୧୧
ପାର୍ତାନା ବିସ୍ରେନି ଜିସୁତି ହିକ୍ୟା
(ମାତିଉ ୬:୯-୧୩; ୭:୭-୧୧)
୧ ରଗ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ର ବାହାତ ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତାନା ୱିସ୍ତିଲେ, ତା ଚେଲାହିର୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ବାପ୍ତିସିମ୍‌ହିନି ଜହନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଚେଲାରିଂ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିକାଇକିତାନ୍‌, ଏନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିକାଇକିଦା ।” ୨ ଇବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଦେର୍‌,
ହେୱାଡ଼ାଂ ଇନାଟ୍‌,
ଆବା, ନି ତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଇଞ୍ଜି ମାନି ଆୟେତ୍‌ ।
ନି ରାଜି ୱାୟେତ୍‌ ।
୩ ନିତ୍ରେଦିନା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ାନି କାଦି ହିଦା ।
୪ ମା ପାପ୍‌ ୱିଜ଼ୁ କେମା କିଦା,
ଇନାକିଦେଂକି ଆପେଂ ପା ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ବେରୁତାଂ ପାପ୍‌ କେମା କିନାପ୍‌ ।”
“ପରିକ୍ୟାତ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତାହି ୱାଦ୍‌ମା ।”
୫ ଆରେ, ଜିସୁ ତା ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେରିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍ତିନି ସାଙ୍ଗ ମାନାନ୍‌ କି, ଇନେର୍‌ ଲାଗେ ମାଦିମାଦାନାଣା ହେୱାନ୍‌ ହାଲ୍‍ଜି ଇନାନ୍‌, ଏ ହାଇ, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିନିଗଟା ରୁଟିଂ ଉଦାର୍‌ ହିଦା, ୬ ଇନାକିଦେଂକି ନା ରୱାନ୍‌ ସାଙ୍ଗ ନା ତାକେ ୱାତାନ୍ନା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଟା କିଜ଼ି ହିଦେଂ ନା ତାକେ ଇନାକା ହିଲୁତ୍‌, ୭ ଆରେ ହେ ବିତ୍ରେତାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିନାନ୍‌, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ହିଦ୍‌ମା; ଦୁୱେର୍‌ ଗେହ୍‍ୟା ଆତାତେ ଆରେ ନା ହିମ୍‌ଣାଂ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଞ୍ଜୁନାରା; ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦୁଙ୍ଗ୍‌ । ୮ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେୱାନ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ତା ସାଙ୍ଗ ଆତିଲେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହିଉନ୍‍, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ଲାଜାଆୱାଦାଂ ଚାନେକ୍‌ ଚାନେକ୍‌ ଏନ୍ତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି, ହେୱାନ୍ତି ଏଚେକ୍‌ ଲଡ଼ା ହେୱାନିଂ ହେ ଏଚେକ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୯ ଆନ୍‌ ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏନାଟ୍‌, ହେବେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌; ଡେକାଟ୍‌, ହେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟା ଆନାଦେର୍‌; ଦୁୱେର୍‌ରିଂ ଇଡ଼ାଟ୍‌, ହେବେ ମି କାଜିଂ ଜେସ୍‌ସି ହିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଏନ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌; ଇନେର୍‌ ଡେକ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଗାଟାଆନାନ୍; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ଦୁୱେର୍‌ତ ଇଡ଼୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଜେୟାନାତ୍‌ । ୧୧ ଆରେ, ମି ବିତ୍ରେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଆବା ଇନେନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ଇନେରିଂ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ି ମିନ୍‌ ଏନ୍ତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମିନ୍‌ ବାଦୁଲ୍‌ ରାଚ୍‌ ହିନାନ୍‌ ? ୧୨ ଆତିସ୍‌ପା ରଣ୍ଡା ଏନ୍ତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାଚାକୁପି ହିନାନ୍‌ ? ୧୩ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‍କୁଲିଆ ଆତିସ୍‌ପା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ହାର୍ଦି ହାର୍ଦି ଦାନ୍‌ ହିଦେଂ ପୁନାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣି ଆବା ସାର୍ଗେତାଂ ଦାନ୍‌ ହିଦ୍‍ନାନ୍‍, ହେୱାନ୍‌ ତା ମୁମ୍‌ଦ ଏନ୍‍ନାସ୍‌ ମାନାୟାରିଂ କେତେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଲାକେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‍ନାନ୍‍ !”
