17
Geso gagjigognere
Tyekaka wane china Geso. Teno yigata. Wane china, “Nuru, nopapko gapokatka. Puturu gimalwutikolupa Pixa chinanu, wa Pixa koxa gimalwutikolupa Puturu chinanu. Wane pixa gitakletno pejnurune yine chinanu, wa pejnuruneko penekyano, Gita genekyapna ruwekinrina gike rixiniko mnikawnakatupa. Tyenwa giweklu gike rixiniko mnikawnakatu, wa rumatyapyina, satupjeru Goyakalu galikakpotunanu, ga wa Geso Kristo wa pyokanatanruno. Gita chinanu pumalwutikolutka tyechijneya. Nnikatatkalu kamrurchi penekyano nkamrutyaplu. Ga wa xani, Nuru, penekanno noyaknu, wa Pixastsi nwini noyaknunanu tye psolchijneko mawanatkanuwa.
Geso gagjigogneyegitna yimaklene
“Wa nyi yine tyechijne gajene penekyano, nekakgigiwakatyi. Pixanune, ga wa Gita penekatka. Rumretatokanutyina. Xawakni rumatatkaluna pejnurkakako penekyano Pixa ruyakatya. Gi rixanu wa tokanchi wa penekyano, nenekatkana. Yoptotatkaluna. Rumatatkaluna galikakpotunanu Pixa yegi nuyakatinri. Ga wa ralixna Pixa yokanatyano. Wanna chinanu nagjita. Gi wa tye psolchijne gajeneko chinanu nagjita, seyni penekyano chinanu, gi rixanu Pixanunni. 10 Wa pejnuruko wane nixle, Pixa wane gixleni. Pixa wane gixle Gitankoxni. Gimalwutkalurno waleya. 11 Gi wa tyechijnetkano, ga wa wanna tyechijne gwawa. Pixa yegi nyanu Gita. Nuru kpashiri, pgiwakaya pumretanna wa penekyano, satupjerune rixinripna, Wixa pixka. 12 Wanna yegi nwanatini, Gita gimretanatna pgiwakaya. Wa penekyano numretanatna. Gi satuna gamgiyna wanna, seyni kamchi jiglokanrunapjeni gamgana, poyagkakikolupa wa yonatkaluru.
13 “Ga wa xani Pixa yegi nya, ga wa tye wane nchina tyechijneya, waneyna rixinripna numuwle tseruwnapotutachri. 14 Gita genekna ptokanu, ga wa tyechijne gajene gayegixna, gi rixanu gi wa tyechijne gajenni, Gitako pixka, gi wa tyechijne gajerno. 15 Gi wa nagjita wa Pixa gwapyapna tyechijneya, seyni Pixa girukotyapna mugletuya. 16 Gi wa tyechijne gajenni, Gita pixka; gi wa tyechijne gajerno. 17 Kpashirine pixkakanna galikaka potu ptokanuya. Galikakpotni ptokanu. 18 Wa tye psolchijneko Pixa yokanatno, waneko pixka nixa tye psolchijneko yokanretna. 19 Wanna chinanu Gitnanuko kpashiri nixnawa, kpashirine rixinrikoxapna wanna galikaka potu tokanchiya.
Geso gagjigogneyegitna gapatachinepa
20 “Gi wannapje chinanu nagjita, seyni koxa wa nalixjenepa wanna tokanu chinanu. 21 Satupjerune rixinripna pejnuruneko, Pixa pixka, Nuru, Gita pwinri, ga wa Gita Pixa nwinri; wanna koxa satupjerunepa Wixa rawinripna, wa tyechijne gajene galixinripa Pixa yokanatyano. 22 Wa noyaknu penekyano, wale nenekatkana. Wa satupjerune rixinripna, Wixa pixka satupjerunwu. 23 Wanna nwinri Gita ga wa Pixa Gita pwinri, satupjerune rixpotutinripna, wa tye psolchiijneko gajene gimatinripa Pixa yokanatyano, ga wa pushinikyana Gita pushinikiniko pixka.
24 “Nuru, wa wanna penekyano naluklu ginakaktanwa Gita, wanna koxa Gita yegi gwanu, wa retyapluna noyaknu penekyano. Gi rixanu Pixa gishinikno tyechijne ma mutaakanuwa.
25 “Nuru poyagkakachri, tyechijne gajene gi gimatyi, seyni Gita gimatyi. Ga wa nyi gimata wa Pixa yokanatyano. 26 Gita gimatkakna pgiwaka, ga wa numatkakanna, wa gishiniklewlu wa pushinikyano wanna rawinripa, ga wa wanna nwinripa.”