ମା କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମା କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ମାପ୍ରୁତି କାତା ମି ବିତ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ଲାକେ, ହେ ଲାକେ ନିତ୍ରେ ବେଗି ମେଙ୍ଗ୍‍ଜି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାନାଦେର୍‌, ୨ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବାବି କିୱି ଲକୁ ଆରି ଚାପ୍କାର୍‍ତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାସ୍‍, ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ପାର୍ତି ହିଲୁତ୍‌ ।
୩ ମତର୍‌ ମାପ୍ରୁ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‌ କିଜ଼ି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୪ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ବଲ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କିନାଦେରା ଆରି କିନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ମି ବିତ୍ରେ ମାପ୍ରୁତାକେ ମା ବାର୍ସି ।
୫ ଆରେ ମାପ୍ରୁ ମି ମାନ୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି ସାସ୍‍ଲାକେ ହାଜ଼ିତ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କିୟ୍‍କିଏନ୍ ।
ୱିଜ଼ାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା
୬ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ଦ ଆପେଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାପା, ଇମ୍‍ଣାକାର୍‍ପା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ମା ତାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାତି ହିକ୍ୟା ଇସାପ୍‍ରେ ଚିନ୍ତା କିୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ସିୟା ଚିନ୍ତା କିନାନ୍‌, ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ବିନେ କିୟାଟ୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେସ୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ପାଚେହାଲ୍‍ଜି ମିଦାଂ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ପୁନାଦେରା; ଲାଗିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଆଡ଼୍‌ସିୟା ଚିନ୍ତା କିୱାଦାଂ ମାଚାପ୍‍, ୮ କି ମଲ୍‍ହିଲ୍‍ୱାଦାଂ ଇନେର୍‌ତି ଆରାଣ୍‌ ତିନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାପ୍‍ ଲାଗିଂ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ତି ବଜ୍‍ଲାକେ ଆୱିକାଜିଂ ବେସିକସ୍ଟ ଆରି ଦୁକ୍‌ ହୁଦାଂ ୱେଡ଼ାନାଣା କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‍; ୯ ମି ତାଙ୍ଗ୍ ଅଲପ୍‍ ଅନାକା ଜେ ମା ଆଦିକାର୍‌ ହିଲୁତ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ପାଚେ ୱାଡୁ; ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ମି ଲାଗେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ଚଚ୍‍ଚେଦେଂ କାଜିଂ ହେ ଲାକେ କିତାପ୍ । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ମି ଲାହାଂ ମାନିହିଂ ନେ ଆପେଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବଲ୍‌ ହିତ୍‍ତାପ୍, “ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‍ ପା କାମେନ୍‍ ।
୧୧ ଲାଗିଂ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଆଡ଼୍‌ସାୟ୍‌ ଚିନ୍ତା କିନାରା ଆରି ଇମ୍‌ଣାକା କାମାୟ୍‌ ଦୁକ୍‌ହିନାକା ବିପ୍ତି ଆନାରା ଇଞ୍ଜି ଆପେଂ ୱେନାପା । ୧୨ ଇ ବାନି ମାନାୟାରିଂ ସୁସ୍ତା ବାବ୍ରେ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଆରାଣ୍‌ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ଦ ବଲ୍‌ ଆରି ଗୱାରି ଚେତ୍‌ନା ହିଦ୍‌ନାପା ।
୧୩ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ହାତ୍‌ପା କାମାୟ୍‌ କିନିତାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାହ୍‌ମାଟ୍‌ । ୧୪ ଆରେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇନେର୍‌ ଇ ଚିଟିତ ଲେକିକିତି ମା କାବୁର୍‌ ମାନିକିଉନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲଗାଂ ଚିନି କିଜ଼ି ଇଟାଟ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଲାଜ୍‌ କୁଗାନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାମାଟ୍‌; ୧୫ ଆତିସ୍‌ପା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିମାଟ୍‌, ମତର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଜ଼ି ଚେତ୍‌ନା ହିୟାଟ୍‌ ।”
ହାରିହାରା କାତା
୧୬ ସୁସ୍ତାହିଦ୍‌ନି ମାପ୍ରୁ ନିଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ଆରି ସବୁ ବାନି ସୁସ୍ତା ହିଦେନ୍‌ । ମାପ୍ରୁ ମି ୱିଜ଼ାଦେରିଂ ଆୟେତ୍‌ ।
୧୭ ଆନ୍‌ “ପାଉଲ୍‌ ନା ନିଜେ କେଇଦ ଲେକିକିଜ଼ି ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା; ୱିଜ଼ୁ ଚିଟିତ ଇଦାଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ, ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଲେକିକିତାଂନା ।
୧୮ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୟା ମି ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ଲାହାଂ ଆଏତ୍‌ ।”