ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟାହିନାକାନ୍‌
୧ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‍ ପୁଟ୍‌ତେ ଇଞ୍ଜିନାତା, ପାଚେନି କାଡ଼୍‌ଦ ଇନେ ଇନେର୍‌ ବାନ୍ୟାମାନ୍‌ ମିଚ୍‌ୱା ଲଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଟ୍‌କିନିତାକେ, ଚାକ୍ରାୟ୍‍ ଜିବୁନିଂ କାଜିଂ ଆରି ପୁଦାଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟା କାଜିଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ପାର୍ତି ପିହ୍‌ନାର୍‌; ୨ ଇୱାର୍‌ କେତ୍‌ଜାଣ୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଆରି କୁଟ୍‌ ଆନାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତିତ ହାତାକାର୍‌ । ୩ ହେ ମିଚ୍‌ୱାର୍‌ ବିବାଆନାକା ମୁନା କିତାର୍‌, ଆରେ ବାରବିନି କାଦି କାଜିଂ ବିନେ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିନାର୍ । ପାର୍ତିନିକାନ୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ହୁଦାଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହୁକେ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‍ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇ ସବୁ ତ ଉବ୍‍ଜାଣ୍‍ କିତାନ୍‌ନା । ୪ ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ସବୁ ଉବ୍‍ଜାଣ୍ ଦିନିସ୍‌ ହାର୍‌ଦାକା, ଆରେ ଜୱାର୍‌ ହୁକେ ଅତିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ଇଟ୍ୟା ଆଉତ୍‌, ୫ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି କାତା ଆରି ପାର୍ତାନା ହୁଦାଂ ହେଦାଂ ପୁଇପୁୟା କିୟାଆନାତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ଦି ହେବାକାର୍‌ୟା
୬ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଂ ହିକ୍ୟା ହିତିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରୱାନ୍ ହାର୍‌ଦି ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆନାନ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତି ଆରି ହାର୍‌ଦି ହିକ୍ୟାତ ଦାସ୍ତି ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ବଚନ୍‌ ହୁଦାଂ ସାକ୍ତି ଆନାତ୍‌; ୭ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଅଦାର୍ମି ଅପ୍‌ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ମଲ୍‌ହିଲ୍‌ୱି କାତାଂ ପିସ୍ତି, ଦାରୁମ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଅବ୍ୟାସ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୮ ଇନେକିଦେଂକି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କ୍ରାସ୍‌ଜ଼ି ଅଲପ୍‍ ବିସ୍ରେ ଲାବ୍‌ଆଦ୍‌ନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେବାତ ଇ କାଡ଼୍‌ଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ପାଚେକାଡ଼୍‌ଦାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିୟା ଆଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ ଲାବ୍‌ଆଦ୍‌ନାତ୍‌ । ୯ ଇ ବେରଣ୍‌ ପାର୍ତି ଆରି ସବୁତାକେ ଇଟ୍‌ୟାନିଜଗ୍; ୧୦ ଇଦାଂ କାଜିଂ ତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ ଆରି ମାନ୍‌ଦ୍ୟାନ୍‌ କିଜ଼ି କସ୍ଟ କିନାସା, ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଜିତି ଇସ୍ୱର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଇଚିସ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ମୁକ୍ତି କିନାକାନ୍ତି ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ମା ବାର୍ସି ମାନାତ୍‌ ।
୧୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ହିକ୍ୟା ହିୟାଟ୍‌ । ୧୨ ମି ବେଣ୍ଡିୟା ୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପଲ୍ୟା ଇଞ୍ଜ୍‍ମେର୍, ମାତର୍‌ କାତାତ, ବେବାର୍ତ, ଜିଉନନିତ, ପାର୍ତିତ ଆରି ପୁଇପୁୟାତ ପାର୍ତି କିନାକା ହାର୍‌ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆଡୁ । ୧୩ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ୱାନି ପାତେକ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ନି ପାଟ୍‌, ବୁଜାୟ୍‌କିନାକା ଆରି ହିକ୍ୟାହିନିତାକେ ମାନ୍‌ଦ୍ୟାନ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୧୪ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବୁଡ଼ାଲୁର୍‌ ନେତାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ୱେନି କିଜ଼ି ନି ଜପି କେଇ ଇଟ୍‌ନିହିଂ ଏପ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାପ୍ରୁତି ଦାନ୍‌ ସାକ୍ତି ଲାବ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ହେଦେଲିଂ ଏଲାମାଟ୍‌ । ୧୫ ମି ନିଂନାକା ଇନେସ୍‌କି ୱିଜ଼ାର୍‌ ତାକେ ହନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମାନ୍ତ ଇଟାଟ୍‍, ହେ ୱିଜ଼ୁ ତାକେ ଦିଆନ୍‍ ଆଡୁ । ୧୬ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଆରି ଜାର୍‌ ହିକ୍ୟା ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‍ ଆଡୁ, ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଲାଗିସ୍‌ ମାନାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ କିତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ମୁକ୍ତି ଆଦେଂ ଆରି ମି ୱେନାକାର୍‍ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ।