2
Are tti ní xí sabio joitsjehe Jesús
Jesús concjixin ngain rajna Belén, ngain nonttehe Judea are Herodes vehe rey ngain nontte mé. De ngain iná nontte icha oriente vinttequixin ní xí para ngain ciudad de Jerusalén. Co canio xí mé de ixin conotse vagatsoanxin xa de ixin quehe siconhe ngataha nontte, co nttiha joanchiangui xa:
―¿Quettinó jí tti rey de chojni judío que oconcjihi? Janha na desde ngain lado oriente viconxin na conotsé rey mé, co jai janha na joihi na nttihi para sinttasayá na rey mé.
Are rey Herodes conohe jihi, jehe veha contento, jehe conixin cain chojni que te ngain Jerusalén. Cottimeja jehe rey Herodes vayé cain xidána que vaquetonha ngain icha xidána, co cain ximaestroe ley, co jehe rey joanchiangui ngain cain nimé ixin ttinó tsoncjixin Cristo, tti Dios rrorroanha. Jehe na vinttendac̈ho na:
―Ngain rajna Belén ngain nonttehe Judea, ixin profeta dicjin janhi:
Co jaha, rajna Belén que rrihi ngain nonttehe Judá,
jaha tti icha importante de cainxin rajna que ttetonha nttiha,
ixin de nganji sac̈hjexin ná xí que tsetonha,
co xí mé tti senda chojnina Israel.
Cottimeja Herodes jimao vayé canio xí que vinttequixin de lado oriente co joanchiangui Herodes ngain xa ixin quexehe nchanho mero ẍago conotse mé. Cottimeja Herodes coetonhe canio xí mé para cjoi xa ngain rajna Belén co ndac̈ho ngain xa:
―Ttji ra nttiha, co danchiangui ra jian ttinó jí chjan yá. Co are osinchí ra xan, nchenona ra para que janha cai tsji sinttasayá xan.
Conixin tti ndac̈ho rey jihi, canio xí mé savinttecji xa. Co tti conotse que vintteguicon xa de ngain lado oriente jitaon va nttiha dirección de tti tettji xa hasta que tavehe va dirección de ngain lugar tti jí xanxichjan. 10 Are canio xí mé vintteguicon xa conotse mé, anto vintteché xa; 11 co are vintteguixinhi xa nchia tti jí xanxichjan ngain janné xan, María, canio jehe xa vinttettoxin nttajochjihi xa co joinchesayehe xa xanxichjan. Cottimeja vanttjé xa canxion caja que joicao xa para joinchetoen xa xanxichjan oro, co tsjoca, co iná cosa que dinhi mirra, que chojni vanchegonda inchin perfume. 12 Cottimeja canio xí mé vitonhe xa ngain cottac̈hin que ixin irrocjanha xa ngain Herodes, mexinxin ojé nttiha savinttecjanxin xa para ngain nacioen xa.
Are María co José savicao na xanxichjan para Egipto
13 Después de savinttecji jehe tti canio xí que vinttequixin de ngain lado oriente, are tajijoa José, ná ángel de Dios joí ngain cottac̈hín José co ndac̈ho ángel mé:
―Dingattjen co sattingacoho xanxichjan conixin janné xan. Sattji ra para ngain nonttehe Egipto co tadintte ra nttiha hasta que janha rrondattjo ra, ixin Herodes tsjé xanxichjan para nasoenxon xan.
14 Cottimeja vingattejen José conixin María para sajoicao na xanxichjan de ttie para Egipto. 15 Nttiha vintte na hasta que ndavenhe Herodes. Jañá conhe para joiconhe tti dindac̈ho Dios ngain profeta, co jehe profeta dicjin: “De ngain nonttehe Egipto vayaxin Xanhna.”
Are coetonha Herodes para venhe cain xanxichjan
16 Are Herodes conohe ixin tti canio xí que vinttequixin de ngain lado oriente icjanha xa ngain inchin jehe coetonhe xa, jehe anto coñao co coetonhe xisoldadoe para nasoenxon xa cainxin xanxichjan que vinttechonda de yó nano para nontte que vintte ngain rajna Belén conixin xanvintte ngain icha rajna ngandanji Belén inchin tti tiempo que vinttendac̈ho canio xí que vinttequixin de ngain lado oriente. 17 Jañá joiconhe tti diquentaxin profeta Jeremías:
18 Coinhi ni ná tté chojni de ngain ciudad de Ramá,
que tsjanga co ta joachjaon.
Co mé Raquel tti vatsjangaxin xenhe,
co vac̈hoha para que iná chojni rrogantsjehe joachjaon mé
ixin cain xenhe ondavintteguenhe xan.
19 Pero después de ndavenhe Herodes, ná ángel de Dios joí ngain cottac̈hin are José tajijoa nttiha ngain Egipto, co ndac̈ho ángel mé ngain José:
20 ―Dingattjen co sacjancoho xanxichjan conixin janné xan para ngain nontte Israel ixin ondavintteguenhe tti chojni que joinao narrogoenxon xanxichjan.
21 Cottimeja vingattjen José co sajoicao xanxichjan conixin janné xan para ngain nontte Israel. 22 Pero are conohe José ixin Arquelao tti jittetonha ngain Judea en lugar de Herodes, ndodé jehe Arquelao, José ẍaon para rrocji nttiha. Mexinxin jehe vitonhe ngain cottac̈hin para sacjoi ngain regioen Galilea. 23 Are jehe joiji nttiha, jehe sajoiguehe ngain rajna Nazaret. Jihi conhe para joiconhe tti vinttendac̈ho profeta que Jesús sinhi nazareno.