ହାକିତାଂ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାନାସ୍‌
୧  ମିଦାଂ ଅମାନ୍ୟ ଆରି ପାପ୍‌ କାଜିଂ ପାଚେନିକାଡ଼୍‌ଦ ଆଗେନି ପୁଇପୁୟା ବାବ୍ରେ ହାଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ୨ ହେ ସମୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଜଗତ୍‌ନି ସତ୍‌ହିୱି ହାଜ଼ି ଦାହାଟ୍‌, ଗାଜା ଆକାସ୍‌ତ ଗାଗାଡ଼୍‌ହିୱି ଆଦିକାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ତଲ୍ୟା ମାଚାଦେର୍‌ । ହେ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ନଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଲ୍‌ ପିହ୍‌ନି ଲକୁ ଜପି ସାସନ୍‌ କିନାନା । ୩ ହାତ୍‌ପାତ ଆପେଂ ୱିଜ଼ାକାପ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାକେ ମାଚାପ୍‌ ଆରି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆରି ମାନ୍‌ନି ପିହ୍‌ନାକା ଚାଲାବୁଲା କିଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌ । ହାର୍‌ ବାବ୍‌ନା, ବିନେନିକାର୍‌ ଲାକେ ଆପ୍‌ ପା ବେବାର୍‌ କାକ୍ରିନି ସାରାଣ୍‌ ବଗି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାପା ।
୪ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟା ଏଚେକ୍‌ ବେସି ଆରି ମା କାଜିଂ ତା ଜିଉନନାକା ଏଚେକ୍‌ ଗାଜା ଜେ, ମା ଉତ୍‌ପାତ୍ୟା କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ବାବ୍ରେ ହାଜ଼ି ମାନି ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟା ହୁକେ ନେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାତାର୍ଣ୍ଣା । ୫ ମା ବାନ୍ୟା କାଜିଂ ମା ଆତ୍ମିକ୍‌ ହାକି ମାନି ୱାଡ଼ାଂ ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହୁକେ ନେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି ପାୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୬ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ଏକ୍‌ ଆନି ହୁକେ ତା ଲାହାଂ ସାର୍ଗେତ ରାଜ୍‌କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାଂ ପା ନିକ୍‌ତାତାନ୍‌ନା । ୭ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତାଂ ହେୱାନ୍‌ ମା କାଜିଂ ଦୟା କିଜ଼ି ୱାନି ଜୁଗ୍‌ତ ଜାର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ନି ଆଦିକ୍‌ ବେସି ଦାନ୍‌ ହପ୍‌ନାନ୍‌ । ୮ ଇନାକିଦେଂକି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ପାର୍ତି ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା; ହେଦାଂ ମିତାଂ ଆୱାତାତ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦାନ୍‌ ଆନାତ୍‌, ୯ ଲାଗିଂ ଇ ବିସ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଗରବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୧୦ ଆପେଂ ଇନାକା ଆତାପ୍‌ନା, କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନେ ହେଦାଂ କିତାନ୍‌ନା; ଇମ୍‌ଣି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କିନାସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆଗେତାଂ ବାଚିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ଲାହାଂ ମେହାନି କାଜିଂ ମା ଜିବୁନ୍‌ତ ହେଦାଂ ଆଦେଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ଏକ୍‌ ଆନାସ୍‌
୧୧ ଜାର୍‌ତି ପାଚେନି ଅବସ୍ତା ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ମାଚାଦେର୍‌, ଜାର୍‌ତିଂ “ସୁନ୍ନତ୍‌” ଇଞ୍ଜି ମାନି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ହୁକେ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ଇଦାଂ କେବଲ୍‌ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଅବସ୍ତାତିଂ ବୁଜାନାତ୍‌ । ୧୨ ଆଗେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ଦେହା ମାଚାଦେର୍‌, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ବିଦେସିୟା