୧୩
ମନ୍ଦିର୍‌ ବାଡ଼୍‌ହାଆନି ବିସ୍ରେ
(ମାତିଉ ୨୪:୧-୨; ଲୁକ ୨୧:୫-୬)
୧ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହସି ହାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ତା ଚେଲାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରକାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ହୁଡ଼ା; ଇନେସ୍‌ ଗାଜା ଗାଜା କାଲ୍‌କୁ ଆରି ଏଚେକ୍‌ ହଲ୍‌ନି ଇଲ୍‌ !”
୨ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇ ୱିଜ଼ୁ ଇଲ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାୟା ? ର କାଲ୍‌ ବିନ୍‌ କାଲ୍‌ ଜପି ମାନୁତ୍, ୱିଜ଼ୁ ଦୁଡ଼ି ମାସ୍‌ନାତ୍ ।”
ଜିସୁ ଜୁଗ୍‌ସେସ୍‌ ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୪:୩-୧୪; ଲୁକ ୨୧:୭-୧୯)
୩ ପାଚେ ଜିସୁ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ି ଜପି ମନ୍ଦିର୍‌ ହାଣ୍‌କୁ କୁଚ୍‌ଚିଲେ ପିତର୍‌, ଜାକୁବ୍‌, ଜହନ୍‌ ଆରି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ହେୱାନିଂ କାଲେତାଂ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ଇ ସବୁ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଗିଟା ଆନାତ୍‌, ୪ “ଇମ୍‌ଣି ସମୁଦ ଇ ସବୁ ଗିଟା ଆନାତ୍‌, ହେ ସମୁନି ଦିନ୍‌ ଚିନ୍‌ ଇନାକା, ହେଦାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚା ।”
୫ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ୱେଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାମ୍‌ଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଦ୍‍ମେର୍ ।” ୬ ଆଦିକ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ୱାଜ଼ି, “ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ! ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଚାକ୍ରାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୭ ଲାଗାୟ୍‌ ଜୁଜ୍‌ନି ସବଦ୍ କି ଦେହାନି ଜୁଜ୍‌ନି କାବୁର୍ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରାଆମାଟ୍‌ । ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କେତେକ୍‌ ଗଟ୍‌ଣା ହାତ୍‌ପା ଗିଟାନାତ୍‌ । ମାତର୍‌ ଇଦାଂନି ଅରତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼୍‌ନି ଦିନ୍‌ ଇକାୱାତାତ୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ଜାତି ବିରୁତ୍‌ତ ଜାତି ଆରି ରାଜି ବିରୁତ୍‌ତ ରାଜି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌, ଆରେ ବାହା ବାହାତ ମେଦ୍‌ନି ଦାଲ୍‍କା ଆନାତ୍‌ ଆରି କାତାର୍‌ ଆର୍ନାତ୍‌, ଇ ସବୁ ଆରମ୍‌ନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକା ।”
୯  ମାତର୍‌ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ମାନାୟାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ବାହାତ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଟ୍ରାକ୍‌ୟା ଆନାଦେର୍‌, ଆରି ନା କାଜିଂ ରାଜି ଚାଲାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଆରି ରାଜାର୍‌ ଲାଗେ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ସାକି ହିଦେଂ କାଜିଂ ନିଲି କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୧୦ ଆରେ, ପର୍ତୁମ୍‌ ସବୁ ଜାତି ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟା ଆନାତ୍‌ । ୧୧ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲକୁ ଆସ୍ତି ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେ କାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନାଦେର୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ଆଗେନେ ଚିନ୍ତାକିମାଟ୍, ମାତର୍‌ ହେ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହିଦ୍ୟାଆନାତ୍ ହେଦାଂ ଇନାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକାଦେର୍ ଆକାୟ୍‌ ମାତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଇନାକାନ୍‌ ମାନାନ୍‌ । ୧୨ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍ତିଙ୍ଗ୍ ଆରି ଆବା ମାଜ଼ି ହାକି ବାହାତ ହେଲାୟ୍‌ କିତାର୍‌ ଆରେ ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ଆବା ଆୟାକାଂ ବିରୁତ୍‌ତ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଅହ୍‌ନାର୍‌ । ୧୩  ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ପାଚେୱାତି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ତାଂ ଗିଣ୍‌କିୟା ଆନାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ସାସ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ସାର୍ଗେ ମୁକ୍ତି ପାୟା ଆନାନ୍‌ ।”
ଜିସୁ ନାସ୍‌କିନି ବାନ୍ୟା ଗାତ୍ରା ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୪:୧୫-୨୮; ଲୁକ ୨୧:୨୦-୨୪)
୧୪ ମାତର୍‌ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ନାସ୍‌କିନି ଗିଣ୍‌ ଜିନିସ୍‌ତିଂ, ଇମେ ତାକେ ମାନ୍‌ୱି କାତା ଲଡ଼ା,” ହେବେ ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌ ପଡ଼ିକିନାକାର୍‌ ବୁଜାଆଏର୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିହୁଦା ରାଜିତ ମାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ମାଡ଼ିତ ହନ୍‌ଚି ହାଲେର୍‌; ୧୫  ଇନେର୍‌ ଜେଗନ୍‌ ଜପି ମାଚିସ୍‌, ତାରେନ୍‌ ୱାମେନ୍‌ ଆରି ଇଲ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନାକାପା ତାକେଦେଂ ହାଲ୍‌ମେନ୍‌; ୧୬ ଆରେ ଇନେର୍‌ କାମାୟ୍‌ ବାହାତ ମାଚିସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତା ହେନ୍ଦ୍ରା ଅଦେଂ ଉଲ୍‌ଟି ୱାମେନ୍‌ । ୧୭ ହେୱାଡ଼ାଂ ଇନେର୍‌ ଏସ୍‌ ପିସ୍ତାକା ଆରି ମାୟ୍‌ ଉଟ୍‌ନି ଆୟା, ଅୟ୍‌ ହେୱେକ୍‌ କସ୍ଟନିକିକ୍‌ ! ୧୮ ମାତର୍‌ ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପିନି ମାସ୍‌ତ ଆମେତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ । ୧୯  ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାଡ଼ାଂ ଇ ଲାକେ କସ୍ଟଗିଟା ଆଦ୍‌ନାତ୍‌ ଜେ, ମାପ୍ରୁ କିତି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆରାମ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ହେ ଲାକେ ଗିଟା ଆୱାତାତ୍‌ନା, ଆରି ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ଗିଟାଆଦୁତ୍ । ୨୦ ଆରେ, ମାପ୍ରୁ ହେ ସମୁଦିଙ୍ଗ୍‌ ଉଣା କିୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌, ତେବେ ଇମ୍‌ଣି ପୁର୍ତି ପା ମୁକ୍ତି ପାୟା ଆୱାତାତ୍ମା; ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେରିଂ ବାଚି କିନାନା, ହେ ବାଚିକିତି ଲଗାଂ ସମୁଉଣା କିତାନ୍‌ନ୍ନା ।
୨୧ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଇବେ ! ଆୱିତିସ୍‌ “ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ହେବେ ! ଇନେର୍‌ ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚିସ୍‌ ତେବେ ହେଦାଂ ପାର୍ତି କିମାଟ୍‌ । ୨୨ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ଆରି ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ ଆରି କାବାନି କାମାୟ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାନାର୍‌, ଇନେର୍‌ ଜଦି ଆତିସ୍‌, ଲାଗିଂ ବାଚିକିତି ଲଗାଂ ବାମ୍‌ଣ୍ଡାୟ୍‌ କିତାର୍‌ । ୨୩ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌; ଆନ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଇ ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାଂ ।”
ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଆରେ ରଗ ୱାନାକା
(ମାତିଉ ୨୪:୨୯-୩୧; ଲୁକ ୨୧:୧୫-୨୮)
୨୪  “ମାତର୍‌ ହେୱାଡ଼ାଂ ହେ ଦୁକ୍‌ ପାଚେ
ୱେଡ଼ା ମାଜ୍‌ଗା ଆନାତ୍‌ ଆରି
ଲେଞ୍ଜ୍ ଅଜଡ଼୍‌ ହିଉତ୍‌ ।
