2
Kashimyolu Kanaya
Waleprika pnutgogne waneru kashimyolu Kana Pokchiya, Kalilesreta. Wanero Geso ginro. Chanixka koxa Geso ga wa yimaklene kashimyolu yegi. Winga magata. Wa Geso ginro wane chinru, “Winga maleshayna.”
Wane chinro Geso, “¿Gi rixno Gita ga wa pixa, suxo? Gi rapokawa nopapko.”
Runro wane chinna gipxaklewatachine, “Gkamrutanru klunerukokta runkakyagi.”
Wanenanru patsrujire sotlu gashgaji, wa powratjetyawakna Goteyone. Gepi, mapa yokmajtagapi jigloklu satkaka.
Wane chinna Geso, “Ntseptagatanru gonu tyekaka gashgaji.” Tsepotgapotutluna.
Wane chinna Wale, “Nsajikgatanru xani. Nikikwaka chinanuwatyachri ganikyegitanru.”
Ranikyegitluna. Wa retumginitkalo chinanuwatachri gonu kamrutikaluro winga, gi rumata ginaka tuyakatya, seyni wa gipxaklewatachine gonga saajegatachine gimata. Wa chinanuwatachri tomgalu gnunrowatachri. 10 Wane chinru, “Pejnuruko yineru muchinanu rutaklo kiglero winga. Wa rumetinitkana rutakatkalo mugletotka. Ga wa pixa gimretlo xangognenanu kiglero winga.”
11 Tyenwa muchinanu getkaluru kamruta Geso Kanaya, Kalilesretaya. Rekakgigoyaknuta. Ga wa yimaklene galixlu. 12 Wale gowukshini yopika. Kapernawo yatka Wale ga wa runro, ga wa repurune, ga wa yimaklene. Gi gixgogne wane rawna.
Geso powratlu kpashiwakapji
13 Gi gowukatkalu Tsru Giknoglushgogne Goteyonenu. Gerosale kanika Geso. 14 Kpashiwakapji retyana wakane gishanretjetachine, ga wa gowegane gishanretjetachine, ga wa motkokone gishanretjetachine, wanepnute gipekserojiprojkakachine tuplatachine. 15 Kochipjerewapitsa kamruta. Kpashiwakapji rerutyana pejnuruneko, ga wa gowegane, ga wa wakane. Rupkakyanna serojiprojna wa kgipekoklerune. Yawnajkaklo gikwalna. 16 Motkoko gishanretjetachine wane china, “Gkoshpakanro wala gewiya. Gi wa Nurupjiko marnewakapji gkamrutini.”
17 Giyagni yimaklene gishinkaplu yonatkalurni: Wane nixa jmerpotno pupji chinanu.
18 Wa Goteyone wane chinru, “¿Klu getkaluru pekakgitwu wa tye pkamrutinri?”
19 Rugita Geso. Wane chinna, “Gnikatanru tye kpashiwaka potu, ga wa mapgogne chininri ntunotakanru.”
20 Giyagni wane chinna wa Goteyone, “Gepkoxamkojmole patsrujire walapu kamrupjinatkaluru tye kpashiwaka potu, ga wa Pixa ¿mapgognepje ptunotakanru?” 21 Seyni Wale wane chinyegitlu gimanepirana kpashiwaka potu. 22 Giyagni wa yotunotinitka gipnachinetskalaya, yimaklene gishinkaplu wa wane chinjenatinri. Ralixluna wa yonatkaluru, ga wa Geso chinyawaka.
Geso gimatgajitna pejnuruneko
23 Tsru Giknoglushgogne, meyiwlugogne, Gerosale rawanatini gixo galixgiwakatlu. Retanatluna wa getkalurkaka kamrutini. 24 Waleko Geso gi gaponshinikanyegitnawa wannayegiya, gi rixanu Wale gimatna pejnuruneko. 25 Gi wa magatya wa satu gipgujtatyaplu yineru, gi rixanu Waleko gimatlu yineru gaji gwachri.