4
Ntowutpotutyi Goyakalu getanu, ga wa Kristo Geso getanu, wa giwekachine ga wa gipnachine gitakyagokachripa, ga wa rupgujewnalepa chinanu, ga wa pogirewatyawaka chinanu, punkakletanru tokanchi. Gi wa malpokotkatupyi ruglepoktapini ga wa ma muglepoktapini koxa. Pekakgi giklukanuwnalerewatanu, pchigetjerewatanu, puykolewatanu psoluyako mapognanutupyi ga wa psoluko yimaklewluya. Gi rixanu pagogne wanepa wa kigleru ginkaklewlu gi rakotanshinikanutanna. Seyni rixa getsotanretyawakna, ruxolewnakakanna ginkaklewatachine rajepikpotinrinchinanna. Rushyajnakyegitluna galikakpotunanu tokanchi. Ginkaklusha ruprotakyegitna. Ga wa pixa psoluko kanshinikanuruyapyi. Pakota salewnaletanu. Kiglerpotunanu Tokanchi kginkakletakleru kamrure pkamrutanu. Poyagkakanru pkamrure putakikolu.
Poyagkaklewlu sagyeta
Gi rixanu nuwekinri gipkaakoklunpatka. Rapokatka nyinripapkopatka. Kigleru yagotlewlu nyagotlewatyatka. Nasuktale nnikatatka. Numretlu galixlewlu. Xaniyakawa waneru poyagkaklewlu sagyeta pixkalutu gimretkaluru gita chinanupa, wa Gitsrukaachi genekyapno walegognepa. Gitsrukaachinwa kgitakyagoklewakleru poyagkakachri. Gi wa gitapje reneksagyetatanu, seyni pejnuruneko Geso gininri gishinikachinkoxapa.
Timotiyo giykotka walenanukoya
Pyagota ginyegletanno giyampotu. 10 Gi rixanu Tema giknokamtatkano. Tyegogne gajeru gishinikachrinwa wale. Tesalonika yatka. Ga wa Kresente Kalata yatka. Ga wa Tito Talmasi yatka. 11 Lokasupje gitaymatka. Pwapanru Marko. Pixaymaplu. Gi rixanu wale gimkata gipxakletno kamrurchiya. 12 Gigwiso nyokanatlu Tichiko. 13 Trowa pokchi Karpo yegi nuknokamtanru nopata. Panikanru xako puninipa. Ga wa kiruka koxa, ga wa yonatkaluromta galikaka panikanu.
14 Galegantro sintawo kamrurewatyachri gixo kata gektutu nixjeru. Wa Gitsrukaachi gapnutanru rixpoko kamruretyawaka. 15 Pgirukotinwa pixa koxa waleya. Gi rixanu wale kamnixpotutlu wtokanu.
16 Wa muchinanu nuykoyegitnawa gi satuna gimwastsitno. Seyni ruknokamtnona pejnuruneko. 17 Seyni Gitsrukaachi gimwastsitno, ga wa muchkotno wa poyagkakikolupa ginkaklewlu gitaya, wa payinemnunanuka yijnakotyapa. Ga wa tsru mgenoklunama nkoshpakika. 18 Ga wa Gitsrukaachi koshpakanno pejnuruko mugletu kamrurchiya. Ga wa rognetkakanno tengogne gajeru pogirewatyawaka chinanu. Gimalwugognenatkalurupni gike rixiniko mnikawnakatu. Wane gixkalurupa.
Ralipre galukleta
19 Palukanna Presura ga wa Gakila, ga wa Gonesigoropji gajene. 20 Korinto rutuka Gerasto. Ga wa Mireto Pokchi nuknokamtlu Trogimo yayixachri. 21 Ginapuklu gnapu pyagota gapokletanu. Ralukyina Gewolo, ga wa Potene, ga wa Lino, ga wa Klawtya, ga wa pejnuruneko moletkakachine.
22 Gitsrukaachi pixaymapa. Gimutkalunepgi.