7
Walytja tjuṯa, wangka panyapa Katutjalu watjaṉutja nganaṉa kulira tjukarurru nyinanytjaku, kuya palyantjawiya.
Yunypa tjanampa Puulanya nyinaku
Wiyalatju nyurrangarrila kuya palyalpayi. Wiyalatju mayutju tjuṯa mani yungkupayi tjana nganampatju yunypa nyinanytjaku. Nganaṉatju wiya yaṉangu tjuṯakuṉu mulyaṯangku mantjilpayi. Nyurrangarrimpalatju tjukarurru nyinanytjala nganampatju nyurrangarri yunypa nyinanytjaku. 3-4 Yalatji watjara wiya ngayulu nyurrangarrinya panypuranganyi. Ngayulu nyurrangarrinya yunytju nyinarra nintiṉi tjukarurrulkitjangku. Nyurrangarri kutu nganampatju walytja tjuṯa nyinanyi. Nganaṉa mirrirringkula kutu walytjararranpa nyinamalpa tjungu. Tayitutjalu wangka nyurrangarrinyatjarra tjakultjunkunytjala ngayulu kulira nyurrangarrimpa yunypalingku nyinanyi. Kutjupa tjuṯangku nganaṉanyatju panypuranganyingka ngayulu kutjupa tjuṯaku nyurrangarrimpa yunypalingku nyinanyi.
Manta Matjatuniyalakutu nganaṉatju yankula nyinanyingka, kutjupa tjuṯangku nganaṉanyatju panypurangkula pungkupayi. Nganaṉatju nguḻu nyinapayi pungkupayingkamarra. Nganaṉa puṯu kulira nyinanytjala Katutjalu nganaṉanya pukuḻmankupayi. Wati Tayitutjanya ngalya yananyingka nyakulalatju yunyparringu. Yalatji Katutjalu nganaṉanya pukuḻmanu Tayitutjanya nganaṉalakutu wantirriyara. Paluru nganaṉanyatju wangka palya nyurrangarrinyatjarra tjakultjunutjangka nganaṉatju kulira yunyparringu. Paluru nganaṉanyatju tjakultjunu yalatji, “Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯangku ngayunya pukuḻmanu. Tjana nyuntupa Puulaku yunypa nyinanyi, yunytjurringanyiya nyuntunya nyakukitja piyuku. Tjana wiyawana nyinarra watjilarrirra tjukarurrulpi nyinanyi.” Wangka palunya tjakultjunutja kulira ngayulu Puulanya yunypalpi nyinanyi nyurrangarrimpa, Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯaku.
8-9 Piipa panyapa ngayulu nyurrangarrimpa wakara wantirriyaṉu. Piipa palunya riitarringkulanyurra watjilarringu yalatji, “Puulalu wiya nganaṉanya yalatji piipangka wakara watjanmara. Wiya nganaṉanya yalatji watjanmara, ‘Nyurrangarri wati palunya tjukarurrulkitjangku wangkanytjaku.’ ” Piipa panyapa wantirriyara ngayulu puṯu kuliṉingi, “Tjinguru Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯangku riitarringkula ngayuku yunytjuwiyarringkula ngurrkurriku.” Yalatji kulira ngayulu wantingu. Palya ngayulu piipa palula watjaṉu wakara nyurrangarri tjukarurrulkitjangku. Palya nyurrangarri ngayuku wangka kulintjala Katutjalu nyurrangarrinya tjukarurruṉu. 10 Palya Katutjalu nyurrangarrinya tjukarurruntjala kuliranyurra tjukarurrurringkulalpi kana kutu nyinaku palumpa ngurrangka. Yalatji kuliranyurra yunypalpi nyinanyi. Yaṉangu kutjupa tjuṯangku kuya palyara tjilurutjiluru nyinarra tjukarurrurrinytjawiya kuya kutu nyinanyi. Paluru tjana kuya kutu nyinanytjala Katutjalu tjananya warukutu wangkarra waṉiku. 11 Ngayukuṉu piipa panyapa nyurrangarri riitarringkula kulira watjilarringu. Katutjalu nyurrangarrinya yalatji watjilpa palyaṉu. Yalatji nyinarra nyurrangarri wati kuya palyalpayi palunya wangkakitjangku kuliṉu yalatji, “Nganaṉa wati palunya tjukarurrulkitja wangkanytjaku. Paluru ilta kuya palyaṉu, nganaṉa Katutjaku wangkawana palunya wangkanytjaku.” Kala, palunya nyurrangarri tjukarurrulkitjangku wangkangu. Ngayulu kuliṉi palya nyurrangarri wati palunya tjukarurrulkitjangku wangkangu, wantinytjawiyangku.
12-13 Wati paluru kuya palyaṉutjangka payilkitjangku kutju wiyaṉa piipa panyapa wakaṉu. Piipa panyapa ngayulu nyurrangarrimpa wakara wantirriyaṉu, riitarrirranyurra walytjangku kulintjaku yalatji, “Katutjalu nintiṉutjangka, Puulalungarriya piipa panyapa tjukarurru wakaṉu, nganaṉanya tjukarurrulkitjangku. Paluru tjana ilta nganampa walytja tjuṯa nyinanyi.” Ngayulu kuliṉingi, “Ngayulu palya piipa palumpa wantirriyaṉu, Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯa tjukarurrulkitjangku.”
Yalatji yunypa nyinarralatju puntura yunyparringu Tayitutjalu nganaṉanyatju tjakultjunutjangka yalatji, “Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯawana ngayulu nyinarra yunypalingku tjanampa nyinanyi, tjukarurrulpi tjana Yiitjuku nyinanyingka.” 14 Yirriṯilatju nyurrangarrinya waḻkuṉu Tayitutjalu kuliṉingka. Nganaṉatju Tayitutjalawana alatji watjaṉingi, “Kurinytjiyanya ngurrara tjuṯa tjukarurru Yiitjuku nyinanyi.” Yalatji Tayitutjalalatju watjara kuwarri yunypa nyurrangarrimpa nyinanyi. Iltanyurra tjukarurru Yiitjuku nyinanyi. Nganaṉatju tjukarurru Tayitutjanya watjaṉu. Nganaṉatju nyurrangarrinyaṯarra tjukarurru tjakultjunkupayi. 15 Tayitutjanya nyurrangarrilakutu maa yankula nyinanytjala, ngurrpangkunyurra paṯara nyanganyingka nyurrangarri kuṉṯarringkularanyurra nyinangi, mayutju tiṉa nguwanpangkamarra. Paluru nyurrangarrinya watjantjala nyurrangarri tjukarurru palyalpayi. Palulanguru nyurrangarri yilta palumpa yunyparringkula waṉingu. Yalatji Tayitutjalu kulira puntura nyurrangarrimpa yunypa nyinanyi. 16 Ngayuluṯarra nyurrangarrimpa yunypa nyinanyi. Kuliṉiṉa yalatji, yiltanyurra tjukarurru nyinamalpa kutu Yiitju Kurayitjaku.