ଇସ୍ୱର୍ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ମାନାୟାର୍‌
୧ ଇଦାଂ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ମୁମ୍‌ଦ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜିନାଙ୍ଗା, ମିଚ୍‌ ଇନୁଙ୍ଗା, ନା ଚିନ୍ତା ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତି ସାକ୍ତିତାଂ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସାକି ହିଦ୍‌ନାନା, ୨ ଆନ୍‌ ଜେ ଏଚେକ୍‌ ବିପ୍ତି ଆରି ବେସି ଦୁକ୍‌ତ ନା ୱାସ୍କି ଏଚେକ୍‌ ୱାସ୍ତାତ୍‌ନା, ଇ କାତା ଆନ୍‌ ପଲ୍ୟା ଇନୁଙ୍ଗା । ୩ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାବ୍ରେ ନା ଜିହୁଦିର୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନିଜେ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ବିନେ ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁକେ ସାଇପ୍‌ କାଜିଂ ଇଚା । ୪ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାରିଂ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାଜ଼ି ଲାକେ ଇଡ଼୍‌ଜି ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ଜାର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ନିୟମ୍‌ ହପ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ଲାଗାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ବିଦି ହିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହାତ୍‌ପା ପାର୍ତାନା କିନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଜାଣା ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା । ୫ ଆକର୍‌ ଦାଦିର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି, ଆରେ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାବ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ କ୍ରିସ୍ଟ ହତ୍‌ତାନ୍‌ନା; ହେ ଦୟାନି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଦନ୍ୟ, ଆମେନ୍‌ ।
୬ ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଣ୍‌ ଆୱାତାତ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ଇନୁଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁ ଆକାୟ୍‌, ୭ ନଲେ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାତ୍ରା ଇଞ୍ଜି ଜେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାଜ଼ିର୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌; ମାତର୍‌ “ଇସ୍‌ହାକ୍‌ ତାକେ ମି ଲାତ୍ରା ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାତ୍‌ ।” ୮ ଇବେନି ଅରତ୍‌ ଇଦାଂ, ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାବ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ମାଜ଼ିର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିର୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌ ମାତର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତି ମାଜ଼ିର୍‌ ଲାତ୍ରା ଲାକେ ଗାଣାକିୟାନାର୍‌ । ୯ ଇନେକିଦେଂକି ଇଦାଂ ତ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତି ବଚନ୍‌, ଇ ଦିନ୍ତ ଆପେଂ ୱାନାକା, ଆରେ ସାରା ର ମାଜ଼ି ଗାଟା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ୧୦ ଆରେ କେବଲ୍‌ ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ରିବିକା ପା ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ହୁଦାଂ, ଇଚିସ୍‌ ମା ଆକର୍‌ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ ହୁଦାଂ ମାଜେଙ୍ଗ୍‌ଆସ୍‌ତି ପାଚେ, ୧୧ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହିମ୍‌ଣାଂ ଜଲମ୍‌ ଆୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ଆରେ ହାର୍‌ ନଲେ ବାନ୍ୟା କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ କୁକ୍ୟାତାର୍‌ଚି ଇଚା କାଜିଂ ବାଚି କିତି ଇସାବେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ଇନେସ୍‌ ତିର୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌, ୧୨ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ କାତା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, “ଗାଜାକାନ୍‌ ହାରୁକାନ୍‌ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆନାନ୍‌; ୧୩ ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌, ଜାକୁବ୍‌ ଆପ୍‌ ଜିଉନତାପ୍‌, ମାତର୍‌ ଏସୌତିଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିତାପ୍‌ ।”
୧୪ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ? “ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ କି ଇନାକା ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ମାନାତ୍‌ ? ହେଦାଂ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆମେତ୍‌ ।” ୧୫ ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମସାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାନା, “ଇନାକା ଜପି ମା ଦୟା ମାନାତ୍‌, ହେଦେଲିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିନାସ୍‌, ଆରେ ଇନାକା ଜପି ମା କାର୍ମା ମାନାତ୍‌, ହେୱାନିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କାର୍ମା ଆନାପ୍‌ ।” ୧୬ ଲାଗିଂ, ଇନେର୍‌ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌, କି ଇନେର୍‌ ସେସ୍ଟା କିନାନ୍‌, ହେଦାଂ ତାଂ ଇଦାଂ ଆଉତ୍‌, ମତର୍‌ ଦୟାଲୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଆନାତ୍‌ । ୧୭ ଲାଗିଂ ସାସ୍ତର୍‌ ପାରଙ୍ଗ୍‌ତିଂ ଇନାତ୍‌, ଆପ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମି ତାକେ ମା ସାକ୍ତି ଚଚ୍‌ନାସ୍‌, “ଆରେ ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ପୁର୍ତିତ ମା ତର୍‌ ଚଞ୍ଜିୟା ଆନାତ୍‌, ଇ ଇଦାଂ କାଜିଂ ତ ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍ତାତାପ୍‌ ।” ୧୮ ଲାଗିଂ, ହେୱାନ୍‌ ଇନେରିଂ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଦୟା କିନାନ୍‌, ଆରେ ଇନେରିଂ ଇଚା କିନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଆଟ୍‌ୱା କିନାନ୍‌ ।
ମାପ୍ରୁତି ରିସା ଆରି ଦୟା
୧୯ ଇବେ ଏପ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଦେରା, “ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଦସ୍‌ ଆସ୍ତାନାର୍‌ ଇନେକିଦେଂ ? ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍ତି ଇଚା ଇନେର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ?” ୨୦ ମାତର୍‌ ଏ ମାନାୟ୍‌, ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକାୟ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ବିରୁଦ୍‌ କିନାଦେର୍‌ ? ରଚ୍‌ଚି ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ କି ରଚ୍‌ଚାକାନିଂ ଇନାଦେର୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଲାକେ ରଚ୍‌ଚାତାଦେର୍‌ ଇନାକିଦେଂ ? ୨୧ କି ର ଚିକ୍‌ଲାତାଂ ର ବାହା ସସ୍‌ କାଜିଂ ଆରି ବିନ୍‌ନିକା ସସ୍‌କିୱି କାଜିଂ ରଚ୍‌ନି କାଜିଂ କି ଚିକ୍‌ଲା ଜପି କୁମ୍‌ରେନ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ?
