୧ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଲଗୁ ଆଡ଼ିୟା ଲାକେ ଜୁୱାଣ୍ଡ୍‌ନି ତାରେନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହାଉକାରିଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଲଡ଼ାନି ପାୟାନାକା ଜଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁନାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ଇସ୍ୱର୍ତି ତର୍‌ ଆରି ହିକ୍ୟାତ ନିନ୍ଦା ଆମେତ୍‌ । ୨ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାଉକାର୍‍ ପାର୍ତିନିକାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେୱାରିଂ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଜ଼ି ଲାଜ୍‌ କିମେର୍‍ ୱାଟିଂ ଆଦିକ୍‌ ଜତନ୍‍ତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ହେବା କିଏର୍‍, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ହେବା ହୁଦାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଅୟାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାର୍ ଆରି ୱାରିନିକାର୍‌ । ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା ଆରି ଉପ୍‌ଦେସ୍‌ ହିୟାଟ୍‌ ।
ଚାକ୍‌ରାଇ କିନି ହିକ୍ୟା ଆରେ ହାତ୍‍ପା ଦନ୍‌
୩ ଇନେର୍‌ ଜଦି ବିନ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିଜ଼ି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିବେରଣ୍‌ ବଚନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁଦାଂ ହିକ୍ୟା ମାନିକିଉର୍‌, ୪ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଅହାର୍‍ଗାର୍ବିଆ ଆରି ଗିଆନ୍‍ହିଲ୍‌ୱି, ଆରେ କାତାବାର୍ତା ଆରି ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲିଆତ ଲାଗାନାର୍‌; ହେବେତାଂ ଡାରା, କିର, ଲକାର୍‌ ନିନ୍ଦା, ବାନ୍ୟା ଆନ୍‌ମାନ୍‌, ୫ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ଲାବ୍‌ ଉପାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିତାର୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କାରାପ୍‌ମାନ୍‍ ଆରି ସତ୍‌ ପିସ୍ତି ଲକାର୍‌ତି ଦିନ୍‌କେ ବିରୁତ୍‌ତ ଜଲମ୍‌ ଆତାକାର୍‌ ।
୬ ଦାର୍ମି ଲଗୁ ଇନେକିଦେଂକି ତାଦାଂ ଏଚେକ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେଏଚେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ସାରି; ୭ ଇନେକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ଇନାକା ତାୱାତାସ୍‌ନା, ଆରେ ଇବେତାଂ ଇନାକାପା ଅଦେଂ ଆଡୁସ୍; ୮ ଲାଗିଂ କାଦି ହେନ୍ଦ୍ରା ମାଚିସ୍‌ ମା କାଜିଂ ସାରି । ୯ ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ମାଜାନ୍‌ ଆଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପରିକ୍ୟାତ ଆରି ଡ଼ୁକାତ, ଆରେ କେତେକ୍‌ ବାନି ବାନ୍ୟାତ ଆରି ଲାସ୍ଆବୁଡ଼ୁ ଲାଲ୍‍ସାତାକେ ଆର୍ଣ୍ଣାର୍, ଇଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ସବୁ ନାସ୍‌ ଆରି ବୁଡାନି ଲାକେ ହାମ୍‍ଦୁର୍‍ତ ମୁଚ୍‍ନାତ୍‍ । ୧୦ ଇନେକିଦେଂକି ଦାନ୍‌ ଲବ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ନସ୍ଟନି ଦଲ୍‌; ଇନେ ଇନେର୍‌ ହେବେ ଆହା ଆଜ଼ି ପାର୍ତି ପିସ୍ତି ହାଜ଼ି ବାଣାତାର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ବେସି ଦୁକ୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ଦୁକ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା ।
ହାରିହାରାନି ବେରଣ୍‌
୧୧ ମାତର୍‌ ଏ ତିମତି ଏନ୍‌ ରକାୟ୍‌ ଜିସୁ ଲକୁ, ଏନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ଦାର୍ମି, ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ, ପାର୍ତି, ଜିଉନନିତ, ସାସ୍‌ ଆରି ହୁଦାର୍‍ନି ପାଚେ ସିଦାସାଦା ବାର୍ତି ଆଦେଂ ସେସ୍ଟା କିୟା । ୧୨ କ୍ରିସ୍ଟ ପାର୍ତିନି ହାର୍ଦି ଜୁଚ୍‌ତାକେ ମାନ୍‌ପାରାଣ୍‌ କିୟା, ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଆସ୍ତି ଇଟା; ହେଦାଂ କାଜିଂ ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆରି ବେସି ସାକିର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ହାର୍ଦି ସାକି ହିତାୟ୍‌ନା । ୧୩  ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍ତି ବେଟାନିତ, ଆରେ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତତି ମୁମ୍‌ଦ ହାର୍ଦି ସାକି ହିଦ୍‌ନାକାନ୍‍ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ବେଟାନିତ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ୧୪ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆରେୱାନି ପାତେକ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିୟାଜ଼ି ମାନ୍‌ଚି ବଲ୍‌କୁ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ପାଲି କିୟାଟ୍‌ । ୧୫ ହେୱାନ୍‌ ପରମ୍‌ ଦନ୍ୟ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ସାସନ୍‌ କାର୍‌ୟା, ହେୱାନ୍‌ ରାଜାର୍‌ ଜପି ରାଜା ଆରି ମାପ୍ରୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ, ୧୬ ଇନେର୍‌ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ହାୱାକାନ୍‌ ଆରି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ତ ବାହାକିନାକାନ୍‌, ଇନେନିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମୟେତ୍‌ପୁର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱାତାନ୍ନା, କି ହୁଡ଼୍‌ଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ସମାନ୍‌ ୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଚଚ୍‌ନାନ୍; ୱିଜ଼୍‌ୱିକାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାନିନି ଆରି ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ହୱେତ୍ । ଆମେନ୍‌ ।
୧୭ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇ କାଡ଼୍‌ଦ ମାଜାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଆକ୍ରିୟା ଆମେର୍‌ ଆରି ୱିଜ଼୍‌ନି ଦାନ୍‌ ଜପି ବାର୍ସି କିମେର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କାଜିଂ ସବୁ ବିସ୍ରେ ବେସିତାଂ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‍ନାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଜପି ବାର୍ସି କିନାର୍‍; ତା ପାଚେ ବଗିକିଦେଂ ମା ସବୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୮ ଆରେ ବିନ୍‌ ଲକାର୍‌ ବାଗ୍‌ କିଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ମାଜାନ୍‌ ଆନାର୍‌; ଆରେ ମେଲା କେଇଦାଂ ଆରି ଉଦାର୍‌ ବାବ୍ରେ ଦାନ୍‌ କିନାର୍‍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ବଲ୍‌ ହିୟାଟ୍‍; ୧୯ ତା ଆତିସ୍‌, ଇ ଅବିନସର୍‌ ଟୁଣ୍ଡି ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଜାର୍‌ତି ପାଚେନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଆଟ୍‌ୱା କୁନାଦି ରଚ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ହାରିହାରା ହେୱାର୍‌ ହାତ୍‌ପାନି ଜିବୁନ୍‌ ଲାବ୍‌ କିତାର୍‌ ।
୨୦ ଏ ତିମତି, ନି ତାକେ ଇନାକା ହିୟା ଆତ୍‌ତାତ୍‌ନା, ହେଦାଂ ରାକ୍ୟା କିୟା; ଆହାର୍‌ ଜାକ୍‌ଡ଼ା ଆରି ବେଣ୍‍ ବେଣ୍‌ତ “ଗିୟାନ୍‌ନି” ଜିକାଟାଣାତାଂ ବିନେ ଆଡୁ ।
୨୧ ଇନେ ଇନେର୍‌ ହେଦାଂ ପାଲି କିୱାଦାଂ ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ହାଜ଼ିବାଣା ଆତାର୍ଣ୍ଣା ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ଦୟା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ବାର୍ତି ଆୟେତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୬:୧୩ ୬:୧୩ ଜହନ୍‌ ୧୮:୩୭.