Carta Que Dicjin Santiago
1
Santiago rroanha joajna ngain cain chojni Israel
Janha Santiago na, janha ná ninchehe ẍé Dios co Jesucristo, tti chonda cain joachaxin. Janha rrichjaha joajna jihi tti tteyó grupoe chojni Israel que dichjequé ngoixin mundo.
Dios nchenohe chojní jehe
Hermanos, jaha ra chonda ra que tsonoha ra c̈hjoin are rrochonda ra quexeho clase de problema, ixin mé Dios sacaha ra prueba. Ixin jaha ra onoha ra que are Dios dacaha ra prueba ixin andoa ditticaon ra jehe, are mé jaha ra tangui ra de chonda ra icha paciencia. Pero nchehe ra que paciencia yá sehe nao, para que jaha ra sintte ra chojni que jian ditticaon Dios co de cainxin sintte ra chojni jian, co jamé cainxin ra ẍonhi tiempo sitjanha ra tti jian que ttixin de ngain Dios.
Si c̈honja de jaha ra noaha ra quehe rinao Dios, ndache ra jehe co jehe sinttanoha ra, ixin Dios cainxin tiempo jehe anto rinao nchenohe cain chojni co jehe ẍonhi tiempo ttjengueyexin de tti jehe danjo. Pero are sanchiehe ra Dios, chonda ra seguro que ján sinttanoha ra. ẍaxaonha ra que ixin puede sinttanoaha ra, ixin tti ẍaxaon jamé jehe inchin olé ndachaon que sadicao c̈hintto de ná lado a iná lado. Tti chojni que ẍaxaon jamé, ẍonhi sayé de ngain Dios, ixin tti chojni que jai rinao ná cosa co ndoexin jehe rinao ojé cosa, chojni mé chondaha seguro de ngain tti jehe ẍaxaon.
Co tti chojni que ditticaon Jesucristo co noa na de nttihi ngataha nontte, chojni mé chonda que tsonohe c̈hjoin ixin jehe na rico na para ngain Dios. 10 Co tti chojni que ditticaon Jesucristo co jehe na rico na de nttihi ngataha nontte, chojni mé chonda que tsonohe na c̈hjoin para ngain Dios are tsonoa na ixin para Dios ẍonhi ẍé cain cosa que chonda na nttihi ngataha nontte. Ixin chojni rico inchin tsjohe ná ca que seha tonc̈hjenhe. 11 Are c̈hinhi nchanho co anto tosoa, ca mé ndaxema ca co tsjohe ca ndadinttjin tsjo co ndattjexin tti anto c̈hjoin que te tsjo mé. Jamé cai chojni rico ndadenhe co ndadittohe cain negocio que jehe na chonda na.
Are Dios daquehe ni prueba, co ditaha ni de sinchehe ni cosa jianha
12 Anto c̈hjoin para ixin tti chojni que ttixinhi conixin paciencia are Dios daquehe prueba. Ixin are jehe ottixinhi ngain prueba mé, Dios rrochjé chojni mé de premio inchin ná corona, ixin chojni mé sayé tti vida naroaxin que Dios ndac̈ho sanjo ngain cain chojni que rinao na jehe. 13 Are c̈honja de jaha ra ditaha ra de sinchehe ra ná cosa jianha, ẍaxaonha ra que ixin Dios rroanha joarrixaon mé nganji ra, ixin Dios ẍonhi tiempo ditaha de sinchehe ná cosa jianha, ni jehe ncheẍaxaonha iná chojni para sinchehe na jianha mé. 14 Sino que are ná chojni anto rinao sinchehe cosa jianha ixin jehe deporsín jamé ẍaxaon, jamé ditaxin daca de sinchehe cosa jianha. 15 Co de ngain tti jianha que jehe ẍaxaon jihi, mé nchexin cosa jianha, co are cosa jianha jihi ttixinhi ngain chojni mé, Dios chjé na castigo de ttji na ngain infierno.
16 Hermanos, janha anto rinaho jaha ra. Dintte ra listo de ditticaonha ra cosa que jeha ndoa. 17 Ixin cain tti jian que ján na dayé na ttixin de ngajni ngain Dios, tti joinchechjian cain ẍohi que jí ngajni. Dios jehe ẍajeho, co ngain jehe ẍonhi ditoxin que tsiaho jeho sanho. 18 Dios chjá na vida naroaxin ixin dotticaon na tti joajna ndoa que jehe rroán na para que ján na sontte na chojni icha jian para ixin jehe, ixin jehe jamé rinao.
Tti palabra que ján ndoa
19 Mexinxin cada ra jaha ra chonda ra que dintte ra listo para ttinhi ra, pero saho de rronichja ra ẍaxaon ra jian co dacaha toñao ra. 20 Ixin tti chojni que toñao, mé ncheha inchin rinao Dios. 21 Jañá mexinxin ncheha ra cain cosa jianha, co cain cosa nchaoha que anto nchehe chojni ngain tiempo jihi, co ditticaon ra jian tti joajna ndoa que vittohe ngain ansean ra ixin joajna mé chonda joachaxin de tsjenguijna almá ra para tsjiha ngain infierno.
22 Pero nchehe ra inchin jittetonha joajna jihi, co jeoha ttinhi ra joajna jihi, ixin si jeho ttinhi ra co ncheha ra inchin jittetonha joajna, jamé jaho ra tencheyehe ra ansean ra. 23 Tti chojni que jeho ttinhi joajna jihi co ncheha inchin jittetonha joajna, chojni mé inchin tti ncheẍoan ngá con ngá ná espejo. 24 Jehe tsjehe queẍén jitjsehe, pero are jehe sattji ndatjañehe queẍén jitsjehe. 25 Pero tti chojni que tjañeha tti jehe ttinhi, sino que jehe tsjehe jian ngain tti jitaxin cain tti ttetonha Dios, co nchehe cain tti jittetonha Dios, ixin mé joxon cosa jian co mé tti chjá na libertad; Dios sinchenchaon cain tti nchehe chojni mé.
26 Si c̈honja chojni ẍaxaon na que ixin jehe na anto ditticaon na Jesucristo, pero si jehe na nichjacoa na palabra que jiquininxinha, jeho na noeha na quehe tenchehe na co tti jehe na ditticaon na ẍonhi ẍé. 27 Tti chojni que ndoa ditticaon ngain Jesucristo co chondaha ni ná cosa jianha ngattoxon con Dios Ndodá na, mé tti chojni que ttjenguijna chjan noa que chondaha ndodé ni janné, co nc̈higanha que tangui tonhe, co cai chojni mé ncheha cosa jianha que jí ngataha nontte nttihi.