୨୨ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ରିସା ଚଚ୍‌ନି କାଜିଂ ଆରି ଜାର୍‌ ସାକ୍ତି ଜାଣାୟ୍‌କିନି କାଜିଂ ଇଚା କିତିସ୍‌ ପା ଜଦି ନାସ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାଚି ରିସାନି ବାହାନିକିଂ କାଜିଂ ଲାମାହୁଦାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ ଆସ୍ତାତାର୍ଣ୍ଣା, ୨୩ ଆରେ, ଜଦି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ହୁକେ ଆଗେତାଂ ରଚ୍‌ୟାଜ଼ି ମାନାକା ଦୟାନି ଲଗୁ ଜେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌, ମା ଲାଗାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ ଦାନ୍‌ ହପ୍‌ନି କାଜିଂ ହେଦାଂ କିତାର୍‌ନା; ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନାଦେର୍‌ ? ୨୪ ହେଦାଂ କାଜିଂ ତ ହେୱାନ୍‌ କେବଲ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ପା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ୨୫ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହସେୟତି ପତିତ ପା ଇନାନ୍‌,
“ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମା ଲକ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାର୍‌,
ହେୱାରିଂ ନିଜ୍‌ତି ମା ଲକ୍‌ ବାବ୍ରେ କୁକ୍‌ନାପ୍‌ ।”
ଇମ୍‌ଣି ଜାତିତିଂ ଆପ୍‌ ଜିଉନୱାଦାଂ ମାଚାପ୍‌, ହେୱାନିଂ
ମା ୱାରିନିକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାସ୍‌; ୨୬ “ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ଲକ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇନ୍ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେ ବାହାତ ହେୱାର୍‌ ଜିତି ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାର୍‌ ।”
୨୭ ଆରେ, ଜିସାୟ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ବିସ୍ରେ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇନାର୍‌, “ଇସ୍ରାଏଲିୟାର୍‌ ମାଜ଼ିର୍‌ତି ଗିଣ୍‌ନି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ବାଲି ଲାକେ ଆତିସ୍‌ ପା କେବଲ୍‌ ବାକି ମୁକ୍ତି ଆନାକା ପାୟା ଆନାର୍‌ ।” ୨୮ “ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ପୁର୍ତିତ ଜାର୍‌ ବଚନ୍‌ତ ବାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ପୁରା ଲାକେ ଅଲପ୍‍ କିନାନ୍‌ ।” ୨୯ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ଜିସାୟ୍‌ ଆଗେ ଇଚାନ୍ନା, “ବୁତ୍‌କୁ ମାପ୍ରୁ ଜଦି ମା କାଜିଂ ର ବାକି ଇଡ୍‌ୱାତାନ୍‌ମା, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସଦମ୍‌ ଲାକେ ଆତାସ୍‌ମା, ଆରି ଗମରା ସମାନ୍‌ କିୟା ଆତାସ୍‌ମା ।”
ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତି ପାର୍ତାନା
୩୦ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ? ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଦାର୍ମି ଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦାର୍ମି, ଇ ଲାକେ କି ପାର୍ତି ଲାକେ ଦାର୍ମି, ଲାବ୍‌ କିତାର୍‌ନା । ୩୧ ମାତର୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଦାର୍ମି ମସାତି ବିଦି ପାଚେ ହାଲୁ ହାଲୁ ହେ ମସାତି ବିଦି ପାତେକ୍‌ ଏକାୱାତାନ୍‌ । ୩୨ ଇନେକିଦେଂ ? ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି ହୁକେ ହେଦାଂ ଦାହ୍‌ୱାଦାଂ କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଦାସ୍ତି ମାଚାର୍‌ । ହେୱାର୍‌ ହେ ବାଦା ହିଜ଼ି ମାନି କାଲ୍‌ଦ ବାଦା ପାୟାଜ଼ି ଉଜ଼୍‌ତାର୍‌, ୩୩ ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌,
“ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସିୟନ୍‌ତ
ର ବାଦା ବାର୍‌ତି କାଲ୍‌ ଆରି ବାଦା ବାର୍‌ତି କାଲ୍‌ ରଚ୍‌ପ୍‌ନା,
ଆରେ ଇନେର୍‌ ତାତାକେ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌,
ହେୱାନ୍‌ ଲାଜା ଆଉନ୍‌ ।”