ମାଜାନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଚେତ୍‌ନା
୧ ନଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଏ ହାଉକାରିଂ, ମି ୱାନି ଦୁକ୍‌ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ ଆଡ । ୨  ମି ଦାନ୍‌ ୱିସ୍‌ଦି ୱାତାତେ, ମି ହେନ୍ଦ୍ରା ଲିମ୍‌ ଚିଚାତେ, ୩ ଆରେ ମି ହନା ଆରେ ରୁପା ପ୍ରାଲ୍‌ ଆସ୍ତାତେ; ହେବେତାଂ ପ୍ରାଲ୍‌ ମି ବିରୁତ୍‌ତ ସାକି ହିନାସ୍ ଆରି ନାଣି ଲାକେ ମି ଜେଇ ତିଞ୍ଜ୍‌ନାତ୍‍ । ଇ ୱିସ୍ତି ଦିନ୍‍ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଇସ୍‍ପାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ! ୪ ୱେନାଟ୍‌ ମି ବାଡ଼୍‌ଦ ତାସ୍‌ ତ୍ରେଜ଼୍‍ନାକାରିଂ ବୁତିଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ହିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ହେୱାର୍‌ତି ଏପ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମୁଡ଼୍‌ ହିଦ୍‍ୱାତାଙ୍ଗ୍‍ନା ହେଦାଂ ବିଲ୍‌କିଆନାରା, ଆରେ ତାସ୍‌ ତ୍ରେଜ଼୍‌ନାକାର୍‍ତି ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ ଦାନ୍‌ ୱିଜ଼େତିଂ ପୁନି ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱେଚାନ୍ନା । ୫ ଇ ଜଗତ୍‌ତ ମି ଜିବୁନ୍‌ ଦାର୍ଜାତ ବଗ୍‌ କିନାଦେରା ହାନି ଦିନ୍ତିନି ପସୁ ଲାକେ ଏପ୍‌ ମାନ୍ତ ଦୁମା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦାର୍ମିଙ୍ଗ୍ ଦସ୍‌ହିୱି ଲଗାଂ ଦସ୍‌ଆହି କିଜ଼ି ଟୁଟାଦେର୍ଣ୍ଣା; ହେୱାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦସ୍‌ କିଦୁୱାତାର୍ଣ୍ଣା ।
ସାସ୍‌ ଆସ୍ତି ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌
୭ ଇଚିସ୍‌, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ମାପ୍ରୁତି ୱାନି ପାତେକ୍‌ ସାସ୍ ଆସ୍ତି ମାନାଟ୍ । ହୁଡ଼ାଟ୍‌ କାମ୍‌ଲିୟା ମେଦ୍‌ନିତ ଦାମ୍‍କିୟା ପାଡ଼୍‌ ଗାଟାଆନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍ ଆଜ଼ି ଆଗେ ଆରି ୱିଜ଼୍‌ନି ବାର୍‌ହା ଆୱି ପାତେକ୍‌ କାସି ମାନାନ୍‌ । ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ସାସ୍ ଆଜ଼ି ଜାର୍ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କି ସୁସ୍ତା କିୟାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁତି ୱାନିଦିନ୍ ଲାଗାଂ ।
୯ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ବିରୁତ୍‌ତ ଗାଣ୍‍ଜୁ କିମାଟ୍, ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ବିଚାର୍‌କିନାକାନ୍‌ ଦୁୱେର୍‌ ଲାଗାଂ ନିଲ୍‌ତାନ୍ନା । ୧୦ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦାଂ କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍, ହେୱାରିଂ ଏତ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ଦୁକ୍‌ ବଗ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ସାସ୍‌ ଆରି ହୁଦାର୍‌ ଆତିଲେ ହେୱାର୍‌ ମିଦାଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନାର୍‌ । ୧୧ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଦାର୍ମି ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ଦନ୍ୟ ଇଞ୍ଜି ଇନାସ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁବତି ଦାର୍ମି ବିସ୍ରେ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଆରେ ମାପ୍ରୁତି ୱିସ୍ତି କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ଜେ, ହେୱେନ୍ କାର୍ମାତାଙ୍ଗ୍ ବାର୍ତି ଆରି ୱାରିନିକାନ୍ ଆନାନ୍‌ ।
୧୨ ଲାଗିଂ, ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ପାର୍ମାଣ୍‌ କିମାଟ୍‌ ସାର୍ଗେନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆଏତ୍‌ କି ପୁର୍ତିନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆଏତ୍‌, ବିନ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ଅଜ଼ି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆଏତ୍‌; ମାତର୍‌ ମିଦାଂ “ଆଁ” କାତା ଆଁ ଆଏତ୍‌, “ଆକାୟ୍‌” କାତା ଆକାୟ୍‌ ଆଏତ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‍ତ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆମାଟ୍‌ ।
୧୩ ମି ବିତ୍ରେ ଇନାକା ଇନେର୍‌ କସ୍ଟ ବଗି କିନାନା ? ହେୱେନ୍ ପାର୍ତାନା କିଏନ୍‌ । ଇନେର୍‌ ଇନାକା ୱାରିନିକାନ୍ ଆନାନ୍‌ ? ହେୱେନ୍ ୱାରିନିକା କେର୍‌କଣ୍‌ କେରେନ୍ । ୧୪  ମି ବିତ୍ରେ ଇନାକା ଇନେର୍‌ ବେମାର୍‌ ? ହେୱେନ୍ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ପ୍ରାଚିନାରିଙ୍ଗ୍ କୁକ୍‌ଚି; ହେୱାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‍ଦାଂ ଚିକାଣ୍‌ କାସ୍‌ଦି ତା କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତାନା କିୟେର୍‌ । ୧୫ ପାର୍ତିମେହା ପାର୍ତାନା ହେ ବେମାର୍‍ନିକାନିଙ୍ଗ୍ ରାକ୍ୟା କିନାତ୍‌, ଆରେ ମାପ୍ରୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‍ନାତ୍‌; ଆରେ ଜଦି ହେୱେନ୍ ପାପ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ କେମା ହିଆନାତ୍‌ । ୧୬ ଲାଗିଂ, ହାରି ଲଗାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‍ତି ପାପ୍‌ ଏତୁକିୟାଟ୍, ଆରେ ଉଜ୍ ଆନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ହାରି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ । ଦାର୍ମି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ସାକ୍ତି ପାର୍ତାନା ଆଦିକ୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ଲାଗାଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦାନାତ୍‌ । ୧୭ ଏଲିୟ ମା ଲାକେ ସୁକ୍‌ ଦୁକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍; ବାର୍‌ହା ଆୱି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ ର ମାନ୍ତ ପାର୍ତାନା କିତାନ୍, ଆରେ ତିନି ବାର୍ହୁ ଚ ମାସ୍ ପାତେକ୍‌ ପୁର୍ତିତ ବାର୍‌ହା ଆୱାତାତ୍; ୧୮ ହେୱେନ୍ ଆରେରଗ ପାର୍ତାନା କିତିଲେ ବାଦାଡ଼୍‌ତାଂ ବାର୍‌ହା ଆତାତ୍‌, ଆରେ ପୁର୍ତିତ ଆରେରଗ ପାଡ଼୍‌ ଉବ୍‍ଜା ଆତାତ୍‌ ।
୧୯ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ମି ବିତ୍ରେ ଜଦି ଇନେର୍‌ ହାତ୍‌ପା ହାଜ଼ିତାଙ୍ଗ୍ ବାଣାନାନ୍, ଆରେ ଇନେର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ତାହିୱାନାନ୍, ୨୦  ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ପାପିଙ୍ଗ୍ ବାନିୟା ହାଜ଼ିଦାଙ୍ଗ୍ ତାହିୱାନାନ୍, ହେୱେନ୍ ଜେ ତା ୱାସ୍କିତିଂ ହାକିତାଂ ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌ ଆରି ବେସି ପାପ୍ କେମା ଆନାତ୍‌ ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍ ।
୫:୨ ୫:୨ ମାତିଉ ୬:୧୯. ୫:୧୪ ୫:୧୪ ମାର୍କ ୬:୧୩. ୫:୨୦ ୫:୨୦ ୧ ପିତର୍‌ ୪:୮.