୧୪
ଇସ୍ୱର୍‌ ନେ ହାଜ଼ି
୧ “ମି ମାନ୍‌ ବିଲ୍‌କି ଆମେତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌, ନା ତାକେ ପା ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ।” ୨ ନା ଆବାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ଜବର୍‌ ବାହାଂ ମାନିଂ; ଜଦି ହଲ୍‍ୱିତିସ୍‍, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଂମା, ଆନ୍‌ ମି କାଜିଂ ବାହା ଜାଲ୍‌ଦି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାଙ୍ଗା; ୩ ଆରେ, ଆନ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମି କାଜିଂ ବାହା ଜାଲ୍‌ଦି କିତିସ୍‌ ଆରେ ରଗ ୱାନାଙ୍ଗ୍, ଆରେ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ମାନାଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ହେ ବାହାତ ମାନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ତାକେ ଅଜ଼ି ହାଞ୍ଜ୍‌ନାଂ । ୪ ଆରେ, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାନାଙ୍ଗା, ହେ ହାଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ।
୫ ତମା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ଏନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାନାୟା, ହେଦାଂ ଆପେଂ ପୁନୁପ୍‌; ହାଜ଼ି ଇନେସ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାପ୍‌ ?”
୬ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହାଜ଼ି, ହାତ୍‌ପା ଆରି ଜିବୁନ୍‌; ନା ହିଜ଼ି ହାଲ୍‍ୱିତିସ୍ ଇନେର୍‌ ଆବା ତାକେ ହାଲୁନ୍ । ୭ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜିମାଞ୍ଚିସ୍, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ଆବାଂ ପା ପୁଚାଦେର୍ମା; ନଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେରା ଆରି ତାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
୮ ପିଲିପ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆବାଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆୟିକିଦା, ହେଦାଂ ମା କାଜିଂ ସାରି ।”
୯ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପିଲିପ୍‌, ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ହୁଦାଂ ମାନାଙ୍ଗା, ଆରେ ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜୁୱାତାଦେର୍ ? ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦାତାର୍‍ନା, ହେୱାନ୍‌ ଆବାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ନା; ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆବାଂ ଚଚିକିଦା ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାଦେରା ?
୧୦ ଆନ୍‌ ଜେ ଆବା ତାକେ ମାନାଂ ଆରି ଆବା ନା ତାକେ ମାନାନ୍‌, ଇ କାତା ଇନାକା ପାର୍ତି କିଉଦେରା ? ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବଚନ୍‌ ଇନାତ୍‌,” ହେ ସବୁ ନା ଜାର୍‌ତାଂ ଇନୁଙ୍ଗ୍, “ମାତର୍‌ ଆବା ନା ତାକେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାନା । ୧୧ ଆନ୍‌ ଜେ ଆବା ତାକେ ମାନାଂ ଆରି ଆବା ଜେ ନା ତାକେ ମାନାନ୍‌, ନା ଇ କାତା ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌, ଆୱିତିସ୍‌ ନା କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ । ୧୨ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନା ତାକେ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ହେୱାନ୍‌ ପା ହେ ସବୁ କିନାନ୍‌, ଆରେ ହେ ସବୁ ବାଟା ଆଦିକ୍‌ ଗାଜା କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଆବା ତାକେ ହାନାଙ୍ଗା । ୧୩ ଆରେ, ଆବା ଇନେସ୍‌ ମାଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ଇନାକା ପା ଏନ୍ତିତିସ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଂ । ୧୪ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ଇନାକାପା ବିସ୍ରେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ହେଦାଂ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଦାନ୍‌ନି ବେଣ୍‍ହିନାକା
୧୫ “ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‍ନାଦେର୍, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ବଲ୍‌ ସବୁ ମାନିକିନାଦେର୍‌ । ୧୬ ଆରେ, ଆନ୍‌ ଆବାଂ ଗୱାରି କିନାଂ, ଆରେ ମି ହୁଦାଂ ସବୁ ଦାନ୍‌ ମାନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରକାନ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାକାନିଂ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ୧୭ ହେୱାନ୍‌ ଆନାନା ହାତ୍‌ପାନି ଜିବୁନ୍ତିଂ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ପୁର୍ତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ୍‌ଦେଂ ଆଡୁତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ପୁର୍ତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼ୁତ୍‌ କି ପୁନୁତ୍; ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମି ହୁକେ ମାନ୍‍ଗାନାନ୍‍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ମି ୱାସ୍କିତ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍ ।”
