2
Yurrunpa ngayulu nyurrangarrilakutu yankula nintiṉangi tjukarurrulkitjangku. Yalatji ngayulu nyurrangarrinya nintintjala nyurrangarri ngayuku yunypawiya nyinangi. Ngayulu kuliṉi piyuku nyurrangarrilakutu maa yankula nintilkitjangku. Ngula ngayulu nyurrangarrinya nintintjala nyurrangarri tjiluruwiya yunypa nyinanytjaku. Yalatjiku ngayulu yunytjurringanyi. Ngayulu yankula nyurrangarrila nintintjala tjinguru nyurrangarri tjilururriku. Yalatjinyurra tjilururrinytjala ngayuluṯarra tjilururriku. Wiya. Ngayulu nyurrangarrilakutu yankula nintira pukuḻmankunytjaku, nganaṉa tjungu yunypa nyinanytjaku. Ngayulu yirriṯi yalatji kuliṉu, “Ngayulu wiya Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯa tjananya yankula nintira tjukarurrulku. Ngayulu yalatji tjananya nintintjala tjana tjilururriku, ngayuluṯarra. Ngayulu piipa wakara wantirriyalku palunya tjananya tjukarurrulkitjangku. Tjana walytjangku kulira tjukarurrurrinytjaku.” Yuwa, nyurrangarri tjukarurru nyinarra yunypa nyinaku. Palunyatjanu ngayuluṯarra yunypa nyinaku. Piipa panyapa nyurrangarrimpa wantirriyalkitjangku ngayulu wakara puntura tjilurutjilururringu. Yalatji wakara ngayulu yaḻṯururringkula tjirrmilytjarrarringu. Ngayulu kuliṉingi, “Ngayulu Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯa tjukarurrulkitjangku piipa ngaatja wakara wantirriyaṉi. Tjinguru tjana riitarringkula ngayuku palya nyinaku yalatji kulira, ‘Puulalu ngaatja wakaṉu nganaṉanya tjukarurrulkitjangku. Paluru yilta nganampa puntura yunytjurringanyi.’ Ngayulu yunytjurringanyi tjana tjukarurrurringkula yunypa nyinanytjaku, kutu tjilurutjiluru nyinanytjawiya.”
Yaṉangungku kuya palyantjala palumparanyurra tjungurringkula palula kalyparrinytjaku
5-6 Yaṉangu paluru kuya palyantjala, wiya ngayulu kutjuṉa tjilururringu, kutjupa tjuṯaṯarranyurra. Yaṉangu palunya ngayulu piyuku wangkarra tjukarurruntjaku wiyaṉa yunytjurrinyi. Palya nyurrangarri palunya wangkangu tjukarurrulkitja. Ngayulu palunya wantinyi. Yaṉangu paluru tjukarurrurrinytjala nyurrangarri palumpa kalypalpi nyinanytjaku. Kalyparringkula palunya pukuḻmarraya!, watjilpa kutu nyinarra yiwarra kutjupawana yankutjipingka. Yuwa, nyurrangarri palumpa yunytju nyinarra yaṉṯayaṉṯantjaku.
Piipa panyapa ngayulu nyurrangarrilakutu wakara wantirriyaṉu yalatji kulira, “Tjinguru Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯangku ngayuku wangka kulira tjukarurru palyalku?” 10 Yaṉangungku kuya palyara tjukarurrurrinytjala, nyurrangarri yaṉangu palumpa kalyparringkula nyinanytjaku. Palumpa kalypanyurra nyinanyingka ngayuluṯarra palumpa kalypa nyinaku. Yiitju Kurayitjala kurungka ngayulu nyurrangarrinya tjukarurru watjaṉi, ngayulu yaṉangu palumpa kalypa nyinaku. 11 Yuwa, nganaṉa palumpa kalypa nyinanytjaku tjukarurrura. Nganaṉa palumpa kalyarrinytjawiyangka, mamuku mayutjungku palunya piyuku tjingapungkula yiwarra kutjupawana katitjipingka.
12 Yirriṯi ngayulu tawunu Taruwatjalakutu yankula tjarrpangu, Yiitju Kurayitjakuṉu wangka tjakultjurinkukitja. Yaṉangu tjuṯa ngayulawana tjungurringkula yunypangku kulilpayi. Yalatji Katutjalu tjananya nintiṉu tjungurringkula kulintjaku. 13 Ngurra palulawana wati Tayitutjaku ngayulu puṯu ngurririnkula kuliṉulpi tawunu kutjupawana palumpa ngurrilkitjangku. Paluru Yiitjuku waarrkana nyinanyi, nganampa walytja. Yalatji palumpa puṯu ngurririnkula ngayulu tjananya tawunu palunya ngurrara tjuṯa watjara wantirra yanu manta Matjatuniyalakutu.
14 Katutjanyalaka puḻkapuwa! Yiitju Kurayitjaku walytja tjuṯa nganaṉa nyinanyingka. Paluru ilta nganampa mayutju tiṉa nyinanyi. Katutjalu nganaṉanya nintilpayi wangka Yiitju Kurayitjanyatjarra tjakultjurinkunytjaku. Wangka palumpa yaṉangu tjuṯa yunyparringkupayi, kukatjanu paṉṯiku yunyparrinytja nguwanpa. 15-16 Nganaṉa wangka Yiitjunyatjarra tjakultjurinkunytjala Katutjanya yunyparringkupayi. Yaṉangu tjuṯangku wangka palunya kulira walytjarringkula kana kutu nyinaku. Yaṉangu kutjupa tjuṯangku wangka palunya kulira wantirra waru tiṉakutulpiya yanku. Yaṉangu tjuṯangkula puṯu kulilpayi Katutjaku waarrka tjukarurru kutu palyalkitjangku. Palumpa kurrunpangku nganaṉanya kutu nintintjala nganaṉatju palumpa waarrka palyalpayi. 17 Wiyawana nintilpayi tjuṯangku Katutjaku wangka nintilpayi maniku kutju. Katutjalu nganaṉanya watjaṉutjangka nganaṉatju Yiitju Kurayitjaku waarrkana tjuṯangku palumpa wangka tjukarurru tjakultjurinkupayi. Yalatji nganaṉatju tjakultjunkunytjala Katutjalu nganaṉanyatju nyakula yunyparringkupayi.