ଜିସୁ ଆରେ ବାନ୍ୟା ଜିବୁନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୨୨-୩୦; ମାର୍କ ୩:୨୦-୨୭)
୧୪ ରଗ ଜିସୁ ର ପୁଦା ପିହି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ପୁଦା ଗୁଲି । ପୁଦା ହସି ହାଚିପାଚେ ଗୁଲା ମାନାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ହେବେ ମାନାୟାର୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ହାଚାର୍‌ । ୧୫ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଜିସୁ ମୁଣିକା ବାଲ୍‌ଜିବୁଲ୍‌ ସାକ୍ୟାତାଂ ପୁଦାଂ ପିହିକିନାନ୍‌ ।”
୧୬ ବିନ୍‌ଲଗୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡ଼ୁକାତ ହେଜ଼ି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନ୍‌କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ତା ସାଇଜ କାର୍‌ୟା ଇଚାକାଂ ପରିକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାସ୍‌ତାଂ ର ଚିନ୍‌ ଏନ୍ତାର୍‌ । ୧୭ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ମାନ୍ତିନି ବାବ୍‍ନା ପୁଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇମ୍‌ଣି ରାଜି ବାଗ୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ନିଙ୍ଗ୍‌ତିସ୍‌, ହେଦାଂ ନସ୍ଟ ଆଜ଼ି ହାନାତ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ଇଲ୍‌ ରିବାଗ୍‌ ଆନାତ୍‌ ହେ ଇଲ୍‌ ଜପି ଲେଦି ଆଜ଼ି ନସ୍ଟ ଆନାତ୍‌ । ୧୮ ଆରେ, ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ପା ଜଦି ବାଗ୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ତା ରାଜି ଇନେସ୍‌ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ? ଆନ୍‌ ବାଲ୍‌ଜିବୁଲ୍‌ ସାଇଜତାଂ ପୁଦାକାଂ ପିହିକିନାନା ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଦେରା ।” ୧୯ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ବାଲ୍‌ଜିବୁଲ୍‌ ସାଇଜତାଂ ପୁଦାକାଂ ପିହିକିନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ମି ହିମ୍‍ଣାଙ୍ଗ୍‍ ଇନେର୍‌ ସାଇଜତାଂ ହେୱାକାଂ ପିହିକିନାର୍‌ ? ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ନେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌କାର୍‌ୟାର୍‌ ଆଦ୍‌ନାର୍‌ । ୨୦ ଆନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ସାକ୍ତି ସାଇଜତାଂ ଆନ୍‌ ପୁଦାକାଂ ପିହିକିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରି ଇଦାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିନାତ୍‌ ଜେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜି ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗେ ଆତାତେ ।
୨୧ “ସାକ୍ତି ଲଗୁ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପାତେକ୍‌ ଆତ୍‌ ଆତିୟାର୍‌ ତା ହାକ୍‌ଡ଼ିତ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ତା କାଲ୍‌ ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌, ହେ ପାତେକ୍‌ ତା ଦାନ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ତାଂ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌; ୨୨ ମାତର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଆଦିକ୍‌ ସାକ୍ତି ମାନାୟ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କିଜ଼ି ଆବାର୍‌ ଆହ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାଡ଼ାଂ ଇମ୍‌ଣି ଆତିୟାର୍‌ ଜପି ତା ବାର୍ସି ମାଚାତ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ୱିଜ଼ୁ କିସ୍ତି ଅନାନ୍‌ ଆରେ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଚର୍‌ କିଜ଼ିମାନି ଦନ୍‌ସମ୍ପତି ବାଟାକିଜ଼ି ଅନାନ୍‌ ।
୨୩  ଇନେର୍‌ ନା ପାକ୍ୟା ଆକାୟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା ବେରିୟା; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜେଡ଼େ କେତେ କିନାନ୍‌ ।”
