ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବିଚାର୍‌
୧ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ କିମାଟ୍ । ୨ ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ହନା ୱାତୁସ୍‌ ଆରି ଜିଲ୍‍ମାଲ୍‍ ଆଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍‌ କି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‍ପିସ୍ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ମି କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ୱାତିସ୍, ଆରେ ରୱାନ୍ ଅର୍କିତ୍‌ ଲଗୁ କାନ୍‍ଞ୍ଚି ଆଙ୍ଗି ଉସ୍‍ପିସ୍ ୱାତିସ୍‌, ୩ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଲ୍‍ମିଲ୍ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‍ପିତି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମର୍ଜଦା କିଜ଼ି ଇନାଟ୍‌, “ଇବେ ହାର୍ଦି ବାହାତ କୁଚେନ୍‌, ଆରେ ଅର୍କିତ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଇନାଟ୍‌, ହେବେ ନିଲା, କି ତାରେନ୍‌ କୁଚେନ୍‌,” ୪ ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଜାର୍ ଜାର୍ ବିତ୍ରେ ହାରୁଗାଜା ଇଡ଼୍‌ଜି ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ ବେବାର୍‌ ଆରି ବାନ୍ୟା ବାବ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିନାଦେରା ।
୫ ଏ ନା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ୱେନାଟ୍, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାକା ଇ ପୁର୍ତିତ ନଂଜର୍‍ତ ଅର୍କିତ୍‌ ଲକୁରିଂ ପାର୍ତି ଲାକେ ଦନ୍‍ତ ମାଜାନ୍‌ ଆଦେଂ ବାଚି କିୱାତାନ୍‌ନା କି, ଆରେ ଜାର୍‌ ଜିଉନନାକାରିଂ ଇମ୍‌ଣି ରାଜି ହିନାନ୍‌ ହେବେନି ଆଦିକାର୍‌ ଆନି କାଜିଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ ହିତାନ୍ନା, ହେବେନି ଆଦିକାର୍‌ ହିଦେଂ କାଜିଂ ବାଚି କିୱାତାନ୍ନା ? ୬ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅର୍କିତ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଜିଉନଉଦେରା । ମାଜାନିଂ ଇନାକା ମି କାଜିଂ ଇନସ୍ତା କିଦୁର୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ବାହାତ ଜେଲ୍‍ଜି ଅଦୁର୍ ? ୭ ଇମ୍‌ଣି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‍ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଡାକ୍‌ପୁଟା, ହେୱାର୍‌ ଇନାକା ହେ ତର୍‌ଦ ନିନ୍ଦା କିଉର୍ ?
୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍ ପାଡ଼୍‍ହାଲୁଗାଂ ୱାସ୍କିଲାକେ ଜିଉନୱାଟ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇ ରାଜାତି ବିଦି ଜଦି ହାତ୍‍ପା କାମାୟ୍‌ ପାଲି କିନାଦେରା, “ତା ଆତିସ୍‌ ଏପ୍‌ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାଦେରା ।” ୯ ମାତର୍‌ ଜଦି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ କିନାଦେରା, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ କିନାଦେରା, ଆରେ ହେ ମସାତି ବିଦି ହୁଦାଂ ଦସି ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‍ ଆନାଦେର୍‌ । ୧୦ ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ମସାତି ବିଦି ପାଲି କିଜ଼ି କେବଲ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆସ୍ତାର୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ ୱିଜ଼ୁ ମସାତି ବିଦି ଉଡ଼ାନି ଦସ୍‍ତ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାନାନ୍ । ୧୧ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ଦାରି କିମାଟ୍ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଞ୍ଚାର୍, “ହେୱାନ୍‌ ପା ନାର୍ଦିଂଅହ୍‌ମାଟ୍ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌,” ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଦାରି କିୱାଦାଂ ନାର୍ଦିଂ ଅହ୍‍ନାଦେର୍, ତେବେ ମସାତି ବିଦି ଉଡ଼ାନାକାଦେର୍ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ୧୨ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ଦିନ୍‌ ବିଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଆନାଦେର୍‌ ଇଦାଂ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ହେ ଲାକେ କାତା ଇନାଟ୍‌ ଆରି କାମାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୧୩ ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ବିନ୍‌ନିକାନିଂ ଦୟା କିଉନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଦୟା କିଉନ୍‌, ନିୟାଁୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ ଜପି ଦୟାନେ ଜିଣା ଆନାନ୍‌ ।
