ଅଜଡ଼୍‌ନି ଜିବୁନ୍‌
୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ୱାରିନି ମାଜ଼ିକାଦେର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ତା ପାଚେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିୟା । ୨ କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତ୍‌ତାନ୍, ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ସାରି କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ମା କାଜିଂ ହାର୍ଦିଆକାତ୍ ଆରି ପୁଜାଲାକେ ହିତାନ୍‌, ମି ଜିବୁନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ଜିଉନନାକା ହୁକେ ଚାଲା ଆଏତ୍‌ ।
୩ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଲକୁ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଦାରି, ବିଟାଡ଼୍‌ କି ଲାବ୍‌ଡ଼ି, ହେଦାଂ ସାଦୁର୍‌ ଲାଗାଂ ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୪ ମି ପାକ୍ୟାତ ହୱାଦ୍‌ ବେରଣ୍‌, ଅରାହିଲ୍‌ତି କାତା କି ଆହାର୍‌ କାତା ବେବାର୍‌ କିନାକା ପା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ମି କାତାବାର୍ତାତ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୫ ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ଦାରୁଲା କି ରାଡ଼ା ମାନାୟ୍‌ ନଲେ ଲବ୍ରା ହେୱାନ୍‌ ତ ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାକିନାକାନ୍‌ ଇୱାର୍‌ତି, କ୍ରିସ୍ଟ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜିନି ଆଦିକାର୍‌ ଆଦେଂ ଆଡୁର୍‌ ।
୬ ପଲ୍ୟା କାତା ଇଞ୍ଜି ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଟକାୟ୍‌ କିଦ୍‌ମେନ୍‌ । ଇ ସବୁ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିଉର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ତା ରିସା ପଲ୍ୟା ଆନାତ୍‌ । ୭ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ମାନାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ତାକେପା ମେହାଣ୍‌ ଆମାଟ୍‌, ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦିନେକ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତ ମାଚାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଲକୁ ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଅଜଡ଼୍‌ନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଅଜଡ଼୍‌ ନେ ସବୁ ବାନି ସତ୍‌ଗୁଣ୍‌, ଦାର୍ମି ଆରି ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ପାଡ଼୍‌ ଉବ୍‌ଜା ଆନାତ୍‌ । ୧୦ ମାପ୍ରୁତିଂ ବୁଜା ଆଦେଂ କାଜିଂ ହିକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌ । ୧୧ ମାଜ୍‌ଗାନି ମାଲ୍ୟା କାମାୟ୍‌ ସବୁତାକେ ମେହାଆମାଟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ସବୁନି ଦସିନେ ଚଚାଟ୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଇନାକା ସବୁ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି କିତାର୍‌, ହେ ସବୁ କାତା ଇନାକା ପା ଲାଜୁ, ୧୩ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଅଜଡ଼୍‌ତ ତାଇୱାନାର୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ହେୱାକାଂ ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ହନାତ୍‌ । ୧୪ ଇନେକିଦେଂକି ଅଜଡ଼୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଅଜଡ଼୍‌ ଆନାତ୍‌ । ହେଦାଂ କାଜିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
“ଏ ହୁଞ୍ଚାକାଦେର୍, ନିଙ୍ଗାଟ୍, ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ଗାଟ୍‌,
ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟ ମି ତାକେ ଅଜଡ଼୍‌ ଆନାନ୍‌ ।”
୧୫ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବେବାର୍‌ କିନାଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନାଟ୍‌, ଅଗିଆନି ଲାକେ ଆୱାଦାଂ ଗିଆନି ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୧୬  ଜାଣ୍‌କେ ଉପାୟ୍‌ନି ସତ୍‌ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି କାଡ଼୍‌ ବାନ୍ୟା ଦିନ୍‌ ଏକାୱାନାତ୍‌ । ୧୭ ଲାଗିଂ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱି ଲାକେ ଆମାଟ୍‌, ମାତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଇଚା ଇନାକା, ହେଦାଂ ବୁଜାଆଦେଂ ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌ । ୧୮ କାଲିଂ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ହଚ୍‌ମାଟ୍, ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ କେବଲ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନାସ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ବାର୍ତି ଆଡ, ୧୯  ନାନ୍ଦ୍‌, ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ନାନ୍ଦ୍‌, ଆରି ବକ୍ତି ନାନ୍ଦ୍‌, ହୁକେ ହାରିତିଂ ୱାରିକି କିୟାଟ୍‌ । ମାନ୍ତ ଇଚା ଲାହାଂ ମାପ୍ରୁତି ଉଦେସ୍‌ତ କେର୍‌କଣ୍‌ ଆରି କେର୍‌କଣ୍‌ କେରାଟ୍‌ । ୨୦ ନିତ୍ରେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ କାଜିଂ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ଦ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିଆଟ୍ ।
ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଆରି କଗ୍‌ଲେ
୨୧ ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ତାରେନ୍‌ ଆଡୁ ।
୨୨  ଏ କଗ୍‌ଲେକାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତଲ୍ୟା ଆଡୁ, ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନିଂ ତଲ୍ୟା ଆଡୁ, ୨୩ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଜପି କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଦିକାର୍‌ ଲାକେ କଗ୍‌ଲେ ଜପି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌; ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟନେ ତା ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ମୁକ୍ତିକିନାକାନ୍ । ୨୪ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ତଲ୍ୟା, ଆଣ୍ଡ୍ରାଂ ସମାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଲାଗାଂ ପୁରା ତଲ୍ୟା ଆଏକ୍‌ ।
୨୫  ଏ ଆଣ୍ଡ୍ରାକାଦେର୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଜିଉନତାନ୍, ତା କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିତାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେକାଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌ । ୨୬ ଇନେସ୍‌ ବଚନ୍‌ ଆରି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ନୁସ୍ୟାନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ସକଟ୍‌ କିଜ଼ି ପୁଇପୁୟା କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ୨୭ ଇନେସ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ପୁଇପୁୟା, ପ୍ରାଲ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକା ବୁଲ୍‌ହିଲାକାନ୍‌ ଆରି ସବୁ ବାନି ଦସ୍‌ହିଲ୍‌ୱି ଆଜ଼ି ପୁଇପୁୟା ଆରି ହୁଞ୍ଜ୍‌ୱାକା ଆନାତ୍‌, ଆରେ ହେ ଲାକେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଅବସ୍ତାତ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଲାଗାଂ ନିଲି କିନାନ୍‌ । ୨୮ ଆଣ୍ଡ୍ରାଂ ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ବାବି କିଜ଼ି ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେଂ ଜିଉନନାକା ଲଡ଼ା । ଇନେନ୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେଂ ଜିଉନନାନ୍, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାନ୍; ୨୯ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ଗିଣ୍‌ କିଉନ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ପହାପାଲି କିନାନ୍‌ ଆରି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ କିନାନ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଜାତୁନ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୩୦ ଇନେକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ । ୩୧ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନି ଇସାବେ, “ଇ କାରଣ୍‌ତାଂ ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ ଆବା ଆୟାଂ ପିସ୍ତି ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଲାହାଂ ମେହା ଆନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ରିୟାର୍‌ ମେହାଜ଼ି ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆନାର୍‌ ।” ୩୨ ସାସ୍ତର୍‌ନି ଇ ବାଗ୍‌ତ ର ଡ଼ୁକ୍ତି କାତା ହତାତ୍‌ନା; ଇଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଆରି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ ଇଦାଂ ବେବାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ବୁଜାନାଙ୍ଗା । ୩୩ ମାତର୍‌ ଇଦାଂ ମି କାଜିଂ ପା ବେବାର୍‌ । ଜାଣ୍‌କେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କଗ୍‌ଲେଂ ୱାସ୍କିଲାକେ ଜିଉନୱେନ୍‌ ଆରି ଜାଣ୍‌କେ କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ନିଜ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନିଂ ମାନି କିଏତ୍ ।
୫:୧୬ ୫:୧୬ କଲସିୟ ୪:୫. ୫:୧୯ ୫:୧୯ କଲସିୟ ୩:୧୬,୧୭. ୫:୨୨ ୫:୨୨ କଲସିୟ ୩:୧୮; ୧ ପିତର୍‌ ୩:୧. ୫:୨୫ ୫:୨୫ କଲସିୟ ୩:୧୯; ୧ ପିତର୍‌ ୩:୭.