ବାନ୍ୟାପୁଦା ହସି ୱାତାତ୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୪୩-୪୫)
୨୪ “ବାନ୍ୟା ଜିବୁନ୍‌ ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହସିହାଚି ପାଚେ ଚିମ୍‌ରା ବାହା ୱିଜ଼ୁ ବୁଲାଆଜ଼ି ଜମ୍‍ନାକା ଡେକ୍‌ନାତ୍‌ ଆରେ ହେଦାଂ ଗାଟାଆୱିତିସ୍‍ ଇନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ହସିୱାଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଆନ୍‌ ହେ ଇଞ୍ଜ ଲେଉଟା ଆଜ଼ି ହାନାଂ; ୨୫ ଆରି, ହେଦାଂ ୱାଜ଼ି ହେଦାଂ ନିର୍ମଲ୍‌ ଆରି ହାର୍‍ଦାକା ହୁଡ଼୍‌ନାତ୍‌ । ୨୬ ହେପାଦ୍‌ନା ହେଦାଂ ହାଲ୍‌ଜି ଜାର୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ବାନ୍ୟା ଆରେ ସାତ୍‌ଗଟା ପୁଦାଂ ରଚେ ତାସି ୱାନାତ୍‌, ଆରି ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ହଣ୍‌ଜି ହେବେ ବାହାକିନିକ୍‌, ଆରେ ହେ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ଦସା ବାଟା ହାରିହାନି ଦସା ଆଦିକ୍‌ ବାନ୍ୟା ଆନାତ୍‌ ।”
ବଚନ୍‌ ପାଲି କିନାକାନ୍‌ ଦନ୍ୟ
୨୭ ହେଦେଲ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବେରଣ୍‌ ଇନି ୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‍ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣା ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାତ୍‌, ଦନ୍ୟ ହେ ଗରବ୍‍, “ଇନାକା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜଲମ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ ଆରି ମାୟ୍ ହେବେତାଂ ଉଟାୟ୍‍ ।”
୨୮ ମତର୍‌ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବେରଣ୍‌ ୱେନାର୍‌ ଆରି ମାନିକିନାର୍‌ ଇଚିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦନ୍ୟ ।”
କାବା କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଦାବା
(ମାତିଉ ୧୨:୩୮-୪୨; ମାର୍କ ୮:୧୨)
୨୯  ବେସିହେନି ମାନାୟ୍‌ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଆଜ଼ି ଜିସୁ ତାକେ ରୁଣ୍ଡାଆନି ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, ଇ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ ବାନ୍ୟାନିକାର୍; ଇୱାର୍‌ ଚିନ୍‌ ଡେକ୍‌ନାର୍‌, ମତର୍‌ ଜୁନସ୍‌ତି ଚିନ୍‌ ପିସ୍ତି ଅଲ୍‌ଗା ଇମ୍‌ଣି ଚିନ୍‌ ହେୱାରିଂ ହିୟାଆଉତ୍‌ । ୩୦ ଇନାକିଦେଂକି ଜୁନସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନିନିବିୟର୍ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌ଲାକେ ଆତାର୍‌, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ପା ହେ ଲାକେ ଇ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ କାଜିଂ ଆନାତ୍‌ । ୩୧ ତିନିବାଗାଙ୍ଗ୍‌ନି ଦେସ୍‌ନି ରାଣି ବିଚାର୍ଣ୍ଣାତ ଇ ନଙ୍ଗ୍‍ନି ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ ମାନାୟାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ନିନ୍ଦା କିନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ସଲମନ୍‌ତି ବୁଦିନି କାତା ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତିନି ବାହାତାଂ ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌; ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସଲମନ୍‌ତାଂ ଗାଜା ବିସ୍ରେ ଇ ବାହାତ ମାନାତ୍‌ । ୩୨ ନିନିବିନି ମାନାୟାର୍‌ ବିଚାର୍ଣ୍ଣାତ ଇ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଇ ଜୁଗ୍‌ନି ମାନାୟାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହେୱାରିଂ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଜୁନସ୍‌ତି ସୁଣାୟ୍‌ କିନାକା ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଜୁନସ୍‌ତି ଗାଜା ବିସ୍ରେ ଇ ବାହାତ ମାନାତ୍‌ ।
ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌
(ମାତିଉ ୫:୧୫; ୬:୨୨-୨୩)
