3
¿Quexehe cosa icha nchao: aley que vayé Moisés o confianza ngain Dios?
¡Atto cha ttinxin ra jaha ra chojni Gálatas! ¿Quensen joantonga ra para que jaha ra ditticaonha ra tti joajna ndoa? Janha na mismo jian cjoagoha ra de ixin Cristo. Co jaha ra ocoinxin ra jian quedonda ndavenxin Jesucristo nganito cruz. Jai ndachjenji ni ra jihi: ¿Avayehe ra jaha ra Espíritu Santo de Dios ixin joinchehe ra cain tti ttetonha ley que vayé Moisés, o ani ixin vitticaon ra tti coinhi ra de ixin Jesucristo? ¿Quedonda jaha ra anto cha ttinxin ra? Are saho jaha ra anto tsje confianza chonda ra ngain Dios ixin Espíritu Santo cjoenguijna ra. ¿Apoco jai ẍaxaon ra ixin icha jian rroguitticaon ra si rrojinchehe ra tsje cosa inchin ttetonha ley? Después de anto tangui conha ra de ixin tti jian joajné Jesucristo, ¿andasinchetján ra cain mé? Nahi, janha rinaho que sinchetjanha ra mé. Ndachjenji ni ra: Are Dios rroanha Espíritu Santo nganji ra co are jehe nchehe tsje milagro ngayaha ra, ¿quedonda jehe nchehe jihi? Jehe nchehe jihi pero jeha ixin jaha ra nchehe ra cain tti ttetonha ley que vayé Moisés, sino que ixin jaha ra nchehe ra caso tti jian joajna que jaha ra coinhi ra.
Abraham jehe vitticaon ngain Dios, co ixin jehe vechonda confianza ngain, mexinxin Dios vayé Abraham inchin ná xí jian para ixin jehe. Mexinxin jaha ra chonda ra que tsonoha ra que cain tti nichonda confianza ngain Dios, mé ni ndoa chojní Abraham. Tti ẍón que jitaxin Palabré Dios, nttiha jitaxin que Dios sinchejian cain chojni que jeha judío si rrochonda na confianza ngain jehe. Mexinxin desde are icha saho Dios ndache Abraham tti jian joajna jihi: “Chojni de cainxin nación tsonchaon na por ixin jaha.” Mexinxin Dios nchenchaon cain chojni que chonda confianza ngain jehe ẍajeho inchin joinchenchaon Abraham are jehe vechonda confianza cai.
10 Cain chojni que chonda confianza que jeho ley que vayé Moisés tsjenguijna, chojni mé soan na condenado. Ixin ndac̈ho ngain tti jitaxin Palabré Dios: “Cainxin chojni que sincheha jian masqui nacoa de cain tti jitaxin ngain ley que vayé Moisés, cainxin chojni mé soan na condenado.” 11 Jañá jí claro que ixin ẍonhi chojni jian ngattoxon con Dios jeho ixin vitticaon na joinchehe na cain tti ttetonha ley que vayé Moisés, ixin ngain tti jitaxin Palabré Dios ndac̈ho: “Tti chojni que dehe jian para ngain Dios conixin confianza que chonda ngain jehe, chojni mé rrochonda iná vida naroa.” 12 Pero ley que vayé Moisés jindac̈hoha de tti confianza que rrochonda ni, sino que jindac̈ho: “Tti chojni que nchao sinchehe cainxin tti jitaxin ley jihi, rrochonda iná vida naroaxin ixin jehe tsixinhi sinchehe cain tti ndac̈ho ley.”
13 Jesucristo cjoenga hna para que ján na irrochondaha na castigo inchin ttetonha ley que vayé Moisés, jehe Jesucristo tti goan condenado de ixin causaxin na ján na, ixin ndac̈ho ngain tti jitaxin Palabré Dios: “Condenado cain tti chojni que seriahnda nganito ná nttá.” 14 Cain jihi conhe para que de ixin Jesucristo, Dios nchao sinchenchaon chojni que jeha judío ẍajeho inchin jehe Dios joinchenchaon Abraham. Co para que cainxin ján na nchao sayé na Espíritu Santo ixin chonda na confianza ngain Dios.