୨୫  ପାଚେ ହୁକାଙ୍ଗ୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ତାଂ ଆର୍‌ଦେଂ ଲାଗିନିକ୍‌ ଆରି ବାଦାଡ଼୍‌ନି ସାକ୍ତି ୱିଜ଼ୁ ତ୍ରିଗ୍‌ଜି ହାନିକ୍‌ । ୨୬  ହେୱାଡ଼ାଂ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଜବର୍‌ ସାକ୍ତି ଆରି ପାଣ୍‌ହୁକେ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‍ନାର୍‌ । ୨୭ ତା ବାଚିକିତି ମାନାୟାରିଂ ପୁର୍ତିନି ର ହାନ୍ଦିତାଂ ବିନ୍‌ ହାନ୍ଦି ପାତେକ୍‌ ଦାସ୍‌ସି ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ତା ସାର୍ଗେନି ଦୁତ୍‌କୁକାଂ ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌ ।”
ତଗାମାର୍‌ନି ହିକ୍ୟା
(ମାତିଉ ୨୪:୩୨-୩୫; ଲୁକ ୨୧:୨୯-୩୩)
୨୮ “ତଗା ମାର୍‌ଦିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହିକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେ କେନ୍ଦାଂ ଆକିଂ ଗିଲ୍‌ନିଂ, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜେଟ୍‌ କାଡ଼୍‌ ଲାଗାଂ ଏକା ୱାତାତେ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ମାନାଟ୍‌; ୨୯ ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ପା ଇ ସବୁ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ତିସ୍‍ ହେୱାନ୍‌ ଦୁୱେର୍‌ ଲାଗେ ଆତାତେ ଇଞ୍ଜି ପୁନାଟ୍‌ ।* ୩୦ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇ ସବୁ ଗିଟାୱି ପାତେକ୍‌ ନେଞ୍ଜେୱିଗାନି ନାର୍‌ ଇନେସ୍‌ କିତିସ୍‌ ପା ବୁଡା ଆଉର୍‌ । ୩୧ ଆକାସ୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ବୁଡା ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ୱିଜ଼େ ବୁଡା ଆଉତ୍‌ ।
ଜିସୁତି ୱାନିଦିନ୍‌ ଇନେର୍‌ ପୁନୁର୍‌
(ମାତିଉ ୨୪:୩୬-୪୪)
୩୨  ମାତର୍‌ ହେ ଦିନ୍‌ କି ସମୁ ବିସ୍ରେ ଇନେର୍‌ ପୁନୁର୍‌,” ସାର୍ଗେପୁର୍‍ନି ଦୁତ୍‌ର୍‌ କି ମାଜ଼ିପା ପୁନୁନ୍; ମାତର୍‌ ନା ସାର୍ଗେନି ଆବା ପୁନାନ୍‌ । ୩୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, କାସି ମାନାଟ୍, ମାତର୍‌ ହେ ସମୁ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଆନାତ୍‌ ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌ । ୩୪  ହେଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଇଲ୍‌ ପିସ୍ତି ବିଦେସ୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ବାହା କିନାକାନ୍‌, ଆରି ହେ ଆଡ଼ିୟାରିଂ ଆଦିକାର୍‌ ହିଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ରଚ୍‍ଚିପା ଦୁୱେର୍‌ତ ଜାଗ୍‌ୱାଡ଼ାରିଂ କାତେଙ୍ଗ୍ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ । ୩୫ ଇଚିସ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇଲ୍‌ ହାଉକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମ୍ଡିକା ହାରେସ୍‍ କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେନି ସମୁଦ କି ନାଣାଙ୍ଗେ ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ୱାନାନ୍‌ ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌ । ୩୬ ହେୱାନ୍‌ ବେଗି ୱାଜ଼ିପା ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଞ୍ଜନାକା ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ଼୍‍ଦୁନ୍‍ । ୩୭ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ାକାରିଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନାଟ୍‌ ।
୧୩:୯ ୧୩:୯ ମାତିଉ ୧୦:୧୭-୨୦; ଲୁକ ୧୨:୧୧,୧୨. ୧୩:୧୩ ୧୩:୧୩ ମାତିଉ ୧୦:୨୨. ୧୩:୧୫ ୧୩:୧୫ ଲୁକ ୧୭:୩୧. ୧୩:୧୯ ୧୩:୧୯ ହତ୍‌ତି ୭:୧୪. ୧୩:୨୪ ୧୩:୨୪ ହତ୍‌ତି ୬:୧୨. ୧୩:୨୫ ୧୩:୨୫ ହତ୍‌ତି ୬:୧୩. ୧୩:୨୬ ୧୩:୨୬ ହତ୍‌ତି ୧:୭. * ୧୩:୨୯ ୧୩:୨୯ ସମୁ ଲାଗାଂ, ଆରମ୍‌ ଆଦେଂ ହାନାତା; ନଲେ ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ, ୱାଦେଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆତାନ୍ନା । ୧୩:୩୨ ୧୩:୩୨ ମାତିଉ ୨୪:୩୬. ୧୩:୩୪ ୧୩:୩୪ ଲୁକ ୧୨:୩୬-୩୮.