ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ତି ଆଦିକାର୍‌ ଆରି କାମାୟ୍‌
୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଜାର୍‌ତାରେନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ଆନ୍‌ ଇନାକା ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ଆନ୍‌ ଇନାକା ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ୱାତାଂନା ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାପ୍ରୁ ତାକେ ନା କିତି କାମାୟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୨ ଜଦି ଆନ୍‌ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ଲାଗାଂ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ମି ଲାଗାଂ ଆତିସ୍‌ପା ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁତାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ପକ୍ୟାତି ପାଦ୍‌ତ ଚିନ୍‌ଲାକେ ।
୩ ନା ବିଚାର୍‌ କିନାକାରିଂ ନା ଉତର୍‌ ଇଦାଂ । ୪ ତିନାଉଣା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମା ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୫ ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌, ମାପ୍ରୁତି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ କେପାତି ଲାକେ ପାର୍ତି କିନି କଗ୍‌ଲେ ବିବା କିଜ଼ି ରଚେ ଅଜ଼ି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମା ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୬ କି ଜିନି ଜପି କସ୍ଟ ପିସ୍ତେଂ ଇନାକା କେବଲ୍‌ ଆନ୍‌ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବାଂ ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୭ ଇନେନ୍‌ ଜାର୍‌ କର୍ଚତ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ମେଲ୍ୟା ବୁର୍‌ତି କିନାନ୍‌ ? ଇନେନ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ହେବେନି ପାଡ଼୍‌ ତିନୁନ୍‌ ? ନଲେ ଇନେନ୍‌ ପସୁମାନ୍ଦା ପାଲି କିଜ଼ି ମାନ୍ଦାନି ପାଲ୍‌ ଉଣୁନ୍‌ ?
୮ ଆନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇନାକା ଇ ସବୁ କାତା ଇନାଙ୍ଗା ? ମସାତି ବିଦି ପା ଇନାକା ଇ ସବୁ କାତା ଇନୁତ୍‌ ? ୯  ଇନାକିଦେଂକି ମସାତି ବିଦିତ ଇଦାଂ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “କଟେର୍‌ତ ବୁଲାନି ବଇଲ୍‌ତି ମୁତ୍‌ଲାତ ଗାଚ୍‌ମାଟ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାକା ବଇଲା ବିସ୍ରେ ଚିତା କିନାନ୍‌ ? ୧୦ ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା କେବଲ୍‌ ମା କାଜିଂ ଇଦାଂ ଇନୁନ୍‌ ? ଆଁ ମା କାଜିଂ ଇଦାଂ ଲେକି କିୟାଆତାତ୍‌ନା, ଇନେସ୍‌ ଇନେନ୍‌ ତାସ୍‌ କିନାନ୍‌, ଆହାତ ହେୱାନ୍ତି ତାସ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା, ଆରେ ଇନେନ୍‌ ବେଙ୍ଗ୍‌ଲା ଗାଚ୍‌ନାନ୍‌, ବାଗ୍‌ ପାୟାନି ଆହାତ ତ ବେଙ୍ଗ୍‌ଲା କିନି ଲଡ଼ା । ୧୧  ଜଦି ଆପେଂ ମି କାଜିଂ ହାର୍ଦି ବିୟାନ୍‌ ୱିତ୍‌ନାପା, ଲାଗିଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବାର୍‌ତି ତାସ୍‌ ତ୍ରେସ୍‌ତି ଇନାକା ଅଲପ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ? ୧୨ ଜଦି ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ମାନାର୍‌, ତେବେ ଆପେଂ ଇନାକା ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ?
