Saho Carta que Dicjin Juan
1
Jesucristo dinhi: Palabra que chjé chojni vida
Janha rricjinha jaha ra de ixin jehe tti ovehe are cainxin coexinhi. Janha na coian na tti ndac̈ho jehe co vicon na jehe conixin jmacon na, co janha na tsjá na co catte na conixin rana na. Co jehe mé tti dinhi Palabra que chjé chojni vida. Palabra jihi cononxin para joatsoan ni co mé tti chjé ni vida. Co janha na vicon na co ndac̈hjan na que ján ndoa que jehe Palabra mé cononxin. Co janha na nttanoha ra jaha ra de ixin jehe tti danjo iná vida naroaxin que ẍonhi tiempo tsjexin. Co jehe vehe ngain Ndodá na ngajni co después cononxinna na. Janha na ndattjo ra jaha ra tti janha na vicon na co tti janha na coian na para que jaha ra rroché ansean ra inchin janha na ché ansenna na ixin ján na ndoa te na ngain Dios tti Ndodá na co ngain Xenhe Ndo que mé Jesucristo. Jañá remé, rricjinha ra cain cosa jihi para que ansean ra anto rroché.
Dios jehe joadingasán
Tti joajna ndoa que Jesucristo cjoagohna na, mé tti janha na rrindattjo ra jaha ra jaxon. Co joajna mé ndac̈ho ixin Dios jehe tti joadingasán, co ngain jehe ẍonhi naxin xehe jí. Si ndac̈ho na ixin te na ngain jehe co ẍajeho tiempo ján na te na ngain tti naxin xehe, ján na ndoaha tti ndac̈ho na co cai ẍonhi ẍé tti nttoho na. Pero si ján na te na ngain joadingasán, jañá inchin Dios jí ngain joadingasán, jañá sotticaon chó na cain na co jní Jesucristo Xenhe Dios, jni mé jni nttaroa ján na de cainxin tti jianha que jointtoho na.
Si ndac̈ho na ixin ẍonhi jianha jointtoho na, ján na nttoyaxon na co jeha ndoa que ján na dotticaon na tti jian joajné Jesucristo. Pero si ttendoenhe na ñao na tti jianha que nttoho na, nchao rrochonda na confianza ngain Dios que jehe sinchehe inchin jiquininxin; rroc̈ho que jehe sinttatjañá na tti jianha que ján na jointtoho na co sinttaroa na de cainxin cosa nchaoha. 10 Pero si ndac̈ho na ixin ẍonhi jianha jointtoho na, jañá inchin rrondac̈ho na que Dios jehe ncheyaxon co ndoaha que dotticaon na tti jian joajné jehe.