ମାଚାଦେର୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବାଚିକିତି ମେହାୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଲକୁ କାଜିଂ କିଜ଼ିମାନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଜପି ରଚ୍‌ଚି ନିୟମ୍‌ତ ମି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବାଗ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ବାର୍ସି ହିଲ୍‌ୱାକା ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ହିଲାକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ୧୩ ଆଗେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦେହା ମାଚାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ଏକ୍‌ ଆଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟତି ହେୱାନ୍ତି ନେତେର୍‌ ହୁକେ ଲାଗାଂ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିରିଂ ଏକ୍‌ କିଜ଼ି, କ୍ରିସ୍ଟ ନିଜେ ମା ବିତ୍ରେ ସୁସ୍ତା ରଚ୍‌ଚାନ୍‌ନା । ହେୱାରିଂ ବିନେ କିଜ଼ି ହାରି ସତ୍ରୁ ଲାକେ ଇଟ୍‌ନି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ନିଜ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ହୁକେ ଡ୍ରିକ୍‌ତାନ୍‌ । ୧୫  ହେୱାନ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ବିଦିବିଦାଣି ବଲ୍‌ ମସାତି ବିଦିତିଂ ହପ୍‌ଚି ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ବିତ୍ରେତାଂ ହେୱାନ୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ସୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ର ପୁନି ନାର୍‌ ଜାତି ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନା । ଇବେ ପୁର୍ତିତ ସୁସ୍ତା ରଚ୍‌ୟାନାତ୍‌ । ୧୬  କ୍ରୁସ୍‌ତ ହେୱାନ୍ତି ହାକି ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟ ହେ ଜିହୁଦି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ବିତ୍ରେ ମାନି ସାତ୍ରୁରିଂ ବୁଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌; କ୍ରୁସ୍‌ ହୁକେ ହେୱାନ୍‌ ରି ଜାତିତିଂ ମେହାୟ୍‌କିଜ଼ି ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ହେୱାରିଂ ତାଇୱାତାନ୍ନା । ୧୭ ହେଦାଂ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଦେହା ହାଲ୍‌ଜି ମାନି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ଆରି ତା ଲାଗାଂନି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ସୁସ୍ତାନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ନେ ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ୱିଜ଼ାର୍‌ ର ଜିବୁନ୍ତାଂ ଆବା ମୁମ୍‌ଦ ୱାନି କାଜିଂ ଇଡ୍‌ତାପ୍‌ନା ।
୧୯ ଲାଗିଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ବିଦେସିୟା କି ଜାର୍‌ ଦେସ୍‌ନି ମାନାୟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ମାତର୍‌ ସାଦୁର୍‌ ଲାହାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଲକୁ ଲାହାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ତା ରାଜିନି ବାହା କିନାକାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କୁଟୁମ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍ତି ହୁକେ ରଚ୍‌ଚି କୁନାଦି ଜପି ରଚ୍ୟାତି ଇଲ୍‌କୁ ଲାକେ । ହେ ଇଲ୍‌ନି କନାନି କାଲ୍‌ ନିଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ । ୨୧ ହେୱାନ୍‌ କେବଲ୍‌ ଇ ଇଲ୍‌ତିଂ ମେହାୟ୍‌କିଜ଼ି ଇଟ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ର ପୁଜାକିନି ପୁଇପୁୟା ମନ୍ଦିର୍‌ ଲାକେ ବାଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୨୨ ହେୱାନ୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ ଲାହାଂ ଜିବୁନ୍‌ଲାଗ୍‌ଦି ଇସ୍ୱର୍‌ କୁଚ୍‌ନି କାଜିଂ ର ବାକ୍ରା ଲାକେ ରଚ୍‌ୟାନାତା ।
୨:୧ ୨:୧ କଲସିୟ ୨:୧୩. ୨:୧୫ ୨:୧୫ କଲସିୟ ୨:୧୪. ୨:୧୬ ୨:୧୬ କଲସିୟ ୧:୨୦.