Ley que vayé Moisés co promesé Dios
15 Hermanos, janha rrondattjo ra ná ejemplo de ngain vida jihi: Are ná xí nchechjian ná testamento co nchefirmá xa, iẍonhi chojni nchao tsentoxinhi testamento mé, ni iẍonhi chojni tsentaxin icha palabra ngain testamento mé. 16 Nchao remé, Dios vanjo promesa ngain Abraham co ngain xannttí Abraham. Pero Palabré Dios jitaxinha de ixin tsje xannttí. Sino que rroc̈ho nacoa xannttí Abraham, co mé rroc̈ho que jeho Jesucristo. 17 Tti janha rrindac̈hjan rroc̈ho janhi: Dios joinchechjian ná promesa ngain Abraham co Dios joinchesegurehe promesa mé. Mexinxin ley que vayé Moisés cuatro cientos treinta nano después, c̈hoha sinchexantte jehe promesa mé co sittohe sin que tsorentte tti ndac̈ho Dios ngain Abraham. 18 Ixin si tti danjo Dios rroquixin jeho si rrogotticaon na rrojonttoho na cainxin tti ttetonha ley que vayé Moisés, mexinxin mé rroc̈ho que ijeha promesé Dios. Pero jeha jamé, ixin ján na noa na que Abraham vayé promesé Dios jeho ixin vechonda confianza ngain jehe co nahi ixin vaguitticaon vanchehe tti vaquetonhe Dios.
19 Mexinxin ¿quedonda jí ley que vayé Moisés? Ley mé joiguehe después de Abraham para joicjago ley que ixin tti nchehe cain chojni nchaoha jí. Pero ley jihi jeho conc̈hjehe ley hasta tti ngain nchanho que joí jehe tti xannttí Abraham que Dios joincheprometehe ixin rroquí. Dios rroanha ángel para joiaho ley jihi co joinchegonda Moisés para cjoago ley ngain cain chojni judío. 20 Pero are Dios nichjé Abraham, mé cjoi para vanjo promesa ngain. Inchin are ná chojni chjé promesa iná chojni, dondeha que iná chojni rronichja por ixin jehe. Mexinxin jañá Dios gondeha iná chojni o ángel are nichjé Abraham.
Quedonda vehe ley que vayé Moisés
21 ¿Apoco jihi rroc̈ho que ley que vayé Moisés jiha de acuerdo conixin tti promesé Dios? Nahi, jeha jamé. Ixin si ná ley nchao rroganjo ley iná vida naroa ngain chojni, si jamé rrocji, Dios rrondac̈ho que chojni rrocojian na si ditticaon na nchehe na cain tti rroquetonha ley mé. 22 Pero inchin jitaxin ngain Palabré Dios cainxin na tteaxian na para sonttoho na cosa jianha. Co cain jihi jañá jí para que cain chojni que rrochonda confianza ngain Cristo sayé cain tti jian que Dios joincheprometé, jeho ixin chonda confianza mé.
23 Icha saho de que chojni rrochonda oportunidad de rroguitticaon ngain Jesucristo, janha na ẍo judío na vintte na inchin tti teaxinhi ngain cárcel, co ley que vayé Moisés, mé inchin tti cárcel viaxinna na hasta que joija tiempo que janha na nchao rrochonda na confianza ngain Jesucristo. 24 Rroc̈ho ixin ley que vayé Moisés vaquetonna na inchin ná maestro ttetonha ngain chjannchecoenhe. Co jamé vintte na hasta que joija Cristo are Dios ndac̈ho que janha na chojni jian na para ngain jehe si chonda na confianza ngain Cristo. 25 Co jai janha na ochonda na oportunidad de chonda na confianza ngain Jesucristo, co mexinxin ley que vayé Moisés iẍonhi joachaxin chonda nganji na.
26 Co cai cain jaha ra xenhe Dios ra ixin chonda ra confianza ngain Jesucristo. 27 Co cain jaha ra joiguitte ra ixin ocjan ra chojní Jesucristo. Co mexinxin Cristo jí ngain ansean ra co nchehe ra inchin jehe rinao. 28 Co para que ẍo chojní Jesucristo, jeha importante si judío o ani griego, o nchehe ẍa de ngain ná xinajni o ani nahi, o si ani nc̈hí o xí, ixin cainxin na ẍajeho na inchin nacoa chojni ngattoxon con Jesucristo. 29 Co si jaha ra chojní Jesucristo ra, mé rroc̈ho ixin jaha ra cai chojní Abraham co sayehe ra cainxin tti ndac̈ho Dios que rrochjé Abraham.