କାନ୍ନା ନାସ୍ତ ବିବା
୧ ତିନ୍‌ ଦିନ୍ତ ଗାଲିଲିନି କାନାତ ର ବିବା ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ତେହି ହେବେ ମାଚାତ୍‌; ୨ ଜିସୁ ପା ଜାର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ବିବାତ କୁକ୍ୟା ଆତାନ୍‌ । ୩ ବଜି ୱିଜ଼୍‌ୱିହିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ୱିସ୍ତିଲେ ଜିସୁ ତେହି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ହେୱାର୍‌ତି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ହିଲୁତ୍‍ ।”
୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନାଦି ଇନାକା ମାନାତ୍‌ “ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଇବେ ମିହାୟ୍‍ କିଦ୍‌ନାୟା ? ନା ସମୁ ଅଙ୍ଗୟ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏକା ଆୱାତାତ୍‌ନା ।”
୫ ହେ ତେହି ହେବା କିନାକାରିଂ ପାସ୍‌ପାନାକାରିଂ ଇଚାତ୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌, ହେଦାଂ କିୟାଟ୍‌ ।”
୬ ଆରେ, ହେବେ ଜିହୁଦିର୍ତି ନିର୍ମଲ୍‌ ଆନି ରିତି ଲାକେ ସହେ ଲିଟର୍‌ ଏଜ଼ୁଂ ଇଡ଼୍‌ଜି ଚଅଗଟା କାଲ୍‌କୁ କୁଣ୍ଡ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ । ୭ ଜିସୁ ଆଡ଼ିୟାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “କୁଣ୍ଡ୍‌କୁକାଂ ଏଜ଼ୁଂ ବାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ।” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ହେ ୱିଜ଼ୁ ଅଟି ପାତେକ୍‌ ବାର୍ତିକିତାର୍‌ । ୮ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଉନ୍‌ଦି ଅଜ଼ି ବଜିନି ମୁଣିକାଂ ଲାଗେ ଅହାଟ୍‌ ।” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ଅଜ଼ି ହାଚାର୍‌ । ୯ ବଜିନି ମୁଣିକା ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚି ହେ ଏଜ଼ୁଂ ୱେଣ୍‌ଜି ହେଦାଂ ଇମେତାଂ ୱାତିକ୍‌, ଇଦାଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚିଲେ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହେବା କିନାକାର୍‌ ଏଜ଼ୁଂ ଉନ୍‌ଦି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ ବିବାଆନାକାନିଂ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାର୍‌, ୧୦ “ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ତ ହାର୍ଦି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ହିନାର୍‌, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ଉଣ୍‌ଜି ହଚ୍‌ଚି ପାଚେ ଜବାକାଲିଂ ହିନାର୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅଙ୍ଗୟ୍‌ ପାତେକ୍‌ ହାର୍ଦି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
୧୧ ଜିସୁ ଇ ଲାକେ ଗାଲିଲିନି କାନାତ ପର୍ତୁମ୍‌ କାବାକିନି କାମାୟ୍‌ ହାଂଜି ଜାର୍‌ ପାଣ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାନ୍‌, ଆରେ ତା ଚେଲାର୍‌ ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ।
୧୨ ଇଦାଂ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଆୟାଂ, ଟଣ୍ଡାର୍‌ବାଇ ଆରି ଚେଲାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କପର୍ନାହୁମ୍‌ ତାକେ ହାଚାର୍‌; ପାଚେ, ହେୱାର୍‌ ହେବେ ବେସି ଦିନ୍‌ ମାନ୍‌ୱାତାର୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହାଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୧:୧୨-୧୩; ମାର୍କ ୧୧:୧୫-୧୭; ଲୁକ ୧୯:୪୫-୪୬)
୧୩ ହେ ପାଦ୍‌ନା ଜିହୁଦିର୍ତି ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଲାଗେ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଚାନ୍‌ । ୧୪ ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌, ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ମାନାୟ୍‌ କଡିଙ୍ଗ୍‌, ମେଣ୍ଡା ଆରି ପାଣ୍ଡ୍‌କା ବେପ୍‌ରିୟାରିଂ ଆରେ ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ବେପ୍‌ରିୟାରିଂ କୁର୍ଚି ଜପି ଗାଡ଼ି କିଜ଼ି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ । ୧୫ ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ଡରିତାଂ ର କରଡା ରଚ୍‌ଚି କଡି ଆରି ମେଣ୍ଡାକାଂ ୱିଜ଼ାରିଂ ମନ୍ଦିର୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍‌ତ ହପ୍‌ତାନ୍; ଆରେ, ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ତି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ସବୁ ଡ଼ିୱିଜି ହେୱାର୍‌ତି ଟେବୁଲିଂ ଉଲ୍‌ଟାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଡ଼ିୱିତାର୍‌; ୧୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍‌କା ବେପ୍‌ରିୟାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇୱାକାଂ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଅହାଟ୍‌, ମାଞ୍ଜି ଆବା ଇଲ୍‌ଦିଂ ବେପ୍‌ପାର୍‌ ଇଲ୍‌ କିମାଟ୍‌ ।” ୧୭ “ମି ଇଲ୍‌ କାଜିଂ ଇଚା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିସ୍ତାନାତ୍ ଇଦାଂ ଲେକା ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତା ଚେଲାର୍‌ ମାନ୍ତ ଏତୁ କିତାର୍‌ ।”
୧୮ ହେବେ ଜିହୁଦିର୍‌ତାଂ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ଏନ୍‌ ଇ ସବୁ କାମାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆଦିକାର୍‌ ପାୟ୍‌ଆତାଂନା ଇଞ୍ଜି ଆପେଂ ଇନେସ୍‌ ପୁନାପ୍‌ ?” ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ଚିନ୍‌ ହୁକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଚଚ୍‌ଚାନାୟା ।
୧୯  ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ମନ୍ଦିର୍‌ତିଂ ବାଡ଼୍‌ହାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ତିନି ଦିନ୍‌ ବିତ୍ରେ ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ରଚ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୦ ହେବେ ଜିହୁଦିର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଇ ମନ୍ଦିର୍‌ ରଚ୍‌ଚେଂ ଇଞ୍ଜି ରିକଡ଼ିଚ ବାର୍ହୁ ଲାଗାଆତ୍‌ନା; ଆରେ ଏନ୍‌ ଇନାକା ହେଦେଲିଂ ତିନ୍‌ଦିନ୍‌ତାଂ ରଚ୍‌ଚେଂ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌ ?”
୨୧ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାର୍ତାକା ମନ୍ଦିର୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୨୨ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ପାଚେ ତା ଚେଲାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏତ୍‌ କିତାର୍‌; ପାଚେ, ହେୱାର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଆରି ଜିସୁ ଇଞ୍ଜିମାଚି ବଚନ୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ।
ଜିସୁ ମାନାୟ୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁନାନ୍‌
୨୩ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମାନିୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହେନି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କିତାକା କାବାଆନି କାମାୟିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ତା ତର୍‌ଦାଂ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ୨୪ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାର୍‌ ଜପି ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ମାନ୍ତ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ୨୫ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ଜେ ମାନାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାନ୍‌, ଇଦାଂ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌, ଲାଗିଂ ମାନାୟ୍‌ ୱାସ୍କିତ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ପୁଞ୍ଜିମାଚାନ୍‌ ।
୨:୧୯ ୨:୧୯ ମାତିଉ ୨୬:୬୧; ୨୭:୪୦; ମାର୍କ ୧୪:୫୮; ୧୫:୨୯.