ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ସାରିନିକା ଜିବୁନ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ହାରିହାରାତ ଇନେସ୍‌ ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ସାରି କିନାକା ମାନାତ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହିକ୍ୟା ଗାଟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନାଦେରା, ତା ଲାକେ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ୱାଦେଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ତର୍‌ଦ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଜ଼ି ୱାରି କିଦ୍‌ନାପା । ୨ ଆପେଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଆଦିକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନା ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌, ହେଦାଂ ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ । ୩ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦାରିତାଂ ଦେହା ମାନାଟ୍‌, ୪ ଜାଣ୍‍କେ ପୁଇପୁୟା ଆରି ହାରି ଦୁକ୍‌କିନାକା ବାବ୍ରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାଜିଂ କଗ୍‌ଲେ ଇଡ୍‌ଦେଂ ପୁନାଦେର୍‌, ୫ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ପୁନ୍‌ୱାତାକାଦେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାକେ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ତ ହାଲ୍‍ୱାଦାଂ, ୬ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌ ଇ ବିସ୍ରେ ହାନ୍ଦି ନାସି ଜାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍‌ ନିନ୍ଦା କିୱାତାନ୍‌ଚି, ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଦାଣ୍ଡ୍‌ହିଦ୍‌ନାକାନ୍‍, ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ ପୁର୍ବେ ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ସାକି ହିିଜ଼ି ମାଞ୍ଚାପ୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଟାଡ଼୍‌ତ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ କୁକ୍‍ତାୱାଦାଂ ପୁଇପୁୟା ଆନି କାଜିଂ କୁକ୍‍ତାତାନ୍ନା । ୮ ଲାଗିଂ, ଇନେନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଟୁୱାତାନ୍‍, ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‍ତିଂ ଇଟ୍‌ତାନ୍‌, ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ୱାସ୍କିତ ଜାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହିତ୍‍ତାନ୍ନା, ହେୱାନିଂ ଇଟୁନ୍‌ ।
୯ କ୍ରିସ୍ଟ ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ମି ଲାଗେ ଲେକିକିନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣ୍‌କେତିଂ ଜିଉନନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁଦାଂ ନିଜେ ହିକିତ୍‍ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୧୦ ଆରେ, ହାତ୍‌ପାନେ ୱିଜ଼ୁ ମାକିଦନିଆତ ମାନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ କିନାଦେରା । ଆତିସ୍‌ପା ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆରି ଆଦିକ୍‌ ଲାକେ ହେଦାଂ କିନି କାଜିଂ ଗୱାରି କିନାଦେରା, ୧୧ ଆରେ, ମିଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‍ତି ମା ବଲ୍‍ଇସାପେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସୁସ୍ତାରେ ବାହା କିଜ଼ି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ଲାଗାଆଦେଂ ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କେଇଦ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମର୍ଜଦା ବିସ୍ରେ ବାବି କିନାଦେରା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା । ୧୨ ଇ ବାନି କିନି ହୁକେ ଇନେସ୍‌ ବାର୍‌ତି ଲକୁ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍ଦି ମାନ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ଅବାବ୍‌ ଆଉତ୍‌ ।
ମାପ୍ରୁତି ୱାନାକା
୧୩ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ବାର୍ସି ହିଲ୍‍ୱି ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହାତି ଲଗାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ମା ଇଚା ଆକାୟ୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାସ୍‌ ଜେ, ଜିସୁ ହାଜ଼ି ଆରେ ରଗ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ନା, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ଜିସୁତି କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାଚି ମାନାୟ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ହେ ଲାକେ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତାନାନ୍, ଇଦାଂ ପା ପାର୍ତି କିନି ଲଡ଼ା ।
୧୫ ଲାଗିଂ ଆପେଂ ମାପ୍ରୁତି କାତା ଇସାପ୍‌ରେ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାପା, ଆପେଂ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ୱାନି ପାତେକ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ବାକି ମାନାପ୍‌, ଆପେଂ ଇନେସ୍‌ପା ହାତାକାର୍‌ ମାନାୟାର୍ତି ନିପ ହାଲୁପ୍‍ । ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ ଆପେ ବଲ୍‌ ହିିଜ଼ି ମୁଡ଼୍‌ ଦୁତତିଂ କାଟ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ମରି ବାଜା ହୁଦାଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଦ୍‍ନାନ୍‍, ହେବେତାଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ହାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌; ୧୭ ପାଚେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ବାକି ମାନାସ୍, ମାପ୍ରୁତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେଟ୍‌ ଆଦେଂ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ହୁକେ ବାଦାଡ଼୍‍ତ ୱାରି ପୁର୍ତିତ ଜୁଦ୍‍ନାସ୍; ଇ ଲାକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ମାପ୍ରୁତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାସ୍ । ୧୮ ଲାଗିଂ ଇ ୱିଜ଼ାର୍‌ ବଚନ୍‌ ହୁଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।