ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମେଣ୍ଡାମାନ୍ଦା
୧ ଆନ୍‌ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଡ଼ାଲୁ ଇସାପ୍‌ତାଂ ମି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ବୁଡ଼ାଲୁରିଂ ଗୱାରି କିଜ଼ି ଇନାଙ୍ଗା । ଲାଗିଂ, ରୱାନ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦି ପାର୍‌ଚିନ୍‌ ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୁକ୍‍ବଗ୍‌ନି ସାକି ଆରି ୱାନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ମେହାଣ୍‌ ଆଦିକାରି ଜେ ଆନ୍‌, ଆନ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ମାନି ବୁଡ଼ାଲୁରିଂ ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗା, ୨  ଇସ୍ୱର୍‌ ମି କେଇଦ ଇମ୍‌ଣି ମେଣ୍ଡା ମାନ୍ଦାତିଂ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ହିଲାଦାଂ ହେଦାଂ କିୱାଦାଂ ୱାରିତାଂ ହେୱାରିଂ ଜାତୁନ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଦାନ୍‌ ଲାବ୍‌ଡ଼ି ଆହାତାଂ ହେଦାଂ କିୱାଦାଂ ହାତ୍‌ପା ହେବା ମାନ୍‌ବାବ୍‌ନା ଲାହାଂ ମି କାମାୟ୍‌ ଉପାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୩ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଦାଇତ୍‌ ମି କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେୱାର୍‌ ଜପି କିନିପାଣ୍ କିୱାଦାଂ ମାନ୍ଦା ୱାରିୟାତି ଲାକେ ଆଜ଼ି ହେଦାଂ କିୟାଟ୍‌ । ୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ମୁଡ଼୍‌ ପାଲକ୍‌ ହନି ସମୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ମୁକୁଟ୍ ଗାଟାନାଦେର୍‌ ଆରି ତାଦି ୱିଜ଼୍‌ୱି ମୁକୁଟ୍‌ ପାୟାନାଦେର୍‌ ।
୫ ହେ ଲାକେ, ଏ ଦାଂଣାର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଡ଼ାଲୁର୍‌ତି ତଲ୍ୟା ଆଡୁ । ୱିଜ଼ାଦେର୍ ହାରି କାଜିଂ ହୁଦାର୍‍ ବାର୍ତି ଆଙ୍ଗି ଉସ୍ପାଟ୍, ଇନେକିଦେଂକି “ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକ୍ରିୟାର୍ତି ବାଦା ହିଜ଼ି ହୁଦାର୍ ଲଗାର୍ତି ଦୟା କିନାନ୍‌ ।” ୬  ଲାଗିଂ, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବାଡ଼୍‍କାସ୍‌ନି କେଇ ତାରେନ୍‌ ଜାର୍ ଜାର୍‌ତିଂ ତଲ୍ୟା କିୟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍ ମିଂ ସମାନ୍‍ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଉଚ୍‍ କିଦ୍‌ନାନ୍‌; ୭ ମିଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ଚିତାନି କାଉଡ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜପି ତୁହିୟାଟ୍, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍ ମି କାଜିଂ ଚିତା କିନାନ୍‌ ।
୮ ଚେତ୍‌ନା ଆଜ଼ି ଜାଗ୍ରତ୍ ମାନାଟ୍ । ମି ଆଣ୍ଟିପାକ୍ୟା ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ସିହଁ ଲାକେ ଗାର୍ଜାନ୍‌ କିଜ଼ି ଇନେରିଂ ଗୁହ୍‌ନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଡେକ୍‍ଚି ବୁଲାନାତା; ୯ ପାର୍ତିତ ତିର୍ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ବିରୁଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍‌ ଜେ, ଜଗତ୍‌ତ ମାନି ମି ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାର୍ତି କାଜିଂ ଇ ବାନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ଗିଟାନାତା । ୧୦ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ତା ୱିଜ଼୍‌ୱି ୱିଜ଼ୁ ଦୟାନି ମୁଡ଼୍‍ଦାକାନ୍ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ରଚେବାଗ୍ ଆନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ କୁକ୍‍ତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍ ମିଦାଂ ଚାନେକ୍‍ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ପାଚେ ମିଂ ବାର୍ତି, ସୁସ୍ତା, ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ଆରି କୁଚିକିଦ୍‍ନାନ୍ । ୧୧ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ରାଜ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
ହାରିହାରା ବନ୍ଦାୟ୍‌
୧୨  ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାତ୍‌ପା ଉପ୍‌କାର୍‌ ଜେ ଏଲେଂ ବାନି, ଇ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଜ଼ି ମିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ କିଦ୍‍ନିଂ କାଜିଂ ସିଲ୍ୱାନ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଆନ୍‌ ଅକର୍‌ତାଂ ଆକି ଲେକିକିତାଂ; ନା ବୁଜାନିତ ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍ ପାର୍ତିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଦୟାତ ସୁସ୍ତା ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ ।
୧୩  ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବାଚିକିୟାତି ବାବିଲନ୍‌ନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଆରି ନା ଦାର୍ମି ମାଜ଼ି ମାର୍କ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍ନାନା ।
୧୪ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିଉନନିତ ବାନ୍‌ନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ହାରିତିଂ ଜୁଆର୍ କିୟାଟ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମାନି ମି କାଜିଂ ସୁସ୍ତା ଆୟେତ୍‌ ।
୫:୨ ୫:୨ ଜହନ୍‌ ୨୧:୧୫-୧୭. ୫:୬ ୫:୬ ମାତିଉ ୨୩:୧୨; ଲୁକ ୧୪:୧୧; ୧୮:୧୪. ୫:୧୨ ୫:୧୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୫:୨୨,୪୦. ୫:୧୩ ୫:୧୩ ପକ୍ୟାତାକା ୧୨:୧୨,୨୫; ୧୩:୧୩; ୧୫:୩୭-୩୯; କଲସିୟ ୪:୧୦; ପିଲିମନ୍‌ ୧:୨୪.