ଆତିସ୍‌ପା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଆଦିକାର୍‌ ବେବାର୍‌ କିଉପା; ମାତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାଦା ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିମେତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ୱିଜ଼ାପ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାପା । ୧୩ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହେବା କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜେ ମନ୍ଦିର୍‌ତାଂ କାଦି ପାୟାନାର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାର୍‌ଣିନି ବାଗି ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନୁଦେରା ? ୧୪  ହେ ଲାକେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ହୁକେ ଜିନି ଚିନ୍ତା କିତାର୍‌, ଇଦାଂ ମାପ୍ରୁ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ନା ।
୧୫ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଇନାକା ଚିନ୍ତା କିଉଙ୍ଗା, ଆରେ ନା କାଜିଂ ଇନେନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇ ସବୁ ଲେକି କିଉଙ୍ଗା; ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ନା ଇ ଗରବ୍‌ ପଲ୍ୟା ବାଟା ଇଚିସ୍‌ ନା ହାନାକା ହାର୍‌ । ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜଦି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ହେବେ ନା ଗରବ୍‌ କିନାକା ଇନାକା ଆକାୟ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ପାକା; ଆରେ ଜଦି ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଉନ୍‌, ଲାଗିଂ ହାୟ୍‌, ନା ଡଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା । ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଆନ୍‌ ନିଜେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ନା ଇନାମ୍‌ ମାନାତ୍‌; ମତର୍‌ ଜଦି ନିଜେ କିଉଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ନେ ଗୁମୁସ୍ତାନି ବଜ୍‌ ନା ତାକେ ହେଲାୟ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୮ ଲାଗିଂ ନା ଇନାମ୍‌ ଇନାକା ? ହେଦାଂ ଇଦାଂ ଜେ, ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ତ ମାନି ନା ଆଦିକାର୍‌ ଚିନ୍ତା କିୱାଦାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଉ କିଉ ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ତିଂ ମଲ୍‌ହିଲ୍‌ୱି ବିସ୍ରେ କିନାନ୍‌ ।
୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ହେନି ମାନାୟ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇନେର୍‌ ତାରେନ୍‌ ଆୱିତିସ୍ପା ଜାର୍‌ତିଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଆଡ଼୍‌ୟା କିତାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ଜିହୁଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାଗାଂ ଆନ୍‌ ଜିହୁଦି ଲାକେ ଆତାଙ୍ଗ୍‌; ଇନେସ୍‌ ବିଦି ତାରେନ୍‌ ମାନି ମାନାୟାରିଂ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ବିଦିନି ତାରେନ୍‌ ଆୱିତିସ୍ପା ବିଦି ତାରେନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗାଂ ବିଦି ବୁଇଁନି ଲାକେ ଆତାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୧ ହେ ଲାକେ ମସାତି ବିଦିୱିସ୍‌ତି ଲାବ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ କାମାୟ୍‌ କିନି ୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାକେ ବିଦି ବାର୍ତ ବେବାର୍‌ କିନାଙ୍ଗା । ଇ ଅରତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଜେ, ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନିୟମ୍‌ ପାଲି କିଉଙ୍ଗ୍‌ । ହାତ୍‌ପାତ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିଦି ତାରେନ୍‌ ଆତାଂ । ୨୨ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ନାଦାରିକାଂ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନାଦାର୍‌ତି ଲାଗାଂ ନାଦାର୍‌ ଲାକେ ଆତାଙ୍ଗ୍‌; ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣିବାନି କେତେଜାଣ୍‌ତିଂ ରାକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ ସବୁବାନି ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।
୨୩ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ତ ମେହା ଆନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ସବୁ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୪ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କାଚ୍ରା ବୁଇଁତ ହନ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହନ୍‌ନାର୍‌ ସତ୍‌, ମତର୍‌ କେବଲ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଜେ ଇନାମ୍‌ ପାୟାନାନ୍‌, ଇଦାଂ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେରା ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାମ୍‌ ପାୟାନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେ ଲାକେ ହନାଟ୍‌ । ୨୫ ଇନେନ୍‌କି କ୍ରାସ୍‌ନିତ ବାଗ୍‌ଅନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ ବାଗ୍‌ ଅନାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ଅଲପ୍‍ କାଜିଂ ମୁକୁଟ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ହେଦାଂ କିନାନ୍‌; ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରାୱି ମୁକୁଟ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ହେଦାଂ କିନାସ୍‌ । ୨୬ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ହନ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ତାଂ ଆକାୟ୍‌, ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜିଜୁଜ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ୱାରିକିନିବାହାତ ଗାଅ କିନାକା ଲକୁ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌ । ୨୭ ଆନ୍‌ କସ୍ଟ ହୁନ୍‌ଞ୍ଜି ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ଆଟ୍‌ୱା କିତାଂନ୍ନା ଆରି ଜାର୍‌ତିଂ ତାରେନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ଇନାକିଦେଂକି ବିନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ପା ଆନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ପିସ୍ତି ଇନାମ୍‌ ଆଉତ୍‌ ।
୯:୯ ୯:୯ ୧ ତିମତି ୫:୧୮. ୯:୧୧ ୯:୧୧ ରମିୟ ୧୫:୨୭. ୯:୧୪ ୯:୧୪ ମାତିଉ ୧୦:୧୦; ଲୁକ ୧୦:୭.