14
Gatnugapo, ga wa tokanchi galikakpotu, ga wa giweklu
“Gi gkojwakanshinikangajitinwa. Galixlu Goyakalu. Galixankoxno Gita. Nurupji gixo gwikwaka wane. Wane ma mixkanumka, nunkakanmakgi. Giyagni nyanuchi. Nalpoktapingi gwiyawakapa gixanupa. Nyinpatka, nalpokotiniplu gwikowakapa gixanupa, nunanutnaka. Gitako gwapanutkagi. Nwiyawaka koxa Gita, wane koxa gwanu gixa. Gimatlu ginaka nyanu. Gimatgapotlu.”
Tomasu wane chinru, “Gitsrukaachi, gi wumata ginaka pyanu. ¿Gi wixpoko gimatletanru wa gatnugapo?”
Geso wane chinru, “Gitni wa gatnugapo, ga wa tokanchi galikakpotu, ga wa giweklu. Gike yayegitlu Girchi, seyni Gitapje chinanu yayegitka Girchi. Gimatinno, Nuru koxa gimatanu. Xaniyakawa gimatlu. Getatkalu.”
Pekakgitanwu wa Girchi
Wilipi wane chinru, “Gitsrukaachi, pekakgitanwu wa Girchi. Poyagota wixa chinanu.”
Geso wane chinru, “Gi pomshiniko numwatkagi, ¿gi ge pumatno, Wilipi? Wa netjeru retkoxlu Girchi. ¿Gi pchinkoxge pixa, ‘Pekakgitanwu Girchi?’ 10 ¿Gi ge palixno wa Gita Girchi nwinri, ga wa Girchi Gita rawa? Wa tokanchi nunkakyagi, gi wa Gitako nonshinikanu wane nchina. Seyni wa Girchi Gita gwachri Wale kamrutlu wa kamrurchikaka. 11 Galixanno Girchi nwinri, ga wa Girchi Gita rawa. Gma wane gixkanupa, galixanno kamrurchiyako.
Kamrurchi tyekaka pnute
12 “Galikakni, galikakni wane nchingi, wa kamrurchikaka nkamrutanru nalixjeru koxa kamrutanru. Ga wa tyekaka pnute kamrutanu nalixjeru, gi rixanu Girchi yegi nyanu. 13 Klunerukokta gagjitanru Girchi ngiwakaya, wale nkamrutanu, Girchi gimalwutikolupa Gituru chinanu. 14 Klunerukokta gagjitinipa ngiwakaya, Gita kamrutanru.
Giwekikaluru Kpashiri gipiratkaluru
15 “Gishinikinipno gkamrutanru nyokanatanrukaka. 16 Gita gagjitanru Girchi ga wa satu Kgimnanukakleru renekangi, gixa yegi gwagognenatachripa. 17 Walenwa Giwekikaluru galikakpotunanu. Wale tyechijne gajene gi gimkata yoptoletanru, gi rixanu gi retluna. Gi koxa rumatluna. Gixa gimatlu gi rixanu gixa yegi rawa, ga wa gixa gitokote rawanu.
Kristo gipgujewninri
18 “Gi wa murungi nuknokamtanu. Nyayegitangi. 19 Pshinitsonu tyechijne gajene gi getanutkano, ga wa gixa getanno, gi rixanu Gita giweka, ga wa gixa koxa giwekanu. 20 Walegogne gimatanu wa Girchi nwinri, ga wa Gita gwa gixa, ga wa gixa nwa Gita. 21 Nyokanrekaka waneyalutu, ga wa wale kamrutachri, walenwa nushinikjeru. Nushinikjeru Nuru gishinikanrupa. Gita gishinikanru. Nupgujetinwa wale yegi.”
22 Gota gi wa Giskaryotni wale, wane chinru, “Gitsrukaachi, ¿klunerni wa tye wa wixa yegi pupgujetinwa, gi wa tye psolchijne gajeneko yegi?”
23 Geso gigitlu. Wane chinru, “Girukokta gishinikinipno rumretatokanutanno. Nuru gishinikanru wale. Wale yegi gayanu. Wale yineru yegi gawgognenatanu. 24 Nma mushinikjetu gi gimretanru ntokanu. Ga wa tokanchi gyijnakotanru gi wa Gitanni, seyni Girchi wa nyokanatjeru tokanni.
Giglewanshinikanru nuknokyegimtgi.
25 “Tyekaka nunkakgi gixa yegi nwanatini. 26 Wa Kgimnanukakleru, Giwekikaluru Kpashiri, wa Girchi yokanatanru Gita giwakaya, Wale gimatkakangi pejnurukopirana. Rushiniikakangi pejnurupiranako nunkakyagi. 27 Giglewanshinikanru nuknokyegimtgi. Nuglenunshinikanu nenekgi. Gi wa tyechijne gajene genekle pixka, Gita genekyagi. Gi wa gkojwakanshinikanutinwa. Gi wa kpiklegolunepgi.
28 “Gyijnakotlu wa nunkakyawakgi: ‘Nyanu, ga wa nunanutnaka gixa yegi.’ Gishinikinipno, gimuwatanmaka, gi rixanu wane nchina, Girchi yegi nyanu. Gi rixanu Girchinwa Gita pnute tsru. 29 Ga wa xani nunkakatkagi ma mapookanuwa, wa wane rixinpatka galixinripa. 30 Gi wa gixo potu nuynumsatanutkagi, gi rixanu runatka kamchi, tyechijne gitsrukate. Gike waneylu wa Gitaya. 31 Seyni rumatinripna tyechijne gajene Girchi nushinikinri, ga wa Girchi yokanatyawakno wane nixa kamrureta.
“Ntunwatanu. Gewi gayinitka.