୩୩ “ଇନେର୍‌ ବଇଟା ଆହି କିଜ଼ି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ବାହା ଇଲ୍‌ କି ମାଣ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଇଟୁର୍‌, ମାତର୍‌ ବଇଟା ଇଟ୍‌ନି ଜପି ଇଟ୍‌ନାର୍‌, ଇନେସ୍‌କି ବିତ୍ରେ ହଣାକାର୍‍ ମାନାୟାର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ । ୩୪ ମି କାଣ୍‌କୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ । ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମି କାଣ୍‌କୁ ଅଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚିସ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ମି ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ଅଜଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନାତ୍‌; ମାତର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେଦାଂ ବାନ୍ୟା ମାନାତ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ମି ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ମାଜ୍‌ଗା ଆନାତ୍‌ । ୩୫ ଲାଗିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ମି ୱାସ୍ତିନି ଅଜଡ଼୍‌ ମାଜ୍‌ଗା ଆଉତ୍‌ । ୩୬ ଲାଗିଂ ଜଦି ମି ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆଦ୍‌ନାତ୍‌ ଆରେ ହେବେ ଇମ୍‌ଣି ଆଦା ମାଜ୍‌ଗା ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଇନେସ୍‌ ବଇଟା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ହିଦ୍‌ନାତ୍‌, ହେ ଲାକେ ମି ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ପାରୁସିନି ଆରି ଦାର୍ମିନିକାରିଂ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୩:୧-୩୬; ମାର୍କ ୧୨:୩୮-୪୦)
୩୭ ଜିସୁ କାତା ଇନିୱାଡ଼ାଲିଂ ରୱାନ୍‌ ପାରୁସି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ତିନି କାଜିଂ ଗୱାରି କିଜ଼ି କୁକ୍‌ତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ହଣ୍‌ଜିପା ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍‌ । ୩୮ ମତର୍‌ ତିନିହିଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ପର୍ତୁମ୍‌ ନୁସ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ଇଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ ପାରୁସି କାବା ଆତାନ୍‌ । ୩୯ ହେବେ ମାପ୍ରୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାରୁସିକାଦେର୍‌ ହିନା ଗିନା ଆରେ ତାଡ଼ିୟାନି ବାର୍‌ ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ସକଟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ମତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ନାଡ଼ାଇ କାମାୟ୍‌ ଆରି ପାଟ୍‌କାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବାର୍ତି । ୪୦ ଏ ନିର୍‌ବୁଦିୟାର୍‌, ଇନେର୍‌ ବାର୍ତ ରଚ୍‌ଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜେ ବିତ୍ରେ ପା ରଚ୍‍ୱାତାନ୍‌ ? ୪୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଲବ୍‌ତାଂ ଇନାକା ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିନାଦେରା ହେଦାଂ ଅର୍କିତ୍‌ତାରିଂ ଦାନ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ଲାଗିଂ ପୁରାପୁରି ସକଟ୍‌ ଆନାଦେର୍‌ ।”
୪୨ “ହାୟ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା ପାରୁସିର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପଦିନା, ଆରୁଦ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଲାକେ କୁଚାନି ଦାନ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ଆରେ ନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିଉନନିତ ଏଲା କିନାଦେରା; ମତର୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ମାନିକିନାସ୍ ଆରି ବିନେ ୱିଜ଼ୁ ଏଲା ଆୱାକା ମାନାତ୍‌ ।”
