ଜିସୁ ମସାତାଂ ଗାଜାକାନ୍‌
୧ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାର୍ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଲାଗିଂ, ହେୱାନ୍‌ ସାର୍ଗେନି କୁକ୍ୟାତିତ ମେହାଜ଼ି ପୁଇପୁୟା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ମା ପାର୍ତିନି ଇସାବ୍‌ରେ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଆରି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଜିସୁତି ବିସ୍ରେ ଏତୁ କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌; ୨ ମସା ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଲ୍‌ ବିତ୍ରେ ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ଜିସୁ ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ବାଚିକିତି ମୁଣିକା କାଜିଂ ପାର୍ତି ମାଚାନ୍‌ । ୩ ଇଲ୍‌ ବାଟା ଇଲ୍‌ନି ରଚ୍‌ଚି ମୁଣିକା ଇନେସ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ୱାରିକିୟା ଆନାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ମସାତି ବାଟା ଜିସୁଂ ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଜଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଗାଣା କିୟାତାନ୍ନା । ୪ ଲାଗିଂ ଜାଣ୍‌କେ ଇଲ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ପା କି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁତି ହୁଦାଂ ରଚ୍‌ଚାକା, ମତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜେ ରଚ୍‌ଚିମୁଣିକା, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ । ୫ ହେବାକାର୍‌ୟା ବାବ୍ରେ ପାଚେ ଇଚି ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନି କାଜିଂ ମସା ହେୱାନ୍ତି ଇଲ୍‌ ପା ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଲାକେ ହାତ୍‌ପାରଚେ ପାର୍ତି ମାଚାନ୍‌ । ଆରି ହେୱାନ୍ତି କାମାୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ପାଚେନି ଦିନ୍ତ ୱେଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ୬ ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଜ଼ି ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଲ୍‌ ଜପି ମାଜ଼ି ଲାକେ ପାର୍ତି ଲାକେ; ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମାଦାଂ ସାସ୍‌ ଆରେ ଗରବ୍‌ନି କାରଣ୍‌ ଜେ ମା ବାର୍ସି, ହେଦାଂ ଆଟ୍‌ୱା ବାବ୍ରେ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ଆସ୍ତି ଇଡ଼୍‌ନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତ ହେୱାନ୍ତି ଇଲ୍‌ ଲାକେ ଆନାସ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନାୟାର୍ତି କାଜିଂ ଜମ୍‌ନାକା
୭ ଲାଗିଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାନ୍‌,
ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ “ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାତା ୱେନାଦେର୍,”
୮ ଇନେସ୍‌ ରିସା କିୟ୍‌କିନି ବାହାତ ଆରି ବାଟାତ ପରିକ୍ୟା ନାଜିଂ ଗିଟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌,
ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ଆଟ୍‌ୱା କିମାଟ୍‌;
୯ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାନ୍‌, ହେ ବାଟାତ ମି ଆବା ଲାତ୍ରାର୍ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତି ଆରି କାମାୟ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌,
ଆରେ ରିକଡ଼ି ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ମା କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ।
୧୦ ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ଇ ବଁସ୍‌ କାଜିଂ ରିସା ଆଜ଼ି ଇଚାପ୍‌,
ହେୱାର୍‌ ନିତ୍ରେ ମାନ୍ତ ବୁଲ୍‌କା ଆତାର୍ଣ୍ଣା,
ହେୱାର୍‌ ମା ହାଜ଼ି ସବୁ ପୁନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ।
୧୧ ଆନ୍‌ ରିସାତ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌,
ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଦେସ୍‌ତ
ହେୱାରିଂ ଜମ୍‌ଦେଂ ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ହେ ଦେସ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ ମୁଡ଼େ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ ।
୧୨ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଜାଗ୍ରତ୍‌ଆଡ, ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ତି ୱାସ୍କି ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ ଆରି ପାର୍ତିକିୱାକାତ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ଦେହା ଆମାଟ୍‌ । ୧୩ ମତର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପାପ୍‌ନି ଟକାୟ୍‌ ହୁଦାଂ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ମାନ୍ ଆତିସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌” ପାଗ୍ରା ମାନୁ ମାନୁ ସବୁ ଦିନ୍‌ ହାରି ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆରମ୍‌ତାଂ ମାଦାଂ ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତି ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ଜଦି ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା କିଜ଼ି ଆସ୍ତି ଇଡ଼୍‌ନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ମେହାଜ଼ି ମାନାସ୍‌ ।
୧୫ ଏ ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଜାଗ୍ରତ୍‌, ମି “ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ ଆରି ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ଦେହା ଆମାଟ୍‌ ।”
୧୬ ୱାଟିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାବୁର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ରିସା ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିତାର୍‌ ? ମସାତି ହୁଦାଂ ମିସର୍‌ ଦେସ୍‌ତାଂ ଇନେର୍‌ ହସି ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଇନାକା ହେୱାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୧୭ ଆରେ ଇନେର୍‌ତି ଜପି ରିକଡ଼ି ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ? ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାପ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍ତି ମାଡ଼୍‌ ବାଟାତ ଆର୍ଜି ମାଚାତ୍‌, ଇନାକା ହେୱାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୧୮ ଇସ୍ୱର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ଜେ, ହେୱାର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଜମ୍‌ନିତ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଅମାନ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାରିଂ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଜେ, “ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଣ୍‌ଗୁର୍ ?” ୧୯ ଲାଗିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍ ଜେ, ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ କିଣାନ୍‌ ଦେସ୍‌ତ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌ ।