk.
27 Uf em sivvada dawk soll da preeshtah een ivvah-gukka, un vann's am graysah vadda is uf di haut, dann soll da preeshtah een unrein haysa; es is aussatz.
28 Avvah vann da blakka geblivva is vi difoah un is nett graysah vadda un is may dunkel, dann is es yusht kshvulla vo's gebrend voah. No soll da preeshtah een rein haysa; es is yusht en meik vo's gebrend voah.
29 Nau vann en mann adda en fraw en vayyah blakka uf em kobb adda uf em boaht hott,
30 dann soll da preeshtah da blakka ivvah-gukka. Vann's deefah gukt es di haut un di hoah drinn sinn gayl un dinn, dann soll da preeshtah sellah mensh unrein haysa. Es is en grind fumm aussatz uf em kobb adda em boaht.
31 Avvah vann da preeshtah dess grind ivvah-gukt un's gukt vann's yusht ovva uf di haut veah un kenn shvatzi hoah drinn hott, no soll da preeshtah da mensh mitt en grind eikshpatt halda fa sivva dawk.
32 Uf em sivvada dawk soll da preeshtah dess grind ivvah-gukka, un vann's nett graysah is, un kenn gayli hoah drinn hott, un's gukt vann's yusht ovva uf di haut is,
33 dann soll eah sich shayfa, avvah nett's grind. Da preeshtah soll no da mensh eikshpatt halda fa nochamohl sivva dawk.
34 Uf em sivvada dawk soll da preeshtah's grind viddah gukka, un vann's nett graysah is uf di haut un's gukt vann's yusht ovva uf di haut is, dann soll da preeshtah een rein haysa; eah soll no sei glaydah vesha un eah is rein.
35 Avvah vann's grind graysah vatt uf di haut noch demm es eah rein kaysa is,
36 dann soll da preeshtah een ivvah-gukka. Vann's grind graysah is uf di haut, dann brauch da preeshtah nett veidah gukka fa gayli hoah; eah is unrein.
37 Avvah vann's geblivva is vi difoah, un shvatzi hoah sinn zrikk nei gvaxa, dann is es kayld. Eah is rein, un da preeshtah soll een rein haysa.
38 Vann en mann adda en veibsmensh veisi blakka uf di haut hott,
39 dann soll da preeshtah's ivvah-gukka. Vann di blakka yusht blayich veis sinn dann sinn's yusht pokka es raus gebrocha sinn uf di haut, un eah is rein.
40 Vann en mann sei hoah faliaht uf em kobb, un is bawld, dann is eah rein.
41 Vann en mann sei hoah faliaht fanna un nayva uf em kobb, is eah yusht bawld un dess macht een nett unrein.
42 Avvah vann en rohdlich-veisah blakka uf sei bawldah kobb adda shtann kumd, dann is aussatz am ausbrecha uf sei kobb adda shtann.
43 Da preeshtah soll's ivvah-gukka, un vann da blakka uf sei kobb adda shtann kshvulla is un rohdlich-veis is vi aussatz uf di haut,
44 dann hott eah aussatz un is unrein. Da preeshtah soll een unrein haysa veil eah sellah blakka uf em kobb hott.
45 Da mensh es aussatz hott muss farissani glaydah veahra, soll nix uf em kobb havva, un mitt seim boaht zu gedekt, soll eah naus greisha, ‘Unrein! Unrein!’
46 So lang es eah aussatz hott is eah unrein. Eah muss laynich voona, un muss draus aus di camp voona.
Adninga Veyyich Grohtz
47 Nau vann grohtz kfunna vatt uf vull adda linnen glaydah,
48 adda uf vull adda linnen duch, adda leddah, adda ebbes gmacht funn leddah,
49 un vann da grohtz greenlich adda rohdlich gukt uf di glaydah, adda uf em leddah, adda uf em vull un linnen duch, adda ebbes gmacht funn leddah, dann is es grohtz es vaxt un soll zumm preeshtah gvissa sei.
50 Da preeshtah soll's ivvah-gukka un soll's vekk du fa sivva dawk.
51 Uf em sivvada dawk soll eah's viddah ivvah-gukka, un vann da grohtzich blakka graysah is uf em shtikk funn glaydah, uf em vull adda linnen duch, uf em leddah, adda uf sell es gmacht is funn leddah, dann is da grohtz am vaxa un is unrein.
52 Eah muss no's vull adda linnen glayt, es vull adda linnen duch, es leddah adda sell es gmacht is funn leddah, fabrenna. Es is grohtz am vaxa un muss fabrend sei im feiyah.
53 Avvah vann da preeshtah's ivvah-gukt, un vann da grohtzich blakka nett graysah vadda is uf di glaydah, em duch, em leddah adda sell es gmacht is funn leddah,
54 dann soll da preeshtah macha es es shtikk mitt em grohtz gvesha vatt un nochamohl sivva dawk vekk gedu vatt.
55 Noch demm es es shtikk mitt grohtz gvesha voah un da preeshtah hott's ivvah-gegukt, vann's alsnoch is vi's voah, even vann's nett graysah vadda is, dann is es unrein. Fabrennet's mitt feiyah eb da grohtz inseit adda autseit is.
56 Vann da preeshtah's ivvah-gegukt hott un da grohtz may dunkel is noch demm es es shtikk gvesha voah, soll eah da grohtzich blakka aus em duch adda leddah reisa.
57 No vann's viddah zrikk kumd in di glaydah, in's duch adda sell es gmacht is funn leddah, dann is es am ivvah ausbrecha un's shtikk mitt em grohtz muss fabrend sei mitt feiyah.
58 Es shtikk glaydah, es vull adda linnen duch is, un's shtikk gmacht aus leddah es da grohtz raus kumd vann's gvesha is, muss no viddah gvesha sei, no is es rein.”
59 Dess sinn di gebodda veyyich grohtz in vull adda linnen glaydah, in vull adda linnen duch, un in ebbes es gmacht is funn leddah. Dess is vi da preeshtah ausmacht eb's rein adda unrein is.