ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାନ୍ ପାଦ୍‌
୧ ଇ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ସାଲେମ୍‌ନି ରାଜା ଆରି ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଆରି ତା ହାଙ୍ଗ୍‌ୱାରି ଚାରି ଜାଣ୍‌ ରାଜାରିଂ ଅସ୍ତି ମାସ୍‌ଦି ହାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଲାହାଂ ବେଟ୍‌ ଆଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ୨ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ପା ହେୱାନିଂ ୱିଜ଼ୁ ଜୁଜ୍‌ନି ଦାନ୍‌ତାଂ ଦସ୍‌ବାଗ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ବିଡ଼ାୟ୍‌ କିତିସ୍‌ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ଇୱାନ୍ତି ତର୍‌ନି ଅରତ୍‌ “ଦାର୍ମି ରାଜା,” ସାଲେମତି ରାଜା, ଇଚିସ୍‌, “ସୁସ୍ତା ରାଜା ।” ୩ ମଲକିସାଦକ୍‌ତି ଆବା କି ଆୟା କି ବଁସ୍‍ତ କି ଆଇଁସ୍ ଆରମ୍‌ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ନି ୱିଜ଼୍‌ନାକା ମୁଡ଼େ ଜାଣା ଆକାୟ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ଲାକେ କିୟାଆଜ଼ି ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାତାନ୍ନା ।
୪ ଲାଗିଂ ବାବି କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇ ମୁଣିକା ଇନେସ୍‌ତିଂ ଗାଜାକାନ୍‌ । ଆବା ଲାତ୍ରା କାଜିଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ହେୱାନିଂ ୱିଜ଼ୁତିଂ ହାର୍ଦି ଚର୍‌ କିତି ଦନ୍‌ ପା ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୫ ଲେବିର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ପାଦ୍‌ ପାୟାନାର୍, ହେୱାର୍‌ ମସାତି ବିଦି ଇସାପ୍ରେ ଲକାର୍‌ତାଂ ଇଚିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଟଣ୍ଡାର୍‌ତାଂ ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ଅଦେଂ ବଲ୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ନେତେର୍‌ତ ଜଲମ୍‌ ଆତିସ୍‌ ପା ହେୱାର୍‌ତାଂ ଇଦାଂ ଇଡ଼୍‌ନାର୍‌, ୬ ମାତର୍‌ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ଲେବି ଲାତ୍ରାନି ହିଲିତିସ୍‌ ପା, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତାଂ ର ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ଅଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୭ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟାନି ମାନାୟ୍‌ତାଂ ଏଚେକ୍‌ ଗାଜାକାନ୍ ଇବେ ପାର୍ତି କିୱାତାଂ । ୮ ର ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ଇଟ୍‌ନାକା ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ହାନି ମାନାୟାର୍‌ ମାତର୍‌ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ସାକି ହିନାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତାଂ ଗାଜାକାନ୍‌ ଇନେକିଦେଂକି ସାସ୍‌ତର୍‌ ଇସାପ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିତାନ୍‌ । ୯ ଆରେ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହାଚିସ୍ ଇମ୍‌ଣି ଲେବି ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ଅନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ହିତାର୍ଣ୍ଣା; ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ଲାହାଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ବେଟ୍‌ ଆନି ଲେବି ଜଲମ୍‌ ଆୱାଦାଂ ହେୱାନ୍ତି ୱାକ୍ତ ମାଚାନ୍‌ ।
୧୧ ଇ ଲେବିୟର୍‌ତି ମାପ୍ରୁହେବା କିନାକାନ୍‌ତି ପିସ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଜାତିତିଂ ତା ବିଦି ହିୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଲେବିୟର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ଜଦି କୁଲାସ୍‌ ଆତାତ୍ମା, ତେବେ ହାରଣ୍‌ତି ମାଜ଼ି ଇ ଲେବିୟ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାରିଂ ପିସ୍ତି, ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ମାଜ଼ି ଲାକେ ବିନ୍‌ ର ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌ନି ଲଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁହେବାକିନି କାମାୟ୍‌ ଜଦି ବାଦ୍‌ଲା ଆନାତ୍‌, ୱାଟିଂ ମସାତି ବିଦି ପା ବାଦ୍‌ଲା ଆନାତ୍‌ । ୧୩ ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଇନ୍ୟାତିସ୍, ହେୱାନ୍‌ ବିନେନି ରୱାନ୍‌ କୁଟୁମ୍‌ନି ଲଗୁ, ଇମ୍‌ଣି କୁଟୁମ୍‌ନି ଇନେର୍‌ ଗାର୍‌ଣିନି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇଦାଂ ପୁନ୍ୟାନାତ୍ ଜେ, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିହୁଦା କୁଟୁମ୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇମ୍‌ଣି କୁଟୁମ୍‌ନି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ମସା ଇନାକା ଇନ୍‌ୱାତାନ୍ନା ।
ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ଲାକେ ରୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌
୧୫ ଆରେ ଇଦାଂ ଇବେ ପା ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ପୁନ୍ୟାନାତା, ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ଲାକେ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ୧୬ ହେୱାନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ମସାତି ବିଦି ବଲ୍‌ ଇସାପ୍‌ରେ ବାଚିକିୟାୱାଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ସାକ୍ତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ବାଚି କିଆତାନ୍ନା । ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଇ ସାକି ହିଆନାତ୍‌, “ଏନ୍‌ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ମୁଣିକା ଲାକେ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ନି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆନାୟ୍‌ ।” ୧୮ ଇବେ ର ପାକ୍ୟାତ ଆଗେନି ବଲ୍‌ ନାଦାର୍‌ ଆରି ଲେମ୍‌ୱିତିଲେ ହେଦାଂ ବୁଡା ଆତାତ୍‌ ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ବିଦି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ବାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ନିଜେନି ବାର୍ସି ହଟାତ୍‌ନା, ତାହୁଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାୟ୍‌ ଆନାସ୍‌ ।
୨୦ ଆଦିକ୍‌ତାଂ ମା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ପା ମାନାତ୍‌ । ହାରଣ୍‌ ଆରେ ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ବାନି ପିସ୍ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ତ ଆୱାତାତ୍ ୨୧ ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଇଦାଂ ଇଚାନ୍ନା,
“ମାପ୍ରୁ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ମାନ୍ତଏତ୍‌ କିଉନ୍‌,
ଏନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ନି ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାୟ୍‌, ଆନାୟ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା ।”
୨୨ ଇ ପାର୍ମାଣ୍‌ କାଜିଂ ଜିସୁ ର ମୁଡ଼୍‌ଦାକା ନିୟମ୍‌ ହାତ୍‌ପାନେ ହିନାନ୍‌ ।
୨୩ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ ବିନ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ତ ଜବର୍ତ ବାଚିକିୟା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ଇନାକିଦେଂକି ହାକି ହେୱାରିଂ ନିତ୍ରେ ଜିଦେଂ ହିୱାତାତ୍, ୨୪ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ଜିବୁନ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ପାଦ୍‌ତ ବିନେ ଇନେର୍‌ ବାଚି କିୟାଦେଂ ପର୍‌ସନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୨୫ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗେ ଆନାର୍‌, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁରଚେ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଂ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ନିତ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ନିକାନ୍ ।
୨୬ ଇନାକିଦେଂକି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ମା ପାକ୍ୟାତ ହାର୍ଦାକାନ୍, ଇନେନ୍‌କି ପୁଇପୁୟା, ଦସ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍, ପ୍ରାଲ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍, ପାପିର୍‌ତାଂ ବିନେ, ଆରେ ଆକାସିଂ ଜପି ଉଚ୍‌ନିକାନ୍‌ । ୨୭ ହେ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଲାକେ ଦିନ୍‌କେ ପର୍ତୁମ୍‌ତ ଜାର୍‌ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଆରି ପାଚେ ଲକାର୍‌ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ପୁଜାକିନାକା ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ରଞ୍ଜେ ମାଡ୍‌ ଇଦାଂ କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୨୮ ଲାଗିଂ ମସାତି ବିଦି ନାଦାର୍‌ନିକା ମାନୟାରିଂ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ପାଦ୍‌ତ ବାଚି କିତାନ୍‌, ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ମାଣ୍‌କାତା ବିଦି ପାଚେ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ବାର୍ତି ପାୟାତି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିନାତ୍‌ ।