୧୭
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ପାର୍ତାନା
୧ ଜିସୁ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ସାର୍ଗେନିପ ଜପି ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଆବା, ସମୁ ଏକା ୱାତାତେ; ନି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିୟା, ଇନେସ୍‌ ମାଜ଼ି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାନା, ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଆଦିକାର୍‌ ହିତାୟ୍‌ନା, ହେୱେରିଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ହିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କେଇଦ ୱିଜ଼ୁ ବଜ୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ ହିତାଦେର୍‌ । ୩ ଆରେ, ରକାନ୍‌ ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ, ଏନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ମି ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାକା ନେ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଆନାନ୍‌, ୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ୱିସ୍ତି ପୁର୍ତିତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୫ ଆରେ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଏ ଆବା, ପୁର୍ତିନି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆଗେ ମି ହୁଦାଂ ନା ଇମ୍‌ଣି ପାଣ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ତା ପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହିଦା ।”
୬ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତି ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାରିଂ ଦାନ୍‌ କିନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାଗେ ନି ତର୍‌ ୱେଚ୍ୟାତାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ମିୱାର୍‌ ମାଚାର୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାୟ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ନି ବଲ୍‌ ପାଲି କିନାରା । ୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଜେ ନିଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଇଦାଂ ହେୱାର୍‌ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ବୁଜାଆତାର୍ଣ୍ଣା; ୮ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବଚନ୍‌ ଦାନ୍‌ କିନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ହେୱେରିଂ ହେ ସବୁ ଦାନ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇଡ୍‌ତାର୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ଆନ୍‌ ଜେ ମିତାଙ୍ଗ୍ ୱାନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପାରଚେ ପୁଚାର୍ଣ୍ଣା ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାୟ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିନାୟା ।”
୯ “ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗା; ପୁର୍ତିତିଂ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତାନା କିଉଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ହିତାଦେର୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ମିୱାର୍‌; ୧୦ ଇନା ଇନାକା ନାଦାଂ, ହେ ୱିଜ଼ୁ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଇନା ଇନାକା ମିଦାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ନାଦାଂ; ଆରେ, ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୧୧ ଆନ୍‌ ଆରେ ଇ ପୁର୍ତିତ ମାନୁଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ଇୱାର୍‌ ପୁର୍ତିତ ମାନାର୍‌; ଆରେ, ଆନ୍‌ ସାକ୍ତି କାଜିଂ ମି ଲାଗେ ହାନାଙ୍ଗା । ପୁଇପୁୟା ଆବା, ମି ତର୍‌ଦ ହେୱାରିଂ ରାକ୍ୟା କିୟା ଇମ୍‌ଣି ତର୍‌ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାୟ୍‌ନା, ହେ ଲାକେ ଆପେଂ ଇନେସ୍‌କି ଏକ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେ ଲାକେ ଏକ୍‌ ଆନାର୍‌ ।”
୧୨  “ହେୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି ସମୁତ ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ମି ତର୍‌ଦାଂ ରାକ୍ୟା କିଜ଼ି ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଇମ୍‌ଣି ତର୍‌ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଆରି ସାସ୍ତର୍‌ତ ଇନେସ୍‌ ଜିତା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନାସ୍‌ ଆନି କାଡ଼୍‌ଦେ ପିସ୍ତି ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ଇନେନ୍‌ ନସ୍ଟ ଆୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୩ ମାତର୍‌ ଅଙ୍ଗୟ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ଲାଗେ ହାନାଙ୍ଗା, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ନା ୱାରି ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ପୁର୍ତିତ ମାନୁ ମାନୁ ଆନ୍‌ ଇ ସବୁ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୧୪ ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ନି ବଚନ୍‌ ହିତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ପୁର୍ତି ହେୱାରିଂ ଗିଣ୍‌ କିନାତା, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିତ ଆକାୟ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେ ଲାକେ ଇ ପୁର୍ତିତାଂ ୱାୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୧୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ପୁର୍ତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଅୱାଟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ହେୱାରିଂ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିୟା ଇଞ୍ଜି ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗା । ୧୬ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତିତ ଆୱାତାଂନା, ହେୱାର୍‌ ହେ ଲାକେ ପୁର୍ତିତାଂ ଆକାୟ୍‌ । ୧୭ ହାତ୍‌ପା କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ପୁଇପୁୟା କିୟାଟ୍‌, ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ବଚନ୍‌ ନେ ସତ୍‌ । ୧୮ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତିତ ପକ୍‌ତାତାୟ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ପା ହେୱେରିଂ ହେ ଲାକେ ପୁର୍ତିତ ପକ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୧୯ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ହାତ୍‌ପା ହୁକେ ପୁଇପୁୟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ କାଜିଂ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୦ “ଆନ୍‌ କେବଲ୍‌ ଇୱାର୍‌ କାଜିଂ ଗୱାରି କିଜ଼ି ପାର୍ତାନା କିଉଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ଇୱାର୍‌ ବଚନ୍‌ ହୁକେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ପା ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ୨୧ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ପା ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଏକ୍‌ ଆନାର୍‌; ଇଦାଂ ନା ପାର୍ତାନା । ଆବା, ଏନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ନା ତାକେ ଆରି ଆନ୍‌ ନି ତାକେ ମାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାର୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ଇନେସ୍‌କି ଏନ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁର୍ତି ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାତ୍‌ । ୨୨ ଆରେ, ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପାଣ୍‌ ହିତ୍‌ତାୟ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ହେଦାଂ ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ ଇନେସ୍‌କି ଏକ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେ ଲାକେ ଏକ୍‌ ଆନାର୍‌; ୨୩ ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ, ଆରେ ଏନ୍‌ ନା ତାକେ, ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହାର୍‌ ଆଜ଼ି ଏକ୍‌ ଆନାର୍‌, ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତି ବୁଜାଆନାତ୍‌ ଜେ, ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାୟ୍‌, ଆରେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଜିଉନତାୟ୍‌, ହେୱାରିଂ ପା ହେ ଲାକେ ଜିଉନତାୟ୍‌ ।”
୨୪ “ଏ ଆବା, ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ହିତ୍‌ତାୟ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନେଙ୍ଗ୍‌, ହେୱେର୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ହେବେ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନେର୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ୱିଜ଼୍‌ନି ଆଗେ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଜ଼ି କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପାଣ୍‌ ହିତ୍‌ତାୟ୍‌ନା, ନା ହେ ପାଣ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ ନା ମାନ୍‌ । ୨୫ ଏ ଦାର୍ମି ଆବା, ପୁର୍ତି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜୁୱାତାତ୍‌ନା, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା; ଆରେ, ଇଦାଂ ଜେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାୟ୍‌, ହେଦାଂ ଇୱାର୍‌ ପୁଚାର୍ଣ୍ଣା; ୨୬ ଆରେ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜିଉତ୍‌ ଜିଉନତାୟ୍‍ନା, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ମାନାତ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାଙ୍ଗ୍‌, ଇ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ନି ତର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାଂନା ଆରି ୱେଚ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୭:୧୨ ୧୭:୧୨ ଜହନ୍‌ ୧୩:୧୮.