ତେସ୍‌ଲନିକିୟାତ ପାଉଲ୍‌ତି କାମାୟ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ନିଜେ ପୁନାଦେର୍‌ ଜେ, ମି ଲାଗାଂ ମା ୱାନାକା ପଲ୍ୟା ଆୱାତାତ୍‌ନା; ୨ ମତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌, ଆପେଂ ତା ଆଗେ ପିଲିପିପିତ ଦୁକ୍‌ ଆରି ଅପ୍‌ମାନ୍‌ କିତି ପାଚେ ମି ତାକେ ବେସି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁଦାଂ ସାସ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାପ୍‌ । ୩ ଇନାକିଦେଂକି ମା ଉପ୍‌ଦେସ୍‌ ବାଣାୟ୍‌କିନାକା ନୟେଲେ ବିଟାଡ଼୍‌ ଲାକେ ନୟେଲେ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କିନାକା ଆକାୟ୍‌, ୪ ମତର୍‌ ମା କେଇଦ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‍କିନି ବଜ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ ଆଦ୍‍ନି କାଜିଂ ଆପେଂ ଇନେସ୍‌କି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁକେ ଜଗ୍‍ ଗାଣା କିୟାତାପ୍‍ନା, ହେ ଲାକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାସ୍‌; ଲାଗିଂ ମା ମାନ୍ତ ପରିକ୍ୟା କିନାକାନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱାନିଂ ସାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ହେଦାଂ କିନାସ୍‌ । ୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ପୁନାଦେର୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସମୁତ ମାତି କିନାକାନ୍‌ ଚିନ୍ତା କିୱାତାପ୍‌ନା ନଇଲେ ଲବ୍‍ତିଂ ଡ଼ୁକ୍‍ନି କାଜିଂ ନାଡ଼ାୟ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇବେନି ସାକି । ୬ ଆତିସ୍‌ପା କ୍ରିସ୍ଟତି ପକ୍ୟାତି ଲାକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମାନିନି ଦାବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‍ତାପ୍‍ନା, ଆତିସ୍‌ପା ମିତାଙ୍ଗ୍ ଆୟେତ୍‌ ନଲେ ବିନେ ଇନେର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆୟେତ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‍ତାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଗାଟାଦେଂ ଉପାୟ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା । ୭ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟତି ପକ୍ୟାତାକାସ୍‌ ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି, ଆୟା ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ପହାପାଲି କିନାତ୍‌, ୮ ମି କାଜିଂ ମାଦାଂ ୱାରି ମାଚିସ୍‌ ଆପ୍‌ ହେ ଲାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କେବଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କି ପା ହିଦେଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ିମାଚାପ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ୱାରିନିକାଦେର୍‍ ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ୯ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମା କସ୍ଟ ଆରି ଆଟ୍‌ୱା କାମାୟ୍‌ ମି ଏତ୍‍ତ ମାନାତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେରିଂ ବଜ୍‍ଲାକେ ଆଉପ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ୱେଡ଼ାନାଣା ବେସି କସ୍ଟ କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମି ତାକେ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌ ।
୧୦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ସାକି ମି ଲାକେ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ଲାଗାଂ ମା ବେବାର୍‌ ନିର୍ମଲ୍‌ ନ୍ୟାୟ୍‌ନିକା ଦସ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୧୧ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ପୁନାଦେର୍‌, ଆବା ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିରିଂ, ହେ ଲାକେ ଆପେଂ ମି ଜାଣ୍‌କେତିଂ ବୁଜାୟ୍‍କିଜ଼ି ଆରି ଉସ୍‌କାୟ୍‌ ଜିସୁ ଜବର୍‌ ଗୱାରି କିଜ଼ି ମାନାପ୍‌ । ୧୨ ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌, ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ତ ଗୱାରି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‍ତିତି ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌, ଜିବୁନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ରାଜି ଆରି ସବୁ ନାଜିଂ ବାଡା ଆନାର୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ମେହାଆନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହାର୍ଦି ଚିନ୍ତା କିୟାଟ୍‌ ।
୧୩ ଆରେ, ଇନେକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ପା ଲାଗିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜୱାର୍‌ କିନାପା ଜେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାହୁଦାଂ ସୁଣାୟ୍‍କିତି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାତା ଇଟ୍‍ତାଦେର୍, ହେ ଏଚେୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍ ହେଦାଂ ମାନାୟ୍‍ତି କାତାଲାକେ ଇଟ୍‍ୱାଦାଂ ନଲେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାତାଲାକେ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଦେର୍‌, ଆରେ ହାତ୍‌ପାନେ ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାତା ଆନାତ୍‌, ଆରେ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ମି ୱାସ୍କିତ ହେଦାଂ ପା କାମାୟ୍‌ କିନାତା । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ମାନି ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ସବୁନି ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଲାକେ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଜିହୁଦିର୍ତି ହୁକେ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ଦୁକ୍‍ବଗ୍‍ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜାର୍‌ ଜାତିର୍ତି ହୁଦାଂ ହେ ସବୁ ଦୁକ୍‍ବଗ୍‍ କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୫  ହେ ଜିହୁଦିର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାରିଂ ପା ଅଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଆରେ ମାଙ୍ଗ୍‌ ନିନ୍ଦା କିତ୍‍ତାର୍, ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନ୍ତହାଲ୍‌ୱି ଲଗୁ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ମାନାୟ୍‌ ଜାତିତି ସାତ୍ରୁ, ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ମୁକ୍ତି ଆନାକା କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦା ହିତ୍‌ତାର୍‌ନା; ଇ ଲାକେ ହେୱାର୍‌ ନିତ୍ରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପାପ୍‌ ବାର୍ତି କିତାର୍ଣ୍ଣା; ମତର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଜପି ରିସା ପୁରାବାର୍ତି ଆର୍‍ତାତେ ।
ଆରେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପାଉଲ୍‌ତି ୱାରି
୧୭ ମତର୍‌, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆପେଂ ମାନ୍ତ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଅଲପ୍‍ ସମୁ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ବିଗ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ମି ମୁମ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ବେସି ଇଚା ହୁକେ ଆଦିକ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌ । ୧୮ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ରଗ, ରିହା ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଂ, ମତର୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦା ହିତ୍‌ତାତ୍‌ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ମାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ୱାନି ସମୁତ ତା କଚଣ୍‌ତ ମା ଆହା, ଦୁକ୍‌କିନାକା କି ଗରବ୍‍ନି ମୁକୁଟ୍‌ ଇନାକା ? କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୨୦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ମା ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ୱାରିକିନିତ କାରଣ୍‌ ଆନାଦେର୍‌ ।
୨:୧୫ ୨:୧୫ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୨୩,୨୯; ୧୩:୪୫,୫୦; ୧୪:୨,୫,୧୯; ୧୭:୫,୧୩; ୧୮:୧୨.