୧୮ “ଆନ୍‌ ହାଚି ପାଚେ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଟୁରା ହିମ୍‌ଣା କିଜ଼ି ପିସ୍ତି ହାଞ୍ଜୁଙ୍ଗ୍, ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ମାସ୍‌ଦି ୱାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୯ ଅଲପ୍‍ ମାତର୍‌ ସମୁ ମାନାତ୍‌, ପୁର୍ତି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ହୁଡ଼୍‍ଦୁତ୍‌; ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦାନାଦେର୍, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜିତାକାଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିତାକାଦେର୍ ମାନାଦେର୍‌ । ୨୦ ଆନ୍‌ ଜେ ନା ଆବା ତାକେ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ନା ତାକେ ଆରି ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ମାନାଂ, ଇଦାଂ ହେ ଦିନ୍‌ ୱାତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ।”
୨୧ “ଇନେର୍‌ ନା ବଲ୍‌ ସବୁ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନିକିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନଦ୍‌ନାନ୍‌, ନା ବାୱା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନନାନ୍, ଆରେ ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଜିଉ ନନାଂ ଆରି ତା ଲାଗାଂ ଜାର୍‌ତିଂ ହପ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୨ ଜିହୁଦା, ଇସ୍କାରିୟତିୟ ଜିହୁଦା ହିଲ୍‌ୱାତାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଆନାତ୍‌ ? ଜାର୍‌ତିଂ ପୁର୍ତି ତାକେ ୱେଚ୍‌ୟାୱାଦାଂ ମା ତାକେ ଇନେସ୍‌ ହପ୍‍ନାଦେର୍‌ ?”
୨୩ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଜଦି ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ମାନିକିନାନ୍, ଆରେ ନା ଆବା ହେୱାନିଂ ଜିଉ ନନାନ୍, ଆରେ ଆପେଂ ହେ କଚଣ୍‌ ୱାଜ଼ି ଆବା ଆରି ଆନ୍‌ ବାହା କିନାପ୍‌ । ୨୪ ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନଦୁନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ମାନିକିଉନ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନାଦେରା, ହେଦାଂ ନାଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ନା ପକ୍ତିତି ମୁଣିକା ଆବାତି ।”
୨୫ “ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ମିଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା । ୨୬ ହେ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‍ନାକାନ୍, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‍ତିଂ ବାୱା ନା ତର୍‌ଦ ପକ୍ତାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ଇଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ହେ ସବୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁକିୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୨୭ “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ନା ସୁସ୍ତା ହିଜ଼ି ହାନାଙ୍ଗା, ନା ଜାର୍‌ତି ସୁସ୍ତା ମିଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା; ପୁର୍ତି ଇନେସ୍‌କି ଦାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଦାନ୍‌ ହିଦୁଙ୍ଗା । ମି ମାନ୍‌ ଦୁକ୍‌ କି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମେତ୍‌ ।”
୨୮ “ଆନ୍‌ ଜେ ହାନାଙ୍ଗା ଆରି ମି ତାକେ ମାସ୍‌ଦି ୱାନାଙ୍ଗ୍‌, ନା ଇ କାତା ତ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଜ଼ି ମାନ୍‍ଞ୍ଚିସ୍, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ନା ଆବା କଚଣ୍‌ ହାନାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ୱାରି କିତାଦେର୍‌ମା, ଇନାକିଦେଂକି ବାୱା ନା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୨୯ ଆରେ, ହେଦାଂ ଗିଟାଆନି ସମୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେଦାଂ ଗିଟାଆନି ଆଗେ ଆନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଂନା । ୩୦ ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ସମୁ କାତାବାର୍ତା କିଦୁଙ୍ଗ୍, ଇନାକିଦେଂକି ପୁର୍ତିନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ୱାନାନା; ଆରେ, ନା ତାକେ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହିଲୁତ୍‌; ୩୧ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଜେ ବାୱାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନନାଂ ଆରି ବାୱାତି ବଲ୍‌ ଲାହାଂ କାମାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତି ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଦାତାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ଲାକେ ପୁଞ୍ଜ୍‌ନାତ୍‌ ।”
“ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବାହାତାଂ ହାନାସ୍ ।”