୧୩
ହାରିହାରା ଦାବା ଆରି ଜୁୱାର୍‌
୧ ଇ ତିନ୍‌ ହଟ୍‌ “ଆନ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ୱାନାଙ୍ଗା ସାସ୍ତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାତ୍‌ । ରିୟାର୍‌ କି ତିନ୍‌ଜାଣ୍‌ ସାକିରିଂ ମୁମ୍‌ଦ ୱିଜ଼ୁ ଦାବା କାତା ତିର୍‌ କିୟାନାତ୍‌ ।” ୨ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଆଗେ ପାପ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାରିଂ ଆରି ବାକି ୱିଜ଼ାରିଂ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଗେ ରିହା ଏକିସ୍‌ ମାନି ସମୁତ ଇଞ୍ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ୱିହିଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଆଗେତାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ଜେ, ଜଦି ଆନ୍‌ ଆରେ ରଗ ହାନାଙ୍ଗ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ତାଂ ପିହୁଙ୍ଗ୍‌; ୩ ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣି କ୍ରିସ୍ଟ ନା ତାକେ କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ପାର୍ମାଣ୍‌ ଡେକ୍‌ନାଦେରା; ହେୱାନ୍‌ ମି କାଜିଂ ନାଦାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ନାଦାର୍‌ କାଜିଂ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁମ୍‌ତାନ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜିତାନ୍‌ନା । ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପା ତା ତାକେ ନାଦାର୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି କାଜିଂ ଆପ୍‌ ମି କାଜିଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଆନାସ୍‌ ।
୫ ମି ପାର୍ତିତ ମାନାଦେର୍‌ କି ଆକାୟ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପରିକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌, ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ନଲେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ମି ତାକେ ମାନାନ୍‌, ଇଦାଂ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପୁନୁଦେର୍‌ ? ଜଦି ଇଦାଂ ଆଉତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରା ବାବ୍ରେ ଆରା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ବାର୍ସି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ପରିକ୍ୟା ହାର୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ । ୭ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାପା ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂ ପାର୍ତାନା କିନାପା; ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିଉସା, ମତର୍‌ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଆୱି ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତିସ୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାପା । ୮ ଇନାକିଦେଂକି ଆପେଂ ହାତ୍‌ପା ବିସ୍ରେ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁପା, ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ବେରୁତ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାପ୍‌ । ୯ ଲାଗିଂ ଆପେଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନାଦାର୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିନାସ୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ ଆଡ, ଇଦାଂ ପା ଆପେଂ ପାର୍ତାନା କିନାସ୍‌ । ୧୦ ଇଦାଂ କାଜିଂ ମାନ୍‌ୱାଦାଂ ଆନ୍‌ ଇ ସବୁ ଲେକି କିନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌ ଏକିସ୍‌, ମାପ୍ରୁ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆଦିକାର୍‌ ବାଙ୍ଗାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହିଦ୍‌ୱାଦାଂ ଗାଡ଼ି କିନି କାଜିଂ ହିତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ଆଦିକାର୍‌ ଇସାବ୍ରେ ବେସି ବେବାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଉତ୍‌ ।
୧୧ ହାରିହାରା, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ହାର୍ଦାକା ଆଡ, ହାରି ୱାରିକିୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ରମାନ୍‌ ଆଡ, ସୁସ୍ତାତ ବାହାକିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଜିଉନନାକା ଆରି ସୁସ୍ତାନି ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ ।
୧୨ ପୁଇପୁୟାତ ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ହାରି ଜୁୱାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
ୱିଜ଼ାର୍‌ ସାଦୁର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିଦ୍ନାରା ।
୧୩ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିଉନନାକା ଆରି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମେହାଣ୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ ।