8
Tengogne gajeru kpashiwakapji Sasertotete
Tyepirana gonra wane chinkalurkaka: Tye pixkalutu sasertote Gitsrukate potu waneywu. Walenwa tsru potu tengogne gajeru tuplapijere potuklesretate tuplatachri. Kpashiwaka ga wa Goyakalupji potu kamrurewatyachrini, wa Gitsrukaachi panatanruni. Gi wa yineru panatanruni.
Gi rixanu pejnuruneko sasertote gitsrukatene potu gitaaka ranikyapluna genekashlukaka ga wa giylatkalurkaka. Giyagni galuukalurni waneya rixinripa tye Sasertote koxa pagixanu ranikinripa. Giyagni tyechijne gwachri rixkamka, gimka sasertotepni, gi rixanu wanena genekashlukaka ganikachine wa Tokanchi Yokanatkaluru chinyawaka. Tengogne gajerkaka yaglu ga wa mayawle kamrurewatyana wanna, wa Goyakalu gixa yokanretyawaklu Moysisi, wa wale kamrutinripatka Goyakalupji. Wane chinru:
“Petpotutanru, wanepotuko pkamrutinripa yaglu pixka, magka pekakgitikolu pixka.”
Ga wa xani Kristo gapkapatkalu wanepnute kigleru potu kamrurchi, wane rixa kigleru potu Gipiratkaluru Tokanchi chinanu kgiglepokyegiklerni. Wanepnute kigleru gipiratkalurkakapiranaya gitaakaluru.
Gi rixanu wa muchinanu Tokanchi Gipiratkaluru ma magatkanumka, gimka galuukalurni wa gepi chininri. Gi rixanu ruklukanuwnakakinna, Goyakalu wane china:
“Getanu. Gigogne ginanu,”
china wa Gitsrukaachi,
“Gerotu gipiratkaluru tokanchi nupiratinna
Gisrayiliklopishane ga wa Gotaklopishane.”
“Gi wa gipiratkaluru tokanchi pixka
Wa nupiratyana wa rutsrukatennina
Walegogneni wa nkosemyomtna
wa Gigiptochijne nkoshpakyapna.
Gi rixanu wannani gi gomkagitlu
nupiratanru tokanchi.
Ga wa Gita gi wa nuslagyana,”
wane china Gitsrukaachi.
10  “Wanepnute ruknoogognetinitka walegognekaka,
tyepni wa gipiratkaluru tokanchi,
wa Gisrayiliklopishane nupiratinri,”
china wa Gitsrukaachi.
“Ginshinikanna nutakinna ntokankaka
yokanatkaluru.
Wale nyongajitanna.
Gitapni wa Royakalutna.
Wannapni wa nayinerutene.”
11  “Gi wa satkaka yimakanru gipokchi gajeru,
Gi wa satkaka gimoleneko,
wane chinachrimka,
‘Pumatanru Gitsrukaachi’.
Gi rixanu pejnuruneko gimatanutkano,
mturu potu ga wa tsrupotuymananuko.
12  Gi rixanu kgetwamonuklerupno
ma poyagkaklewleyna.
Gi wa nushinikanutkalu mukochirna.”
13 Wa gerotu chininri, kapokotu rixkaklu muchinanu chininri. Wa kapokotu ga wa tsrutsoleji gixachrinatka psotsotaji magata ramgamtinripa.