୪୩ “ହାୟ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା ପାରୁସିର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମୁଡ଼୍‌ଦି ବାହା ଆରେ ଆଟ୍‌ ବାଜାର୍‌ତାକେ ଜୁୱାର୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଜିଉନନାଦେର୍‌ ।
୪୪ ହାୟ୍‌, ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱିତି ଦୁଗେର୍‌ ଲାକେ; ତା ଜପି ହାନାକାଦେରେ ମାନାୟ୍‌ ହେଦାଂ ଦୁଗେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁନୁର୍‌ ।”
୪୫ ଇବେ ମସାତି ବିଦି ସାସ୍ତିର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ଏନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଲାଜୁ କିଦ୍‌ନାୟା ।”
୪୬ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, ହାୟ୍‌, “ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଦାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଜପି ବଜ୍‌ ଲାଦିକିନାଦେରା ଆରି ଜାର୍‌ ର ୱାଚ୍‌କାତାଂ ହିଜ଼ି ହେଦାଂ ଡୁଜ଼ି ହାଙ୍ଗ୍‌କିଦୁୟା । ୪୭ ହାୟ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାନ୍ତି ଦୁଗେର୍‌ ରଚ୍‌ଚି ମାନାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ଦାଦିର୍‌ଆକର୍ ହେୱାରିଂ ଅଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୪୮ ଲାଗିଂ, ମି ଦାଦିର୍‌ ଆକର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାକି ଆନାଦେରା ଆରି ବାଚି କିନାଦେରା; ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ହିନା ହେୱେରିଂ ଅସ୍ତି ମାଚାର୍‌, ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଦୁଗେର୍‌ବାହା ରଚ୍‌ଚି କିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ ।” ୪୯ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପା ଜାର୍‌ ବୁଦିତାଙ୍ଗ୍‍ ୱେଚ୍‍ତାନ୍‍ନା, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଆରି ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ରିଂ; ପକ୍‍ନାପ୍‍ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେ ଇନେରିଂ ହେୱାର୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ଇନେ ଇନେରିଂ ନିନ୍ଦା କିନାର୍‌, ୫୦ ଇନେସ୍‌ ହେ ବଲ୍‌ନି ନେତେର୍‌ତାଂ, ଇମ୍‌ଣି ଜିକିରିୟ ଗାର୍‌ଣି ଆରି ମନ୍ଦିର୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ବାହାନି ମାଦି ହାତାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ନେତେର୍‌ ପାତେକ୍‌ ପୁର୍ତିନି ଆରମ୍‌ତାଂ ଏଚେକ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ତି ନେତେର୍‌ ହାଚାତ୍‌ନା, ୫୧ ହେବଲ୍‌ ଟୁଟିତାଂ ଆରମ୍‌ କିଜ଼ି ଜିକରିୟ ପାତେକ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାନିଂ ଗାର୍‌ଣି ଆରି ପୁଇପୁୟା ବାହା ବିତ୍ରେ ଟୁଣ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ଆଁ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇ ଜୁଗ୍‌ନି ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି କାଜିଂ ନେତେର୍‌ନି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଗି କିନାନ୍‌ ।
୫୨ “ହାୟ୍‌, ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାହା ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦିନି କୁଚିକାଡି ଆରାୟ୍‌ କିନାଦେର୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ନିଜେ ହଣ୍‌ୱାତାଦେର୍‌, ଆରି ହଣି କାଜିଂ ମାନ୍‍କିତି ମାନାୟାରିଂ କସ୍ଟ ହିତାଦେର୍‌ ।”
୫୩ ଆରି, ଜିସୁ ହେବେତାଂ ହସି ହାଚି ପାଚେ ସାସ୍ତିର୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ବେସି ବେରୁଆଜ଼ି, ୫୪ ତା ୱେଇଦାଂ ଇନା ବେଣ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡ଼ୁକା ଉଚ୍‍ଚି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ବିସ୍ରେ ପର୍‌ସନ୍‌ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ‍ ଲଗାତାନ୍‍ ।
୧୧:୨୩ ୧୧:୨୩ ମାର୍କ ୯:୪୦. ୧୧:୨୯ ୧୧:୨୯ ମାତିଉ ୧୬:୪; ମାର୍କ ୮:୧୨.