ପାର୍ତି ଆରି କାମାୟ୍‌
୧୪ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଜଦି ଇନେର୍‌ ନା ପାର୍ତି ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ତା କାମାୟ୍‌ ମାନୁତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍ତି ଇନା ଲାବ୍‌ ? ଇ ଲାକେ ପାର୍ତି ଇନାକା ଇନେରିଂ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ କି ? ୧୫ ଜଦି ରୱାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କି ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଆରି ଦିନ୍‌କେନି ନାସ୍‌କି ଆନାତ୍‌, ୧୬ ଆରେ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଲଡ଼ାନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ବିର୍‌କୁଲ୍‌ ହିୱାଦାଂ ଇନାନ୍‌, “ବିୱାହିଙ୍ଗ୍‌ ମାନା ଆରି ପାନ୍‌ଜି ସୁସ୍ତା କିଜ଼ି ହାଲା,” ଲାଗିଂ ହେବେ ଇନା ଲାବ୍‌ ? ୧୭ ହେ ଲାକେ ପା ପାର୍ତି, କାମାୟ୍‌ ପିସ୍ତି ନିଜେ ପାର୍ତିତ ହାକି ।
୧୮ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ପା ଇନାର୍‌ ରୱାନ୍ତି ପାର୍ତି ମାନାତ୍‌, “ଆରେ ବିନ୍‌ ନିକାର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ମାନାତ୍‌, କାମାୟ୍‌ ପାଚେ ମି ପାର୍ତି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାଟ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ କାରୁମ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନା ପାର୍ତି ଚଚ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।” ୧୯ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ରକାନ୍‌ ମାତର୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେରା ଜେ ହାର୍‌ କାତା, ପୁଦାଙ୍ଗ୍‌ ପା ପାର୍ତି କିଜ଼ି ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ତ୍ରିଗ୍‌ଜି ହାନିକ୍‌ । ୨୦ ମାତର୍‌ ଏ ନିର୍‌ବୁଦିୟା ମାନାୟ୍‌ କାମାୟ୍‌ ପିସ୍ତି ପାର୍ତି ଜେ ପଲ୍ୟା, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନ୍‌ୱାତାୟ୍‌ନା ? ୨୧ ମା ଆବା ଲାତ୍ରା ଅବ୍ରାହାମ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଇନେସ୍‌ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ? ହେୱାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଦାର୍ମି ଇନ୍ୟା ଆତାନ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ତା ମାଜ଼ି ଇସ୍‌ହାକ୍‌ତିଂ ଗାର୍‌ଣି ଜପି ପୁଜା କିତାନ୍‌ । ୨୨ ଇନାକା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜା ଆଉଦେରା ? ଜେ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ପାର୍ତିନି ତା କାମାୟ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ଆରେ କାମାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି ବାର୍ତି ମାଚାତ୍‌ । ୨୩ ହେବେତାଂ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଇ ବଚନ୍‌ ପୁରା ଆତାତ୍‌, “ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ ପାର୍ତି କିତାନ୍‌ । ଆରେ ତା କଚଣ୍‌ତ ହେଦାଂ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ଗାଣାକିୟାନାତ୍‌,” ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟାତାନ୍‌ । ୨୪ କେବଲ୍‌ ପାର୍ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ଗାଣାକିୟାୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଜେ ଇନେର୍‌ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ଗାଣାକିୟାନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାଦେରା ।
୨୫ ହେ ଲାକେ ପା ରାହାବ୍‌ ପାଦ୍‌ରା ଡ଼ୁକ୍‌ତି ଚର୍‌କୁକାଂ ହେବା କିଜ଼ି ବିନ୍‌ ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ପକ୍‌ତିଲେ ଇନାକା କାମାୟ୍‌ ହୁଦାଂ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିୟାୱାତାନ୍‌ ?
୨୬ ଇନେକିଦେଂକି ଜିବୁନ୍‌ ପିସ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାକି, ହେ ଲାକେ କାମାୟ୍‌ ପିସ୍ତି ପାର୍ତି ପା ହାକି ।