ସାର୍ଗେତ ପାର୍ତାନା
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସାର୍ଗେତ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁୱେର୍‌ ଜେତାକା ମାଚାତ୍‌; ଆରେ ମରି ଗାର୍ଜାନ୍‌ ଲାକେ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନି ଇମ୍‌ଣି କାଟ୍‌ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାଂ, ହେଦାଂ ଇଚାତ୍‌, ଇବେ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ୱା; ଇନାକା ସବୁ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆତିସ୍‌ପା ଗିଟାଆନାତ୍‌, ହେ ସବୁ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨ ହେ ଦାପ୍ରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ବାର୍ତି ଆତାଂ, ଆରି ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ସାର୍ଗେତ ର ଗାଦିତ ରୱାନ୍‌ ଇନେର୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା; ୩ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମୁମ୍‌ ହିରା ଆରି ମାଣିକ୍ୟ ଲାକେ, ଆରେ ଗାଦି ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ତୁବ୍‌ଡ଼ାରାଚ୍‌, ହେଦାଂ କାଚାପାତ୍ରିୟା ବାନାନି ମୁକ୍ତା ଲାକେ । ୪ ଆରେ, ଗାଦିନି ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ୨୪ ଗାଦି ରଚ୍‌ଚାକା ଆରି ଗାଦିଂ ଜପି ୨୪ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ କୁଚ୍‌ଚାର୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାତାକାର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ଜପି ହନା ମୁକୁଟ୍‌ । ୫  ଗାଦି ବିତ୍ରେ ବିଜ୍‌ଲି, ବାରବିନ୍‌ନି କାଟ୍‌ ଆରି ବାଦାଡ଼୍‌ ଗାର୍ଜାନ୍‌ ହତ୍‌ନାତା, ଆରେ ଗାଦି ଲାଗାଂ ନାଣିଲାକେ ସାତ୍‍ଗଟା ବଇଟାଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍‌ନିକା, ଇ ସାତ୍‍ଗଟା ବଇଟାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାତ୍‍ଗଟା ଜିବୁନ୍‌ । ୬ ଗାଦି ମୁମ୍‌ଦ କାଚ୍‌ ଲାକେ ନିର୍‌ମଲ୍‌ ର ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ।
ଗାଦି ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ମାଦି ଚାର୍‌ ପାରାଣିଂ, ହେୱାର୍‌ତି ଆଗେ ଆରି ପାଚେ କାଣ୍‌କୁତ ବାର୍ତି ମାଚାତ୍‌ । ୭ ପର୍ତୁମ୍‌ ପାରାଣି ସିହଁ ଲାକେ ଚନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାତ୍, ରିଣ୍ଡି ପାରାଣି ଅହ୍‌ରି ଲାକେ, ତିନ୍‌ ପାରାଣି ମୁମ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମୁମ୍‌ ଲାକେ, ଆରେ ଚାରିପାରାଣି ଉମ୍‌ନି ମୁକ୍ରି ପଟି ଲାକେ ଚନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌ । ୮ ୱିଜ଼ୁ ପଟିକାଂ ଚଅ ଚଅ କେଲ୍‌କୁ; ହେ କେଲ୍‌କୁକାଂ ବାର୍‌ତ ଆରି ବିତ୍ରେ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ବାର୍ତି ମାଚାତ୍‌ । ହେୱେକ୍‌ ୱେଡ଼ାନାଣା ଜମ୍‌ୱାଦାଂ ଇନିକା, ଇନେର୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌, ଇନେର୍‌ ପ୍ଡାନାକା, ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଆରି ୱାନିଦିନ୍ତ,
ହେ ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁଇପୁୟା, ପୁଇପୁୟା, ପୁଇପୁୟା ।
୯ ପାରାଣିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିତି ମାନାୟ୍‌ରିଂ ପାଣ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌, ଆରି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନିକ୍‌, ୧୦ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ୨୪ ବୁଡ଼ାଲୁର୍‌ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାୟ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଡାଣ୍ଡାହାଡ଼୍‌ ମାଗ୍‌ଜି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ମାନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିତାର୍‌ ଆରି ଗାଦି ଲାଗାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମୁକୁଟ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ଇଚାର୍‌,
୧୧ “ମା ମାପ୍ରୁ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌,
ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌, ମାନି ଆରି ସାକ୍ତି ପାୟାଦେଂ ଜଗ୍‌ ଆନାୟ୍‌,
ଇନେକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତାୟ୍‌ନା ।
ଆରେ ନି ଇଚାତ ହେ ସବୁକାଂ ଜିବୁନ୍‌ ହିତାୟ୍‌ନା, ପାରାଣିକାଂ ଜିପ୍‌ତାୟ୍‌ନା ।”
୪:୫ ୪:୫ ହତ୍‌ତି ୮:୫; ୧୧:୧୯; ୧୬:୧୮; ହତ୍‌ତି ୧:୪.