ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାକି; ମାତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାନି ହୁକେ ଜିନାନ୍‌
୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିନାସ୍‌ ? ଉପ୍‌କାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ବେସି ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ କି ପାପ୍‌ତ ମାନାସ୍‌ ? ୨ ହେଦାଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଆମେତ୍‌ । ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାକି ଜେ ଆପ୍‌, ଆପ୍‌ ହେବେ ଇନେସ୍‌ ଆରେ ଜିବୁନ୍‌ କାଟି କିନାସ୍‌ ? ୩ ଆପ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆତାପ୍‌ନା, ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ତି ହାକିତ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆତାପ୍‌ନା, ଇଦାଂ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌ ? ୪  ଲାଗିଂ, ଆପ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହୁକେ ହାକିତ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମୁଚ୍‌ୟା ଆତାସ୍‌ନା, ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଆବାତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହୁକେ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ବାନି ଜିବୁନ୍‌ନି ପୁନି ବାବ୍ରେ ବେବାର୍‌ କିନାସ୍‌ ।
୫ ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ଆପ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ହାକିନି ଲାକେ ହାତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଏକ୍‌ ଆତାପ୍‌ନା, ତା ଆତିସ୍‌ ହାତ୍‌ପା ହେୱାନ୍ତି ଆରେ ନିଂନାକା ଲାକେ ପା ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହେୱାନ୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଏକ୍‌ ଆନାସ୍‌ । ୬ ଇନେସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ପାପ୍‌ନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ମାନୁସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାପ୍‌ନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ନସ୍ଟ ଆନି କାଜିଂ ମା ପ୍ଡାନି ଗୁଣ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାତାନ୍ନା, ୭ ଇଦାଂ ତ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ହାତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆତାନ୍ନା । ୮ ମାତର୍‌ ଆପ୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାତାସ୍‌ନା, ତା ଆତିସ୍‌ ଆପ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିନାସ୍‌, ଇଦାଂ ଆପ୍‌ ପାର୍ତି କିନାସ୍‌ । ୯ କ୍ରିସ୍ଟ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ତିଲେ ଜେ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ହାଉର୍‌, ଇଦାଂ ତ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌; ହେୱାନ୍‌ତି ଜପି ହାକିନି ଆରେ ରାଜ୍‌ କିଉତ୍‌ । ୧୦ ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାତାନ୍‌, ତା ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ରଗ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାତାନ୍‌; ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜିବୁନ୍ତ ଜିତାକାନ୍‌, ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଜିଂ ଜିତାକାନ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ । ୧୧ ହେ ବାନି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାକି, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁଦାଂ ଜିବୁନ୍ତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାହାଂ ମେହା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୧୨ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାପ୍‌ ମି ହାକି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ରାଜ୍‌ କିମେତ୍‌, ହେଦାଂ କିତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେନି ବାନ୍ୟା ଲାଲ୍‌ସାତ ମୁଞ୍ଜି ହାଲ୍‌ମାଟ୍‌; ୧୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ପାପ୍‌ ଲାଗାଂ ହେଲାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ଅଦାର୍ମିନି ଆତିୟାର୍‌ ଲାକେ ବେବାର୍‌ ଆମାଟ୍‌ । ନଲେ ହାକିତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଗାଟା ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍‌କାମାୟ୍‌ ପୁରାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପୁରା ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ ହେଲାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୧୪ ଇନେକିଦେଂକି ପାପ୍‌ ମି ଜପି ରାଜ୍‌ କିଦ୍‌ମେତ୍‌, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦିନି ତଲ୍ୟା ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ତାରେନ୍‌ ମାନାଟ୍‌ ।
ଦାର୍ମିର୍ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌
୧୫ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ? ଆପ୍‌ ଜେ ବିଦି ତାରେନ୍‌ନିକାପ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ନି ତାରେନ୍‌ନିକାପ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ କି ପାପ୍‌ କିନାସ୍‌ ? ହେଦାଂ ଇନିୱାଡ଼ାଂ ପା ଆମେତ୍‌ । ୧୬ ହାକିନି ପାପ୍‌ କି ଦାର୍ମି ନିକାର୍‌ ବଲ୍‌ତାଂ, ଇଦାଂ ବିତ୍ରେତାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ଲାଗାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ମାନି କିନି କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ହେଲାୟ୍‌ ଆନାସ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବଲ୍‌ ମାନିକିନାଦେର୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼ିୟାକାଦେର୍‌, ଇନାକା ପୁନୁଦେର୍‌ ? ୧୭ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜୁୱାର୍‌ ଆଏତ୍‌ ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କି ହିଗ୍‌ଦ ପାପ୍‌ନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ମାଚାଦେର୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟାନି ହାର୍‌ଦାକା ଲାଗାଂ ହେଲାୟ୍‌ କିୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୱାସ୍କି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେବେନି ବଲ୍‌ ମାନି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୧୮ ଆରେ ପାପ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି ଦାର୍ମିର୍‌ ଆଡ଼୍‌ୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୯ ମି ଗାଗାଡ଼୍‌ ନାଦାର୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନ୍ୟା କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ ବିଟାଡ଼୍‌ ଆରି ଅଦାର୍ମି ଲାଗାଂ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ହେଲାୟ୍‌ କିୟାଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ହେ ଲାକେ ନଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ ପୁଇପୁୟା କାଜିଂ ଦାର୍ମିର୍‌ ଲାଗାଂ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ହାର୍‌କିଜ଼ି ହେଲାୟ୍‌ ଆଡ ।
୨୦ ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ମାନି ସମୁତ ଦାର୍ମିର୍‌ ବିସ୍ରେ ଡିଲା ମାଚାଦେର୍‌ । ୨୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌, ହେ ସମୁତ ମିଦାଂ କି ପାଡ଼୍‌ ମାଚାତ୍‌ ? ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜ୍‌ କୁଇ କିନାଦେରା, ହେବେଣ୍ଡାଂ ଇନାକା ଲାବ୍‌ ଗାଟାତାୟ୍‌; ହେ ୱିଜ଼ୁନି ଇସାପ୍‌ତ ହାକି । ୨୨ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ନି ତାରେନ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍ତି ଆଡ଼୍‌ୟା ଆତିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଉଦେସ୍ତ ପାଡ଼୍‌ ପାୟାନାଦେରା, ଆରେ ଇବେନି ଇସାପ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ । ୨୩ ଇନେକିଦେଂକି ପାପ୍‌ନି କୁଲି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‍ ହାକି, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ମେହାଣ୍‌ତ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।
୬:୪ ୬:୪ କଲସିୟ ୨:୧୨.